Ефективний реліз. Мати продовження, достойне яскравого задуму

Прес-релiз - один з варіантів поширення iнформацiї через ЗМІ. Прес-релiз пишуть i розповсюджують тодi, коли виникає нагальна потреба оперативно й широко поiнформувати аудиторію через ЗМІ про новий ...

afternoon-analog-analogue-1549697

Громадський Простір

Прес-релiз – один з варіантів поширення iнформацiї через ЗМІ. Прес-релiз пишуть i розповсюджують тодi, коли виникає нагальна потреба оперативно й широко поiнформувати аудиторію через ЗМІ про новий факт, досягнення, активність тощо.


 Як зацікавити пресу новою ініціативою? Та так, щоб вона дуже точно і бажано масштабно переказала всім) У соціальних мережах дискутують, реліз – то вже застарілий інструмент чи ще працює… Та ми точно знаємо, ще не всім в громадському секторі до снаги вдало скласти іспит на ефективний реліз. Перевіряємо щодня, отримуючи десятки релізів від громадських організацій. Повірте: “непозбувної бентеги” нам вистача.

Універсальність та ефективність — такі основні ознаки вдалого релізу, аби він як мінімум став основою републікацій, а як максимум приводом для створення авторської статті чи ТБ-сюжету. І встановленням контакту з медіа на перспективу.

Оновлюємо дещо з класики від Громадський Простір)

 

Прес-пакет i прес-релiз як засоби “профiлактики помилок журналiста”

Якщо прес-пакет для журналiста мiстить прес-релiз про вашу подiю, досить повну додаткову iнформацiю (статистику, аналiз тощо), список учасникiв вашої подiї з детальною iнформацiєю про їхнi посади, науковi та iншi титули, то ймовiрнiсть фактологiчних та iнших помилок у публiкацiях зменшиться майже “до нуля”!

Iнколи тема вашого заходу виявляється занадто “складною” (чи й зовсiм невiдомою) для журналiста, якого редактор вiдрядив на вашу подiю. Спробуйте поставитися до цього факту спокiйно: кожен журналiст не може бути фахiвцем з питань розвитку iнфраструктури мiста, соцiального захисту, позашкiльної освiти iнвалiдiв i водночас, скажiмо, з питань у сферi екологiї. Однак журналiст-“бiгун” (а надто якщо вiн вже став справжнiм “профi” у своєму репортерському “бiгунському” ремеслi) здатний написати матерiал про будь-що – за умови, що ви дасте йому “базову” iнформацiю у виглядi повного прес-пакету.

Тож пiдготуйте такий матерiал – i ви виграєте подвiйно: з одного боку, отримаєте бажанi публiкацiї; з iншого – “забiганий” журналiст-репортер справедливо оцiнить те, що ви зробили для нього – полегшили йому його роботу… Саме на цьому грунтi будуються партнерськi та приязнi людськi взаємини мiж громадськими органiзацiями i ЗМI.

 

Пишемо прес-релiз. Практичнi поради в питаннях i вiдповiдях 

Для чого потрiбний прес-релiз? Якщо у вашiй Органiзацiї вiдбувається надзвичайно важлива подiя, то прес-релiз краще пiдготувати заздалегiдь. Цей документ вкладають до прес-пакетiв, якi роздають журналiстам перед початком подiї.

Зауважте: після подiї уточнену електронну версiю прес-релiзу негайно надсилають усiм релевантним адресатам.

Важливо пам’ятати про ще одну деталь. Припустимо, ви проводите прес-конференцiю. Перед початком заходу роздаєте журналiстам прес-релiз (у прес-пакетах). У цей час не забудьте наголосити, що повернувшись до редакцiї, у редакцiйнiй скриньцi електронної пошти журналiсти знайдуть уточнену електронну версiю прес-релiзу. Дуже важливо передати прес-пакети й переслати електронну версiю прес-релiзу до тих редакцiй, якi з якихось причин не змогли вiдрядити на вашу прес-конференцiю своїх журналiстiв.

 

Вiд чого належить вiдштовхуватися, готуючи прес-релiз?

Аксiома № 1: редактори газет, теле- та радiокомпанiй завжди мають гостру потребу у свiжiй iнформацiї.

Висновок: дайте їм цю iнформацiю – у виглядi прес-релiзу.

Аксiома № 2: iнколи новина чи подiя не потрапляє на сторiнки видань за браком часу на пiдготовку матерiалу або за браком детальнiшої iнформацiї.

Висновок: полегшiть репортерам i редакторам їхню роботу – напишiть матерiал за них i “подаруйте” його редакцiї у виглядi прес-релiзу.

Аксiома № 3: редактор кардинально не перероблятиме вашого матерiалу, якщо його написано професiйно.

Висновок: пишiть прес-релiз вміло, логічно і грамотно. Тодi у ЗМІ ви прочитаєте про себе щось дуже точне/максимум наближене до очікувань. 

 

текст прес-релізу – це готова публікація в тому вигляді,
в якому ви хочете побачити її на сайті, шпальтах друкованих медіа

(за винятком заголовку)

 

Якою є структура прес-релiзу?

Заголовок прес-релiзу має виглядати як розлоге речення, що розкриває суть прес-релiзу. І нехай вас не бентежить, що ця фраза буде досить довгою: редактор все одно змiнить заголовок, бо поставить свiй – такий, що вiдповiдає стилю його газети,  його власним смакам тощо. 

Ваше ж завдання – написати заголовок так, щоб редактор, взявши прес-релiз до рук, одразу зрозумiв iз заголовку, про що йдеться в цьому матерiалi.

Приклад невдалого заголовку прес-релiзу: “Нова жiноча iнiцiатива”.

Приклад вдалого заголовку: “Місто ухвалило програму “Щасливе дитинство”, яку iнiцiювали місцеві жiночi органiзацiї”.

прес-реліз (1)

Перший абзац – т. зв. “лiдер-абзац” (його ще називають “врiз” або просто “лiд” – вiд англiйського “lead” – “провiдний”). Завдання лiдер-абзацу – передати головний змiст подiї коротко, 3-4 реченнями. Це найкоротший виклад усього, про що ви хочете розповiсти у своєму прес-релiзi (така собi “мiкростаття”).

“Врiз” має 3-4 реченнями вiдповiсти на питання: Хто? Що? Коли? Де? Навiщо?

Далi в прес-релiзi подають усi деталi та обставини подiї: починаючи вiд головних, поступово переходять до другорядних. Викладати їх треба так, щоб редактор, коли виникне потреба скоротити матерiал, мiг “пiдрiзати” матерiал саме з кiнця.

Класичні рекомендації


 

  • Намагайтеся писати текст легкою i простою мовою, короткими реченнями (не бiльше нiж по 12-13 слiв кожне).

 Порiвняйте два варiанти викладу однiєї й тiєї самої думки:

1) “Нова Програма Фонду має на метi кооперацiю зусиль мiсцевої виконавчої влади та аналiтичних центрiв НУО у вдосконаленнi роздрiбної торговельної iнфраструктури нашого мегаполiсу”;

2) “Наша Програма допоможе мiськрадi та громадським органiзацiям надати інформацію мешканцям великого мiста: де i як купити речi першої потреби”.

  • Уникайте беззмiстовних фраз та прописних iстин

на зразок: “Усiм вiдомо, що проблема безробiття в Українi сьогоднi є однiєю з найскладнiших соцiальних проблем держави”.

Якщо це всiм вiдомо, то який сенс витрачати на це час та топ речення вашого повідомлення?

  • Смiливо цитуйте “головних героїв” подiї, яку ви описуєте в прес-релiзi. Це один зі свiтових стандартiв сучасної журналiстики.
  • Не пишiть “вiд себе”. Викладайте iнформацiю вiд iменi журналiста, з погляду редакцiї видання (програми чи агенцiї).
  • Перечитайте готовий прес-релiз очима пересiчного читача: чи все зрозумiло? чи правильно розставлено акценти? чи текст не перевантажено спецiальною термiнологiєю? чи легко його сприйме читач? чи зробить бажанi висновки?

Навiть якщо ви поширюватимете прес-релiз пiд час подiї, про яку повiдомляєте (наприклад, пiд час прес-конференцiї), то в текстi пишiть про неї в минулому часi – як про доконаний факт. Тобто так, як висвiтлюють подiю вже в газетi. Це означає: перед початком прес-конференцiї журналiсти отримують прес-релiз, у якому повiдомлено, що прес-конференцiя вже вiдбулася, i наведено витяги з виступiв доповiдачiв. Саме так, i тiльки так. Це свiтовий медiа-стандарт.

I нiчого страшного, якщо хтось iз доповiдачiв, зазначених у розданому журналiстам прес-релiзi, не прийшов на прес-конференцiю. Журналiст або редактор просто викреслить прiзвище та цитату з виступу цiєї особи.

Рiч у тому, що представники ЗМI розглядають прес-релiз як гнучкий iнформацiйний iнструмент, який вони використовують на власний розсуд: його можна “пiдрiзати”, дописати, змiнити в ньому заголовок, додати до нього коментар чи власнi спостереження тощо.

 

Перевернута піраміда чи блочна розповідь?

Ми розглянули приклад побудови викладу за схемою “перевернута піраміда”. Багато теоретиків класичної та веб-журналістики вважають форму “перевернута піраміда” основою основ в поданні новин. Проте, якщо враховувати сучасних “балуваних” споживачів інформації, сприймають і запам’ятовують такі повідомлення все гірше і гірше.

прес-реліз (2) 

Традиційно “перевернута піраміда” починається з великої вступної частини, на яку повинні клюнути читачі.  Після цього інформація про подію розташовується в порядку спадання її важливості та інтересу, в результаті чого кінцівка повідомлення може просто змазатися. Фактично читачі можуть припинити читання в будь-який момент, коли отримають необхідну їм кількість інформації.

Ця форма повідомлення може заважати багатьом журналістам вникнути в суть повідомлення, тому що фонова інформація дається майже в самому кінці, десь між “малоцікаво” і “втомливо”. А без неї людині, яка слабо розуміється на темі, буде непросто зрозуміти зміст повідомлення (саме тому багато хто просто здається ще до того, як очі вхоплюють додаткову інформацію).

Є альтернатива – блочна форма

Яка починається з короткого анонсування того, про що буде історія і чому вона важлива. Потім йдуть самодостатні блоки цікавої інформації, що закінчуються яскравою реплікою, яка допомагає все запам’ятати.  

Якщо автор працює над довгим матеріалом, блокова форма може містити кілька фішок, розкиданих по всьому релізу, і утримувати увагу. Приманка може представляти собою цікаву історію з життя, незабутню цитату, несподівану статистику. Усі вони формують ту саму фонову інформацію (бекграунд), яку у випадку з “перевернутою” пірамідою дізналися б не по ходу розповіді, а лише в кінці. Цей виклад називають“feature article”.

Ось самий простий спосіб організувати блоки інформації. Складіть короткий список важливих моментів, які ви хочете донести. Потім визначте, що з цього відповідає блокам, що входить у ці блоки, а що взагалі не має відношення до матеріалу, що викладається.

Тож яку схему обрати? Наша порада – чергуйте їх, залежно від конктретного месиджу та потреби, аудиторії та каналу передачі.

 

Яким має бути обсяг прес-релiзу?

Оптимальний обсяг – 1-1,5 сторiнки. І не бiльше!

А ще..

Наявнiсть фотографiй чи iнших iлюстративних матерiалiв збiльшує шанс вашого прес-релiзу на опублiкування в рази!

Якщо ваш матерiал з’явився в медіа, подякуйте: це ваш перший крок до появи наступного матеріалу.

 

5 порад – куди ж без них?!

- Аналізуйте та інформуйте (не навпаки)

- Добре пишіть

- Зацікавлюйте

- Будьте авторитетними

- Будьте проникливими

 

Дещо з теми: 

У пошуках контент-ідей для ГО? 10 незайвих порад

Мистецтво написання доброго прес-анонсу

Чому “вреднi” журналiсти оминають увагою вашу Органiзацiю?

 Громадські акції, про які напишуть журналісти: вісім ознак

 

 

Для підготовки матеріалу використовували власний 10 річний досвід, добрі розробки Андрія Куліша, PR-фахівця та журналіста, та низку матеріалів  Econnect Communication


Останні публікації цього розділу:

Як (не)писати на "Громадський Простір": поради для користувачів/ок Порталу

Ви ФОП чи юридична особа з Херсонщини? Змінювати місце реєстрації не потрібно

Як зберігати чутливі дані та на що слід звернути увагу?

Як зареєструвати громадську організацію в умовах війни

Коли ідеї не народжуються... Як цікаво інформувати про НУО важливе

Як НУО створити план кризових комунікацій