Підприємництво громадської організації та статутний капітал заснованого товариства

Для того, щоб виконувати статутні напрямки діяльності, організації потрібно знаходити кошти на їхню підтримку та розвиток. Без грошей та на волонтерських засадах довго — як громадська, так і інша ...

107159690_271615387431367_6820125440196955551_n

Громадський Простір

Для того, щоб виконувати статутні напрямки діяльності, організації потрібно знаходити кошти на їхню підтримку та розвиток. Без грошей та на волонтерських засадах довго — як громадська, так і інша неприбуткова  організація не зможе вести свою діяльність. 

Джерелами фінансування неприбуткової організації сьогодні можуть бути:

  • кошти благодійників
  • кошти членів організації
  • кошти донорських організацій
  • цільові фінансові надходження
  • кошти від підприємницької діяльності
  • та інші.

Дуже багато неприбуткових організацій хочуть стати фінансово спроможними, тому підприємницька діяльність для них на сьогоднішній день  – тема дуже актуальна.

Підприємницька діяльність — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Неприбуткові організації – це непідприємницькі товариства, які у відповідності до ст. 85 ЦКУ не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств встановлюються законом.

Особливості діяльності громадських організацій встановлено Законом України «Про громадські об’єднання».

Стаття 21 Закону «Про громадські об’єднання» говорить, що громадська організація має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню.

Це також підтверджується Ст. 86 ЦКУ, де вказано, що непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об’єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Міністерство  Фінансів України у своєму листі N 11210-09-5/3214 від 06.02.2019 теж надало роз’яснення щодо даного питання:

«Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню».

А пункт 133.4.1. Податкового кодексу України зазначає, що неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до пп. 133.4.2. ПКУ «Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами».

Якщо підприємницька діяльність здійснюється самою громадською організацією, то питань відносно її здійснення вже не виникає ні в контролюючих органів, ні у реєстраторів. Але ж у відповідності до Статті 21 Закону «Про громадські об’єднання» громадська організація має право здійснювати підприємницьку діяльність через створені в порядку передбаченому законом юридичні особи. Найбільш розповсюдженим видом господарських товариств є товариство з обмеженою відповідальністю. Для того щоб його створити та почати підприємницьку діяльність, громадській організації потрібно внести статутний капітал.

У відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України (Стаття 12). Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом (Стаття 13). Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Отже, право на створення підприємницького товариства у громадської організації є, а Податковий кодекс України говорить, тільки про використання отриманих доходів на статутні напрямки діяльності громадської організації. У разі використання доходів (прибутків)  неприбутковою організацією для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 ПКУ, є підстава для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення (п.133.4.4 ПКУ).

І тут постає питання, як створити громадській організації господарське товариство і не втратити код неприбутковості, адже товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. Закон не дозволяє вносити статутний капітал третіми особами, і якщо  учасник товариства не вніс свій вклад своєчасно, то товариство може бути ліквідовано.

Виплати на статутний капітал самою організацією не є статутними напрямками діяльності,  закон лиш надає право здійснення такої діяльності громадською організацією і з цим погоджуються контролюючі органи. Операції з внесення статутного капіталу відображаються в балансі громадської організації на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», і в майбутньому на основі вкладених коштів організація буде отримувати дивіденди, які спрямовуватимуться на статутні напрямки діяльності.

Звідси випливає, що існують великі ризики втратити код неприбутковості при здійсненні виплат у вигляді внеску до статутного капіталу заснованого господарського товариства, незалежно від суми.

 

Для Громадського Простору — Лариса Шкурка,  аудиторка, консультантка з фінансового менеджменту та організаційного розвитку.


Останні публікації цього розділу:

Зареєструвати громадську організацію в 2024-му? Актуалізуємо важливі аспекти

Гуманітарна допомога. Лобіювання. Бронювання. Що нового в законодавстві для ГО?

Юридичні аспекти для волонтерів/ок: підсвічуємо важливості

Як перетворити штучний інтелект на свого помічника: поради та інструменти для НУО

Коли крапка має значення. Подібні назви ГО — що каже закон?

Які дані про кандидата/ку на посаду роботодавець вимагає на законних підставах?