Старший/а експерт/ка з відновлюваної енергетики / Senior/Renewable Energy Expert

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy-вакансія-dfrfycsz12
Старший/а експерт/ка з відновлюваної енергетики / Senior/Renewable Energy Expert

Старший експерт/ка з відновлюваної енергетики

Проект енергетичної безпеки (ESP) – це семирічний проект, який фінансується Агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) і є найбільшим проектом USAID в Україні на сьогоднішній день. USAID ESP реалізується підрядником USAID, Tetra Tech ES, Inc., провідним постачальником послуг у галузі водопостачання, довкілля, інфраструктури, управління ресурсами, енергетики та міжнародного розвитку зі штаб-квартирою в Каліфорнії.

Місія USAID ESP – підвищити енергетичну безпеку України, покращити енергетичну правову та регуляторну обстановку в країні, збільшити стійкість енергопостачання України. Це допоможе підтримати економічний розвиток країни та забезпечити її демократію. USAID ESP тісно співпрацює з Урядом України (GOU) для розвитку конкурентних енергетичних ринків. Тим самим USAID ESP сприятиме інвестиціям в енергетику, що очолюються приватним сектором, для надання доступної, надійної, стійкої та безпечної енергії для всіх українців. Проект знаходиться на п’ятому році реалізації і триватиме до червня 2025 року.

ESP надає підтримку Уряду України, Національній енергетичній та комунальній регуляторній комісії України (NEURC), а також іншим відповідним громадським зацікавленим сторонам у встановленні та належному впровадженні конкурентних енергетичних ринків відповідно до законодавства Європейського Союзу, що дозволить Україні сприяти інвестиціям в енергетику, досягненню цілей щодо чистої енергії та клімату, а також забезпечити безпечну, стійку, надійну та доступну енергію для всіх українців.

Опис вакансії:

Tetra Tech запрошує на роботу старшого експерта/ку з відновлюваної енергетики для підтримки загальної місії ESP. Старший експерт/ка з відновлюваної енергетики сприятиме створенню умов для розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Це посада на повний робочий день строком на один рік з можливістю продовження на наступний термін. Старший експерт/ка з відновлюваної енергетики стане частиною команди ESP з питань електроенергетики.

*Зверніть увагу: На цю посаду можуть претендувати лише громадяни України*

 Посадові обов’язки:

 • Проведення аналізу та консультування партнерів щодо політики та нормативно-правових актів у сфері відновлюваної енергетики, а також конкурентних закупівель енергії для досягнення стратегічних цілей у сфері відновлюваної енергетики: досягнення максимального рівня кліматичної нейтральності та збільшення використання низьковуглецевих джерел енергії; оновлення та модернізація енергетичної інфраструктури відповідно до найкращих світових стандартів; забезпечення енергетичного сектору внутрішніми ресурсами; забезпечення енергетичного сектору інноваційними рішеннями.
 • Сприяння оцінці та вдосконаленню політики в енергетичному секторі, а також нормативно-правової та технічної бази щодо розвитку сектору відновлюваної енергетики.
 • Надання допомоги та консультацій партнерам шляхом розробки рекомендацій щодо фінансово стійкої реструктуризації та погашення боргів у секторі відновлюваної енергетики.
 • Керівництво підготовкою зеленої книги про політику у сфері відновлюваної енергетики (що охоплює масштаби енергосистеми та малу енергетику) для сприяння екологічному переходу шляхом стабільного зростання потужностей відновлюваної енергетики в енергосистемі, покращення ринкового та інвестиційного середовища для інвестицій у відновлювану енергетику та функціонування фінансово стійких програм підтримки.
 • Підтримка заходів та завдань проекту щодо впровадження та/або вдосконалення механізмів розвитку відновлюваної енергетики, включаючи, але не обмежуючись, гнучкі аукціони, корпоративні PPAs та механізм “договорів на різницю” (CfD).
 • Підтримка розвитку Гарантії походження (GoO) для відновлюваних джерел енергії, а також впровадження політики для малих відновлюваних джерел енергії, включаючи механізм підтримки, нетто-рахунки, залучення активних споживачів до ринку та до заходів з реагування на попит тощо.
 • Збір даних та проведення досліджень і аналізів у секторі відновлюваної енергетики.
 • Підтримка заходів з розбудови потенціалу та управління знаннями у секторі відновлюваної енергетики.
 • Взаємодія та підтримка успішних відносини з партнерами, іншими співробітниками ESP та субпідрядниками.
 • Підтримка управління проектами для ефективного управління проектною діяльністю, пов’язаною з відновлюваною енергетикою.
 • Підтримка діяльності ESPз моніторингу та оцінки програм.
 • Інші завдання, визначені керівником.

Мінімальні вимоги:

 • Ступінь бакалавра в галузі інженерії, енергетичного менеджменту, бізнес-адміністрування або спорідненої спеціальності.
 • 5 років відповідного професійного досвіду (10 років для старшого експерта).
 • 3 роки досвіду роботи в галузі відновлюваної енергетики (5 років для старшого експерта).
 • Продемонстрований досвід у розробці та аналізі енергетичної політики, стратегій та їх імплементації.
 • Впевнений користувач ПК і MS Office.
 • Здатність зберігати гнучкість, вирішувати проблеми та працювати самостійно з мінімальним контролем.
 • Вільне володіння українською та англійською мовами.

Бажані вимоги:

 • Ступінь магістра в галузі інженерії, енергетичного менеджменту, бізнес-адміністрування або споріднений ступінь
 • Розуміння сучасних світових тенденцій та практик, пов’язаних з відновлюваною енергетикою.
 • Відмінна письмова та усна комунікація.
 • Сильні організаційні/аналітичні навички; досвід роботи з детальними технічними даними та звітами.
 • Знання програмного забезпечення для управління проектами.
 • Досвід роботи над проектами USAID або іншими проектами, що фінансуються донорами.

Для подачі заявки перейдіть за посиланням Senior/Renewable Energy Expert – Ukraine- Tetra Tech Careers (selectminds.com)  натисніть “подати заявку на вакансію”, потім пройдіть реєстрацію та заповніть анкету. 

Щоб дізнатися більше про Проект USAID “Енергетична безпека”, відвідайте веб-сайт Проекту https://energysecurityua.org, підписуйтесь на нас у Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ і Youtube.

Senior/Renewable Energy Expert – Ukraine

Tetra Tech provides best-in-class energy consulting services for clients worldwide. Our work advances clean energy to achieve climate and decarbonization goals, creates sustainable utilities and modern grids, and promotes gender equality and economic inclusivity at the energy nexus.

The Energy Security Project (ESP) is a seven-year project funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the largest USAID project in Ukraine so far. The USAID ESP is implemented by a USAID Contractor, Tetra Tech ES, Inc., a California-based leading provider of services in the areas of water, environment, infrastructure, resource management, energy, and international development.

The USAID ESP mission is to enhance Ukraine’s energy security, improve the energy legal and regulatory environment in the country, and increase the resilience of Ukraine’s energy supply. This will help to support the country’s economic development and sustain its democracy. USAID ESP is working closely with the Government of Ukraine (GOU) to develop competitive energy markets. By doing so, USAID ESP will facilitate private sector-led energy investments to provide affordable, reliable, resilient, and secure energy for all Ukrainians. USAID ESP is currently in the fifth year of implementation and will run through June 2025.

 

Position summary & job purpose: 

Tetra Tech has an opportunity for a Senior/Renewable Energy Expert to support ESP’s overall mission. The Senior/Renewable Energy Expert will help promote conditions for the development of renewable energy in Ukraine. This is a full-time position for a period of one year, with the possibility of an extension for another term. The senior renewable energy expert will be a part of ESP’s electricity team. Learn more about the ESP project here.

*Please note: Only Ukrainian nationals are eligible for this position.* 

Position responsibilities: 

 • Lead reviewing of and advising counterparts on policies and regulations on renewable energy, and competitive energy procurement to achieve strategic objectives in part of renewable energy: achievement of the maximum level of climate neutrality and increasing the use of low-carbon energy sources; renovation and upgrade of the energy infrastructure according to the best global standards; providing the power sector with domestic resources; providing the energy sector with innovative solutions.
 • Contribute to the assessment and improvement of the power sector policy as well as the regulatory and technical framework with regards to the development of renewable energy sector.
 • Assist and advise counterparts via developing recommendations for financially sustainable RE development and debt repayment in the renewables sector.
 • Lead the preparation of the green paper on renewable energy policy (covering grid-scale and small-size) to facilitate the green transition through stable renewable energy capacity growth in the power system, improved market and investment environment for renewable energy investments and the operation of financially sustainable support programs.
 • Support the project activities and tasks on implementing and/or improvement of the mechanisms for renewable energy development, including but not limited to the flexible auctions, corporate PPAs and Contract-for-Differences (CfD) mechanism.
 • Support the development of the Guarantee of Origin (GoO) mechanism for renewables as well as the implementation of the policy for small-scale renewables, including the support mechanism, net-billing, involving active consumers into the market and to demand response measures, etc.
 • Collect data and conduct research and analyses on the renewables sector.
 • Support capacity building events and knowledge management activities for the renewables sector.
 • Interact and maintain successful relationships with counterparts, other ESP employees, and subcontractors.
 • Support project management to effectively manage project activities related to renewable energy.
 • Support program monitoring and evaluation activities of ESP.
 • Other tasks, as designated by the supervisor. 

Minimum Qualifications: 

 • Bachelor’s degree in engineering, energy management, business administration or a related degree. 
 • 5 years of relevant professional experience (10 years for the Senior position).
 • 3 years of experience in the renewables industry (5 years for the Senior position).
 • Demonstrated experience in designing and analyzing energy policies, strategies, and their implementation.
 • Strong MS Office computer skills
 • Ability to maintain flexibility, problem solve, and work independently with minimal supervision.
 • Fluent in Ukrainian and English.

Preferred Qualifications: 

 • Master’s degree in engineering, energy management, business administration or a related degree
 • Understanding of current worldwide trends and practices related to renewable energy. 
 • Excellent written and verbal communication.
 • Strong organization/analytical skills; experience working with detailed technical data and reports. 
 • Knowledge of project management software Experience working on USAID or other donor-funded projects.
 • Experience working on USAID or other donor-funded projects. 

To apply: Please follow the link  Senior/Renewable Energy Expert – Ukraine- Tetra Tech Careers (selectminds.com) сlick apply for job, then complete registration and fill out the application form.

To find more about USAID Energy Security Project, visit the Project website https://energysecurityua.org, follow us on Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ and Youtube.


Останні публікації цього розділу:

Адміністративний/а менеджер/ка

Аналітик/иня відкритих даних

Експерт/ка з юридичного супроводу проєктів із відкритих даних

Послуги графічного/ї дизайнера/ки

Project Management Specialist до UN-Habitat

Вакансія: Associate Human Rights Officer, NOB, FTA, Dnipro, OHCHR