Старший/а експерт/ка з когенерації / Senior Cogeneration Expert

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy-вакансія-dfrfycsz7
Старший/а експерт/ка з когенерації / Senior Cogeneration Expert

Старший експерт/ка з когенерації

Загальна інформація про проект

Проект енергетичної безпеки (ESP) – це семирічний проект, який фінансується Агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) і є найбільшим проектом USAID в Україні на сьогоднішній день. USAID ESP реалізується підрядником USAID, Tetra Tech ES, Inc., провідним постачальником послуг у галузі водопостачання, довкілля, інфраструктури, управління ресурсами, енергетики та міжнародного розвитку зі штаб-квартирою в Каліфорнії.

Місія USAID ESP – підвищити енергетичну безпеку України, покращити енергетичну правову та регуляторну обстановку в країні, збільшити стійкість енергопостачання України. Це допоможе підтримати економічний розвиток країни та забезпечити її демократію. USAID ESP тісно співпрацює з Урядом України (GOU) для розвитку конкурентних енергетичних ринків. Тим самим USAID ESP сприятиме інвестиціям в енергетику, що очолюються приватним сектором, для надання доступної, надійної, стійкої та безпечної енергії для всіх українців. Проект знаходиться на п’ятому році реалізації і триватиме до червня 2025 року.

ESP надає підтримку Уряду України, Національній енергетичній та комунальній регуляторній комісії України (NEURC), а також іншим відповідним громадським зацікавленим сторонам у встановленні та належному впровадженні конкурентних енергетичних ринків відповідно до законодавства Європейського Союзу, що дозволить Україні сприяти інвестиціям в енергетику, досягненню цілей щодо чистої енергії та клімату, а також забезпечити безпечну, стійку, надійну та доступну енергію для всіх українців.

 • Зверніть увагу: На цю посаду можуть претендувати лише громадяни України*

Опис вакансії

USAID ESP шукає старшого експерта/ку з когенерації, який/а поєднує техніко-інженерні знання та ноу-хау функціонування ринку когенерації, тобто володіє як технічною, так і економічною мовами. Він/вона допомагатиме ESP у формулюванні рекомендацій щодо реформування теплового сектору, зокрема, сприятиме розвитку розподіленої когенерації та ефективних систем централізованого теплопостачання. Старший експерт з когенерації допомагатиме муніципальним органам влади та місцевим комунальним підприємствам, з якими USAID ESP встановив партнерські відносини, у впровадженні реформ у тепловому секторі, пов’язаних з когенерацією та ефективними системами централізованого теплопостачання. Це штатна посада терміном на 1 рік з можливістю продовження на наступний термін, яка базуватиметься в київському офісі ESP в Україні. Кандидат на цю посаду звітуватиме керівнику сектору централізованого теплопостачання ESP.

Обов’язки

 • Підтримка розробки Моделі теплового сектору протягом тривалого періоду часу;
 • Підтримка роботи над стратегічними політичними рекомендаціями, особливо у сфері когенерації та ефективних систем централізованого теплопостачання;
 • Розвиток та адвокація малої та середньої когенерації та пов’язаних з нею політичних, правових та регуляторних вдосконалень для сприяння розвитку цього виду розподіленої генерації та утилізаційних систем опалення як основи для енергозабезпечення місцевої критичної інфраструктури;
 • Підтримка розробки регуляторних удосконалень, у тому числі пов’язаних із збільшенням інвестицій у когенерацію, розподілом витрат тощо;
 • Підтримка розробки нормативно-правових актів у цій сфері;
 • Допоміжна роль у підготовці аналітичних документів, аналітичних звітів, брифів, презентацій;
 • Участь у дискусіях із зацікавленими сторонами;
 • Підтримка в організації конференцій, семінарів, тренінгів, спрямованих на когенерацію, муніципальне енергетичне планування для ефективних систем централізованого теплопостачання;
 • Підтримка проектної діяльності щодо закупівлі матеріалів, послуг для місцевих партнерів ESP , за необхідності;
 • Інші завдання, за необхідності, для виконання обов’язків Групи з централізованого теплопостачання;

Кваліфікація

 • Вища інженерна освіта у відповідній галузі. Друга вища освіта в галузі державного управління, економіки, суміжних галузях є перевагою;
 • Досвід роботи в когенераційній компанії (компаніях);
 • Досвід роботи із зацікавленими сторонами високого рівня, в тому числі з високопоставленими урядовими партнерами в цій галузі;
 • Досвід роботи з місцевими зацікавленими сторонами на муніципальному та регіональному рівнях;
 • Продемонстрований досвід аналізу та написання статей на складні теми в галузі;
 • Попередній досвід роботи в проектах, що фінансуються донорами, буде перевагою;
 • 10 років загального досвіду роботи в когенерації, муніципальній енергетиці;
 • Володіння англійською (письмово, читання, усне мовлення та аудіювання) та українською мовами;
 • Володіння офісними комп’ютерними програмами (Microsoft Word, Outlook, Excel, PowerPoint тощо).

Для подачі заявки перейдіть за посиланням Senior Cogeneration Expert – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com)  натисніть “подати заявку на вакансію”, потім пройдіть реєстрацію та заповніть анкету. 

Щоб дізнатися більше про Проект USAID “Енергетична безпека”, відвідайте веб-сайт Проекту https://energysecurityua.org, підписуйтесь на нас у Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ і Youtube.

 Senior Cogeneration Expert

Project Summary

The Energy Security Project (ESP) is a seven-year project funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the largest USAID project in Ukraine so far. The USAID ESP is implemented by a USAID Contractor, Tetra Tech ES, Inc., a California-based leading provider of services in the areas of water, environment, infrastructure, resource management, energy, and international development.

The USAID ESP mission is to enhance Ukraine’s energy security, improve the energy legal and regulatory environment in the country, and increase the resilience of Ukraine’s energy supply. This will help to support the country’s economic development and sustain its democracy. USAID ESP is working closely with the Government of Ukraine (GOU) to develop competitive energy markets. By doing so, USAID ESP will facilitate private sector-led energy investments to provide affordable, reliable, resilient, and secure energy for all Ukrainians. USAID ESP is currently in the fifth year of implementation and will run through June 2025.

The ESP is assisting the Government of Ukraine (GoU), the Ukraine’s national regulatory authority (NRA) in the energy sector entitled the National Energy and Utilities Regulatory Commission (NEURC), as well as all other relevant public stakeholders to establish and properly implement competitive energy markets in compliance with the European Union (EU) energy legislation (acquis), thereby enabling Ukraine to facilitate private sector-led energy investments, achieve the country’s clean energy and climate goals, and provide secure, sustainable, reliable and affordable energy for all Ukrainians.

* Please note: Only Ukrainian nationals are eligible for this position* 

Position Summary 

USAID ESP is looking for a Senior Cogeneration Expert, who combines technical-engineering knowledge and market functioning know-how for cogeneration, i.e. speaks both technical and economic languages. He/she will be assisting ESP in formulating recommendations for heat sector reforms, more specifically, facilitating distributed cogeneration and efficient district heating systems. The Senior Cogeneration Expert will assist municipal authorities and local utilities, with which USAID ESP has established partnership collaboration, in implementation of heat sector reforms, related to cogeneration and efficient district heating systems. This is a full-time position for the period of 1 year with the possibility of an extension for another term, based in Kyiv office, Ukraine. The position will be reporting to ESP’s District Heating Sector Lead.

Responsibilities 

 • Support development of Heat Sector Model under long time span;
 • Support work on strategic policy recommendations, especially in cogeneration and efficient district heating systems;
 • Development and advocacy of small and medium cogeneration and related policy, legal, regulatory improvements to facilitate development of this kind of distributed generation and utilization heating systems as the basis to power local critical infrastructures;
 • Support development of regulatory improvements, including those related to enhancement of investment into cogeneration, cost allocation, etc.;
 • Support drafting legal, normative acts in the field;
 • Support role in drafting policy papers, analytical reports, briefs, presentations;
 • Contribution to stakeholder discussions;
 • Support in organization of conferences, workshops, trainings targeting the cogeneration, municipal energy planning for efficient district heating systems;
 • Support project activities towards procurement of materials, services for ESP local partners, on as needed basis;
  Other tasks, as needed, to implement District Heating Team responsibilities;

Qualifications 

 • A university degree in engineering of the field. Second degree in public administration, economics, related fields is an asset;
 • Experience of working at Cogeneration operator(s);
 • Experience in working with high level stakeholders including senior government counterparts in the field;
 • Experience in working with local stakeholders at municipal level, regional level;
 • Demonstrated experience in analysis and writing on complex topics in the field;
 • Previous experience of working in donor-funded projects would be an asset;
 • 10 years overall experience in cogeneration, municipal energy;
 • Proficiency in English (written, read, spoken, and heard) and Ukrainian;
 • Proficient in office computer applications (Microsoft Word, Outlook, Excel, PowerPoint, etc.).

To apply: Please follow the link Senior Cogeneration Expert – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com) сlick apply for job, then complete registration and fill out the application form.

There is no deadline associated with this position, USAID ESP may fill the position when a qualified person is found.  Only candidates who have been selected for an interview will be contacted. 

To find more about USAID Energy Security Project, visit the Project website https://energysecurityua.org, follow us on Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ and Youtube.


Останні публікації цього розділу:

Асистент/ка з кадрових питань / Human Resources Assistant PSU Ukraine (M/W)

Дизайнер/ка

Річне волонтерство в гдинській бібліотеці

Інтерн-аналітик/иня

Procuremеnt and Grants Managеr

Фахівець/чиня у галузі місцевого самоврядування