Координатор/ка аудиту закупівель / Procurement Audit Coordinator – Ukraine

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy_dfrfycsz(3)
Координатор/ка аудиту закупівель / Procurement Audit Coordinator – Ukraine

Компанія Tetra Tech надає послуги консалтингу в галузі енергетики для клієнтів по всьому світу. Наша робота сприяє розвитку чистої енергетики для досягнення кліматичних та декарбонізаційних цілей, створює стійкі комунальні служби та сучасні мережі і сприяє гендерній рівності та економічній інклюзивності на перехресті енергетики.

Проект з енергетичної безпеки (ESP) є семирічним проектом, фінансованим Агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID), і є найбільшим проектом USAID в Україні на сьогоднішній день. USAID ESP реалізується Tetra Tech, провідною консалтинговою фірмою зі штаб-квартирою в Сполучених Штатах.

Місія USAID ESP – зміцнити енергетичну безпеку України, покращити правове та регуляторне середовище в галузі енергетики у країні та збільшити стійкість енергопостачання України. Це допоможе підтримати економічний розвиток країни та зберегти її демократію. Tetra Tech тісно співпрацює з Урядом України для розвитку конкурентоспроможних енергетичних ринків. Таким чином, USAID ESP сприятиме приватним інвестиціям у сфері енергетики, що забезпечить доступну, надійну, стійку та безпечну енергію для всіх українців. Цей проект знаходиться в п’ятому році впровадження і буде тривати до червня 2025 року.

Опис посади та мета роботи:

Tetra Tech запрошує на роботу Координатора/ки з аудиту закупівель, який буде підтримувати загальну місію ESP в рамках Програми USAID ESP. Координатор/ка з аудиту закупівель відіграватиме важливу роль у підтримці аудиторської діяльності шляхом планування візитів на місця між ESP та реципієнтами, розповсюдження та збору документів, координації логістичної підтримки, надання перекладацьких послуг, підтримки та проведення перевірок на місцях, а також виконання додаткових завдань для підвищення продуктивності та ефективності роботи команди. Це посада на повний робочий день терміном на 1 рік з можливістю продовження ще на один термін. Ця посада базується в офісі у Києві, Україна. Дізнайтеся більше про ESP тут.

  *Зверніть увагу: на цю посаду можуть претендувати лише громадяни України.*

Посадові обов’язки: 

 • Підтримувати планування, координацію та складання графіків візитів до реципієнтів для групи з аудиту закупівель.
 • Розповсюджувати відповідні документи та організовувати логістичну підтримку виїзних та онлайн зустрічей.
 • Підтримка/проведення перевірок обладнання на місцях на основі інструкцій та запитів.
 • Перевіряти, виявляти та повідомляти про будь-які відхилення або недоліки в якості поставлених товарів.
 • Поїздки в різні регіони України для проведення перевірок поставлених товарів на місцях.
 • Надавати мовну допомогу менеджерам з аудиту закупівель, сприяючи чіткому спілкуванню під час візитів на місця та зустрічей з одержувачами в різних містах і областях України.
 • Співпрацювати з відповідними відділами для забезпечення належного виконання всіх логістичних аспектів візитів на місця, включаючи організацію поїздок.
 • Координувати роботу зі службою безпеки для отримання попередньої перепустки відповідно до правил та положень ESP.
 • Надавати перекладацькі послуги для групи аудиту закупівель.
 • Виконувати інші відповідні завдання, необхідні для забезпечення продуктивності та ефективності роботи. 

Мінімальні кваліфікації: 

 • Ступінь бакалавра у відповідній галузі (закупівлі, право, інженерія тощо).
 • 5 років досвіду роботи у сфері перевірки активів, аудиту, закупівель або суміжних сферах.
 • Високий рівень володіння українською та англійською мовами
 • Розуміння процесів та документації ланцюга постачання.
 • Ефективні комунікаційні та міжособистісні якості.
 • Уважність до деталей та висока організованість з можливістю керувати кількома завданнями одночасно.
 • Досвідчений користувач Microsoft Office та іншими відповідними програмними додатками.

Щоб подати заявку: Будь ласка, перейдіть за посиланням Procurement Audit Coordinator – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com), натисніть подати заявку на вакансію, пройдіть реєстрацію та заповніть анкету.

 

Tetra Tech provides best-in-class energy consulting services for clients worldwide. Our work advances clean energy to achieve climate and decarbonization goals, creates sustainable utilities and modern grids, and promotes gender equality and economic inclusivity at the energy nexus. 

The Energy Security Project (ESP) is a seven-year project funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the largest USAID project in Ukraine so far. The USAID ESP is implemented by Tetra Tech, a leading consulting firm based in the United States. 

USAID ESP mission is to enhance Ukraine’s energy security, improve the energy legal and regulatory environment in the country, and increase the resilience of Ukraine’s energy supply. This will help to support the country’s economic development and sustain its democracy. Tetra Tech is working closely with the Government of Ukraine to develop competitive energy markets. By doing so, USAID ESP will facilitate private sector-led energy investments to provide affordable, reliable, resilient, and secure energy for all Ukrainians. This project is currently in the fifth year of implementation and will run through June 2025.

Position summary & job purpose

Tetra Tech has an opportunity for a Procurement Audit Coordinator, to support ESP’s overall mission under the USAID ESP. The Procurement Audit Coordinator will play a crucial role in supporting audit activities by planning site visits between ESP and recipients, distributing and collecting documents, coordinating logistical support, providing translation services, supporting and conducting on-site inspections, and performing additional tasks to enhance team productivity and effectiveness. This is a full-time position for 1 year, with the possibility of an extension for another term. This is a Kyiv office-based position in Ukraine. Learn more about the ESP here.

                                           *Please note: Only Ukrainian nationals are eligible for this position.* 

Position responsibilities: 

 • Support planning, coordinating, and scheduling site visits with recipients for the procurement audit team.  
 • Distribute relevant documents and organize logistical support for on-site and virtual meetings.  
 • Support/conduct on-site inspections of equipment based on the guidelines and requests.  
 • Verify, identify, and report any deviations or deficiencies in the quality of delivered goods.  
 • Travel to different regions in Ukraine for site inspections of delivered goods.  
 • Provide language assistance for the procurement audit managers, facilitating clear communication during field visits and meetings with recipients across various cities and oblasts in Ukraine.  
 • Collaborate with relevant departments to ensure all logistical aspects of field visits are properly executed, including travel arrangements.  
 • Coordinate with the security team to obtain prior security clearances in accordance with ESP rules and regulations. 
 • Provide translation services for the procurement audit team. 
 • Perform other relevant tasks required to ensure productivity and effectiveness of the work.  

Minimum qualifications: 

 • Bachelor’s degree in a relevant field (Procurement, Law, Engineering, etc.). 
 • 5 years experience in asset verification, audit, procurement, or a related field. 
 • Advanced language skills in Ukrainian and English 
 • Understanding of supply chain processes and documentation. 
 • Effective communication and interpersonal abilities. 
 • Detail-oriented and highly organized with the ability to manage multiple tasks simultaneously. 
 • Proficient in Microsoft Office and other relevant software applications. 

To apply: Please follow the link Procurement Audit Coordinator – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com) сlick apply for job, complete registration and fill in the application form.


Останні публікації цього розділу:

Адміністративний/а менеджер/ка

Аналітик/иня відкритих даних

Експерт/ка з юридичного супроводу проєктів із відкритих даних

Послуги графічного/ї дизайнера/ки

Project Management Specialist до UN-Habitat

Вакансія: Associate Human Rights Officer, NOB, FTA, Dnipro, OHCHR