Менеджер/ка з технічних проєктів газової мережі / Gas Network, Technical Projects Manager

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy вакансія dfrfycsz(2)
Менеджер/ка з технічних проєктів газової мережі / Gas Network, Technical Projects Manager

Менеджер/ка з технічних проєктів газової мережі

Tetra Tech надає найкращі у своєму класі послуги з енергетичного консалтингу для клієнтів по всьому світу. Наша робота сприяє розвитку чистої енергетики для досягнення кліматичних цілей та цілей декарбонізації, створенню сталих комунальних послуг та сучасних мереж, а також просуванню гендерної рівності та економічної інклюзивності в енергетичному секторі.

Проект енергетичної безпеки (ESP) – це семирічний проект, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та є найбільшим проектом USAID в Україні на сьогоднішній день. USAID ESP реалізується підрядником USAID – компанією Tetra Tech ES, Inc., провідним постачальником послуг у сфері водних ресурсів, охорони довкілля, інфраструктури, управління ресурсами, енергетики та міжнародного розвитку, що базується в Каліфорнії.

Місія USAID ESP полягає у зміцненні енергетичної безпеки України, вдосконаленні правового та регуляторного середовища в енергетичному секторі та підвищенні стійкості енергопостачання в Україні. Це допоможе підтримати економічний розвиток країни та зберегти її демократію. USAID ESP тісно співпрацює з Урядом України з метою розвитку конкурентних енергетичних ринків. У такий спосіб USAID ESP сприятиме залученню інвестицій приватного сектору в енергетику для забезпечення доступної, надійної, стійкої та безпечної енергетики для всіх українців. Програма USAID ESP реалізується вже п’ятий рік і триватиме до червня 2025 року.

 Опис вакансії та мета роботи:

Tetra Tech запрошує на роботу менеджера/ку з технічних проектів у сфері газового господарства, який/а буде членом команди Проекту енергетичної безпеки (ESP ) та входитиме до складу команди з газового сектору, що працюватиме над проектом ESP. Ця людина відіграватиме провідну роль у діяльності з підтримки енергетичної безпеки та післявоєнної відбудови України. Особлива увага приділятиметься керівництву проектами з розвитку, ремонту, закупівель та реконструкції газової інфраструктури, включаючи техніко-економічні обґрунтування, інвестиційні кейси, тарифні елементи для трубопроводів, компресорних станцій, наземної інфраструктури, видобутку та зберігання. Це позиція на повний робочий день терміном на один рік з можливістю продовження. 

*Зверніть увагу: на цю посаду можуть претендувати лише громадяни України.*

Посадові обов’язки:

 • Керівництво та участь у проектах, спрямованих на розвиток газової інфраструктури в Україні, координація проектних команд, термінів та результатів;
 • Підтримка закупівель товарів, необхідних для стабільного функціонування газового сектору в Україні, від видобутку до переробки, транспортування та збуту. За необхідності, за підтримки ESP, залучати, координувати та управляти консультантами, пов’язаними з плануванням та інвестиційною діяльністю у газовому секторі;
 • Відігравати провідну роль в аналізі, наданні рекомендацій, підготовці та підтримці газової безпеки постачання та інфраструктури в Україні. Проводити дослідження, розробляти плани та рекомендації за підтримки ESP;
 • Сприяння співпраці шляхом активної взаємодії з державними установами, зацікавленими сторонами та учасниками ринку. Розширювати свій потенціал за допомогою навчання та передачі знань про газовий сектор, інфраструктуру, взаємозв’язок з ЄС. Активно ділитися ідеями з керівництвом, учасниками проекту та ключовими зацікавленими сторонами;
 • Готувати звіти, аналітичні матеріали та технічні документи за погодженням з керівництвом ESP. Співпрацювати з іншими консультантами та проектами для збору необхідної інформації. Забезпечення ефективного, результативного та безпечного управління даними та інформацією.
 • Всі інші завдання за дорученням керівника газового сектору ESP.

Мінімальні вимоги:

 • 5 років досвіду роботи в газовому секторі та детальне розуміння газової галузі, включаючи планування та інвестиційну діяльність.
 • Навички написання проектів (Word, Excel, PowerPoint тощо), впевнене проведення презентації та ведення переговорів, розуміння газової інфраструктури, а також технічних, фінансових та економічних механізмів, які взаємопов’язані у створенні повноцінно функціонуючої газової мережі в Україні, є бажаними.
 • 1 рік досвіду роботи з масивами даних, відмінні кількісні навички та навички вирішення проблем.
 • Бажано мати підтверджене вміння слухати та доносити чітке повідомлення про мету до цих груп, які мають різні інтереси та різні точки зору.
 • Вища освіта в галузі управління бізнесом, інженерії чи фінансів або еквівалентна освіта, прийнятна для Tetra Tech.
 • 1 рік досвіду роботи над проектами USAID або іншими проектами, що фінансуються донорами, є перевагою.
 • 1 рік досвіду роботи з державними установами є перевагою.

Для подачі заявки перейдіть за посиланням  Gas Network, Technical Projects Manager – Ukraine Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com) натисніть “подати заявку на вакансію”, потім пройдіть реєстрацію та заповніть анкету. 

Щоб дізнатися більше про Проект USAID “Енергетична безпека”, відвідайте веб-сайт Проекту https://energysecurityua.org, підписуйтесь на нас у Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ і Youtube.

Gas Network, Technical Projects Manager

Tetra Tech provides best-in-class energy consulting services for clients worldwide. Our work advances clean energy to achieve climate and decarbonization goals, creates sustainable utilities and modern grids, and promotes gender equality and economic inclusivity at the energy nexus.

The Energy Security Project (ESP) is a seven-year project funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the largest USAID project in Ukraine so far. The USAID ESP is implemented by a USAID Contractor, Tetra Tech ES, Inc., a California-based leading provider of services in the areas of water, environment, infrastructure, resource management, energy, and international development.

The USAID ESP mission is to enhance Ukraine’s energy security, improve the energy legal and regulatory environment in the country, and increase the resilience of Ukraine’s energy supply. This will help to support the country’s economic development and sustain its democracy. USAID ESP is working closely with the Government of Ukraine (GOU) to develop competitive energy markets. By doing so, USAID ESP will facilitate private sector-led energy investments to provide affordable, reliable, resilient, and secure energy for all Ukrainians. USAID ESP is currently in the fifth year of implementation and will run through June 2025.

Position summary & job purpose: 

Tetra Tech has an opportunity for a Gas Network, Technical Projects Manager, who will serve as a member of the Energy Security Project (ESP) and will be a part of the Gas Team to work on the ESP project. This person will play a leading role in activities to support Ukraine’s energy security and post-war reconstruction. Of particular focus is the leading of projects on the development, repair, procurement, and reconstruction of gas infrastructures, including feasibility studies, investment cases, tariff elements for pipelines, compressor stations, surface infrastructure, production, and storage. This is a full-time position for a period of one year, with the possibility of an extension. Learn more about ESP here. 

*Please note: Only Ukrainian nationals are eligible for this position*

Position responsibilities: 

 • Lead and contribute to projects aimed at promoting gas infrastructure development in Ukraine, coordinating project teams, timelines, and deliverables;
 • Support the procurement of items crucial for the stable functioning of the gas sector in Ukraine, from upstream to midstream and downstream sectors. Where needed, procure, coordinate and manage consultants related to gas planning and investment activities, supported by ESP;
 • Play a lead role in analyzing, recommending, preparing and supporting gas security of supply and infrastructure in Ukraine. Undertake research, develop plans and recommendations to be supported by ESP;
 • Facilitate cooperation by actively engaging with government agencies, industry stakeholders, and market participants. Build their capabilities with training and knowledge transfer on gas sector, infrastructure, EU interconnection. Actively share insights with management, project members and key stakeholders;
 • Produce reports, insights and technical papers as agreed with the ESP Management eam. Work with other advisors and projects to gather relevant information. Ensure data and information are managed effectively, efficiently and securely.
 • All other tasks as assigned by ESP’s Gas Sector Lead.

Minimum qualifications:

 • 5 years of experience in the gas sector and a detailed understanding of the gas industry, including planning and investment-related activities.
 • Proven (Word, Excel, PowerPoint, etc.) drafting skills and strong presentation and negotiation skills, understanding of gas infrastructure is preferred, as well as the technical, financial, and economic mechanisms that are interrelated in the creation of a fully functioning gas network in Ukraine.
 • 1 year of experience working with data sets, excellent quantitative skills, and problem-solving skills.
 • Proven ability to listen and communicate a clear message of purpose to these groups that have varied interests and diverse viewpoints is clearly desired.
 • University degree in business management, engineering, or finance, or equivalent, acceptable to Tetra Tech.
 • 1 year of experience working on USAID or other donor-funded projects is a plus.
 • 1 year of experience working with government agencies is a plus. 

To apply: Please follow the link  Gas Network, Technical Projects Manager – Ukraine Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com) сlick apply for job, then complete registration and fill out the application form.

To find more about USAID Energy Security Project, visit the Project website https://energysecurityua.org, follow us on Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ and Youtube.


Останні публікації цього розділу:

Аналітик/иня відкритих даних

Експерт/ка з юридичного супроводу проєктів із відкритих даних

Послуги графічного/ї дизайнера/ки

Project Management Specialist до UN-Habitat

Вакансія: Associate Human Rights Officer, NOB, FTA, Dnipro, OHCHR

Вакансія: Environmental Compliance (EC) Specialist