Фахівець/чиня із соціальної роботи

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
CESVI

Vacancy вакансія dfrfycsz(12)
Фахівець/чиня із соціальної роботи

Опис послуг

Назва послуг: Надання послуг фахівця із соціальної роботи

Місце надання послуг: Бучанська громада, Київська область

Обсяг послуг:

 • виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання їм соціальних послуг;
 • організація своєчасної допомоги сім’ям, дітям та молоді шляхом взаємодії із навчальними та дошкільними закладами, закладами та відділеннями охорони здоров’я, внутрішніх справ, громадських об’єднань, фондів тощо;
 • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги після;
 • забезпечення координації та взаємодії сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, кожного з її членів із суб’єктами соціальної роботи до повного вирішення їх проблем;
 • здійснення соціальної роботи із сім’ями, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування або тимчасово влаштовані діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють;
 • дотримання вимог щодо захисту даних і конфіденційності в будь-який час;
 • координація надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді з “Бучанським центром психологічної допомоги” та щомісячне звітування перед представником ЧЕСВІ для планування та вдосконалення втручань, запропонованих для Управління соціальної політики.

Умови надання послуг:

 • Послуги надаються особисто з 02 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року 40 годин на тиждень.
 • Для надання послуг Учасник повинен використовувати ЛИШЕ інструменти та методологію, затверджені ЧЕСВІ.
 • Звітність є обов’язковою.

Умови оплати послуг:

Учасник повинен бути зареєстрований як приватний підприємець і несе повну відповідальність за сплату всіх податків та інших фіксованих або додаткових зборів/витрат, що підлягають сплаті відповідно до української системи оподаткування, пов’язаних з усіма видами діяльності, що надаються.

Оплата здійснюється щомісяця до 20-го числа місяця після отримання послуг ЧЕСВІ.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра (соціального, юридичного, педагогічного, психологічного та ін.)

Професійний досвід:

 • Досвід роботи не вимагається, але попередній професійний досвід у відповідній галузі буде перевагою.

Вміння та навички:

 • Вільне володіння українською мовою
 • Комунікабельність, стресостійкість, терпіння, пунктуальність, толерантність

Процес подання заявок:

Необхідно надати наступні документи:

 • Резюме/СV та мотиваційний лист з описом відповідного досвіду та інформацією про вартість однієї години надання послуг у гривнях.
 • Документи, що підтверджують освіту (дипломи, сертифікати тощо).
 • Реєстраційні документи приватного підприємця: копія Свідоцтва про державну реєстрацію приватного підприємця або Виписка з Єдиного державного реєстру, свідоцтво платника податків.

Учасники повинні надіслати зазначені документи на адресу [email protected] до 29 вересня 2023 року.

 

Service Description

Service Title: Providing services as a Social Work Specialist

Place of service provision: Bucha Hromada, Kyiv oblast

Scope of the Services:

 • Identify families, children and youth in difficult life circumstances and in need of social services;
 • Organize timely assistance to families, children and youth through cooperation with educational and preschool institutions, healthcare institutions and departments, the Ministry of Internal Affairs, public associations, foundations, etc;
 • Provide social support to families, children and youth in difficult life circumstances and in need of outside help afterwards;
 • Ensure coordination and interaction of a family in difficult life circumstances and each of its members with social work actors until their problems are fully resolved;
 • Conduct social work with families raising orphans and children deprived of parental care or temporarily placed children who have been left without parental care or persons replacing parents;
 • Ensure that data protection and confidentiality are respected at all times;
 • Coordinate the provision of social services to families, children and youth with the “Bucha Center for Psychological Support” and report to CESVI Reference person on a monthly basis to plan and enhance the intervention proposed for the Department of social policy.

Terms of the Services provision:

 • The services shall be provided in person from 02 October 2023 to 31 December 2023 40 hours per week.
 • The Participant must use the tools and methodology approved by CESVI for the provision of the services.
 • Reporting is required.

Terms of payment:

The Participant shall be registered as a Private Entrepreneur and shall be the only responsible for the fulfilment of payments of all taxes and other fixed cost or additional fees/costs due according to the Ukrainian taxation system, related with all the activities provided.

Payment shall be made monthly by the 20th day of the month upon acceptance of the services from CESVI.

Qualifications:

 • Higher education in the relevant field at the specialist or bachelor’s degree level (social, legal, pedagogical, psychological, etc.).

Professional experience:

 • Work experience is not required but prior professional experience in the relevant field will be preferred

Skills and Competences:

 • Ukrainian mandatory
 • Communication skills, stress resistance, patience, punctuality, tolerance

Submission Process:

The following documents are to be provided:

 • Resume/CV and motivation letter describing relevant experience and including information on the cost of one hour of service provision in UAH.
 • Documents confirming education (diplomas, certificates, etc.).
 • Registration documents of a private entrepreneur: a copy of the Certificate of State Registration of a Private Entrepreneur or Extract from the Unified State Register, a taxpayer’s certificate.

Participants should send the mentioned documents to [email protected] till 29 September 2023.


Останні публікації цього розділу:

Асистент/ка з адміністративних питань

Фахівець/чиня з дистриб’юції гуманітарної допомоги

Старший юрист/ка з питань компенсації оренди житла для ВПО та постраждалого від війни населення

Старший психолог/иня

Фахівець/чиня з навчання в МКП

Проєктний/а координатор/ка до БО «БФ «Стабілізейшен суппорт сервісез»»