Експерт/ка з правового регулювання ЄС / Технічний/а редактор/ка / EU Acquis Legal Expert / Technical Editor

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Horizontal_RGB_294
Експерт/ка з правового регулювання ЄС / Технічний/а редактор/ка / EU Acquis Legal Expert / Technical Editor

Tetra Tech надає високоякісні енергетичні консультаційні послуги клієнтам по всьому світу. Наша робота сприяє розвитку чистої енергетики для досягнення цілей щодо клімату та декарбонізації, створює стійкі комунальні послуги та сучасні мережі, а також сприяє гендерній рівності та економічній інклюзивності в енергетичній сфері.

Проект енергетичної безпеки (ESP) – це семирічний проект, фінансований Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і найбільший проект USAID в Україні на сьогоднішній день. Проект USAID ESP впроваджується підрядником USAID, компанією Tetra Tech ES, Inc., яка базується в Каліфорнії та є провідним постачальником послуг у сферах води, довкілля, інфраструктури, управління ресурсами, енергетики та міжнародного розвитку.

Місія USAID ESP полягає в посиленні енергетичної безпеки України, покращенні енергетичного законодавства та нормативного середовища в країні, а також підвищенні стійкості енергопостачання України. Це сприятиме економічному розвитку країни та підтримці її демократії. USAID ESP тісно співпрацює з урядом України (GoU) для розвитку конкурентних енергетичних ринків. Таким чином, USAID ESP сприятиме інвестиціям у приватний сектор для забезпечення доступної, надійної, стійкої та безпечної енергії для всіх українців. Проект USAID ESP наразі перебуває на п’ятому році реалізації та триватиме до червня 2025 року.

Передумови

ESP допомагає уряду України (GoU), національному регуляторному органу України в енергетичному секторі – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також всім іншим відповідним державним зацікавленим сторонам створити та правильно впровадити конкурентні енергетичні ринки відповідно до енергетичного законодавства Європейського Союзу (acquis), що дозволить Україні залучати інвестиції приватного сектору в енергетику, досягати цілей країни щодо чистої енергії та клімату, а також забезпечувати безпечну, стійку, надійну та доступну енергію для всіх українців.

Опис позиції та мета роботи

Tetra Tech має можливість найняти Експерта(тку) з правового регулювання ЄС/Технічного редактора(ку), який буде допомагати з редагуванням, коректурою, управлінням та обробкою документів проекту, включаючи взаємодію з НКРЕКП, Міністерством енергетики та іншими відповідними українськими зацікавленими сторонами та USAID, а також підтримуватиме досягнення результатів, передбачених логічною схемою ESP. Це короткострокова консультативна позиція на період 6 місяців з можливістю продовження. Щоб дізнатися більше про Проект енергетичної безпеки USAID, відвідайте веб-сайт проекту https://energysecurityua.org, слідкуйте за нами на Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ та Youtube.

                                                       *Зверніть увагу: подати заявку на цю позицію можуть лише громадяни України.*

Обов’язки:

 • Допомагати у розробці та обговоренні відповідних документів, презентацій, дорожніх карт з усіма вищезазначеними установами щодо впровадження законодавства ЄС та покращення нормативно-правової бази в Україні.
 • Сприяти зв’язкам з усіма вищезазначеними організаціями, а також з USAID, Енергетичним Співтовариством та ЄС у питаннях розвитку допомоги зацікавленим сторонам в Україні у сферах, пов’язаних з впровадженням законодавства ЄС.
 • Управління документацією проекту, особливо тією, що пов’язана із законодавством ЄС, проектними звітами та сприяння у взаємодії з громадськістю щодо проекту.
 • Дослідження, пошук та управління звітами, документацією та законодавством, необхідними для виконання завдань регуляторної та правової команди.
 • Сприяння організації та проведенню заходів, тренінгів, що стосуються впровадження законодавства ЄС, особливо у сферах законодавства ЄС або EU REMIT.

Виконуючи зазначені вище завдання, консультант повинен:

 • Пропонувати систему та процес для ефективного оброблення документації та звітів, задовольняючи будь-які вимоги USAID та управління проектом, пов’язані з цим.
 • Дотримуватися вимог управління проектом щодо стандартів та процедур оброблення та обробки документів.
 • Враховувати відповідне первинне та вторинне законодавство ЄС, а також звітні шаблони Ради регуляторів Енергетичного Співтовариства (ECRB).
 • Пропонувати відповідні плани, матеріали для обговорення та презентації, розробляти, складати, консультувати та допомагати в ухваленні НКРЕКП, Міністерством енергетики, за необхідності, всіх елементів рамок, методологій, алгоритмів, організаційних структур, бізнес-процесів тощо, що впроваджують відповідну практику, відповідну вимогам ЄС у реальній регуляторній практиці України.
 • Сприяти, за необхідності, взаємодії, співпраці та обмінам з відповідними установами в Україні, відповідальними за енергетичну політику та регуляторні питання.
 • Допомагати у розробці дорожніх карт та планів дій щодо впровадження рамок, відповідних вимогам ЄС в Україні.
 • Брати участь у зустрічах, за необхідності, для узгодження з ESP, НКРЕКП, Міністерством енергетики, ГОЦЕЕІ, за необхідності, для сприяння ухваленню стандартів енергетичного законодавства, відповідних вимогам ЄС.
 • Готувати необхідні пакети документів для презентацій, обговорень та ухвалення відповідними зацікавленими сторонами.

Мінімальні вимоги:

 • Мінімум два роки досвіду у підтримці правового аналізу, розробці законодавства, відповідного вимогам ЄС, документації та презентацій, бажано в міжнародному середовищі або в українській правовій практиці з міжнародними партнерами.
 • Мінімум один рік досвіду у підтримці обробки документації, звітів та розробці презентацій в міжнародному середовищі.
 • Досвід співпраці з державними установами, міністерствами, енергетичними регуляторами або іншими відповідними енергетичними установами та операторами в Україні протягом загального періоду щонайменше один рік.
 • Підтверджені знання типових вимог щодо звітності в проектах, фінансованих міжнародними донорами або міжнародними фінансовими установами (МФУ).

Щоб подати заявку: Будь ласка, перейдіть за посиланням EU Acquis Legal Expert / Technical Editor – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com).

Tetra Tech provides best-in-class energy consulting services for clients worldwide. Our work advances clean energy to achieve climate and decarbonization goals, creates sustainable utilities and modern grids, and promotes gender equality and economic inclusivity at the energy nexus.

The Energy Security Project (ESP) is a seven-year project funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the largest USAID project in Ukraine so far. The USAID ESP is implemented by a USAID Contractor, Tetra Tech ES, Inc., a California-based leading provider of services in the areas of water, environment, infrastructure, resource management, energy, and international development.

The USAID ESP mission is to enhance Ukraine’s energy security, improve the energy legal and regulatory environment in the country, and increase the resilience of Ukraine’s energy supply. This will help to support the country’s economic development and sustain its democracy. USAID ESP is working closely with the Government of Ukraine (GOU) to develop competitive energy markets. By doing so, USAID ESP will facilitate private sector-led energy investments to provide affordable, reliable, resilient, and secure energy for all Ukrainians. USAID ESP is currently in the fifth year of implementation and will run through June 2025.

Background

ESP is assisting the Government of Ukraine (GoU), the Ukraine’s national regulatory authority (NRA) in the energy sector entitled the National Energy and Utilities Regulatory Commission (NEURC), as well as all other relevant public stakeholders to establish and properly implement competitive energy markets in compliance with the European Union (EU) energy legislation (acquis), thereby enabling Ukraine to facilitate private sector-led energy investments, achieve the country’s clean energy and climate goals, and provide secure, sustainable, reliable and affordable energy for all Ukrainians.

Position Summary & Job Purpose

Tetra Tech has an opportunity for an  EU Acquis Legal Expert / Technical Editor, who will be assisting the Project documents editing, proofreading, management, and handling, up to, and including for the interface with NEURC, MoE, and other relevant Ukrainian Stakeholders and USAID as well as will support otherwise attaining the outcomes forecast by the ESP’s log frame. This is a short-term consultancy position for the period of 6 months with the possibility of extension for another period. To learn more about USAID Energy Security Project, visit the Project website https://energysecurityua.org, follow us on Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ and Youtube.

                                                                * Please note: Only Ukrainian nationals are eligible for this position. *

Position responsibilities:

 • Asist the development of-, and discussions upon the relevant documents, presentations, roadmaps with all the above-mentioned institutions concerning the implementation of the EU acquis and improvement of the regulatory framework in Ukraine;
 • Facilitating the liaison with all the above-mentioned organizations, as well as USAID, Energy Community and EU in terms of development assistance to the stakeholders in Ukraine in areas that are pertinent to the implementation of the EU acquis;
 • Management of the Project documentation, especially this tied with the EU acquis, project reporting and facilitation of the public relation aspect of the Project;
 • Investigation, search and management of the reports, documentation, and legislation necessary for addressing tasks of the regulatory and legal team;
 • Facilitation the organization and conduct of any events, training pertinent to the implementation of the EU acquis, particularly in the spheres of the EU acquis or the EU REMIT;

While assisting in the abovementioned tasks, the Consultant will have to: 

 • Propose the system and process for an efficient documentation and report handling and addressing any requirements of USAID and Project Management tied with that;
 • Adhere to the requirements of the Project Management concerning the standards, procedures concerning document handling and processing;
 • Take into account the relevant EU, and also the Energy Community Regulatory Board (ECRB) primary, and secondary legislation and report templates;
 • Propose the relevant planning, discussion, presentation materials, develop, draft, consult and assist in adopting by NEURC, MoE, as the case may be, of all elements of the frameworks, methodologies, algorithms, organizational structures, business processes etc., implementing the relevant EU-compliant practices in actual regulatory practice of Ukraine;
 • Facilitate, as the case may be, interface, cooperation and exchanges with the relevant institutions in Ukraine charged with the energy policy and regulatory matters;
 • Assist in developing the roadmaps and action plans for adoption of the EU-compliant frameworks in Ukraine;
 • Participate in the meetings, where necessary, to align with ESP, NEURC, MoE, GOCEEI, as the case may be, to facilitate the adoption of the EU -compliant energy legislative standards;
 • Prepare the necessary packages of documents for presentation, discussion and adoption by the relevant stakeholders.

Minimum qualifications:

 • Minimum two years’ experience in supporting the legal analysis, development of the EU acquis-pertinent legislation, documentation, and presentations, preferably in an international environment, or Ukrainian legal practice interfacing with the international partners;
 • Minimum one year experience in supporting the documentation, report handling and presentation development in an international environment;
 • Experience in interfacing with the public institutions, ministries, energy regulators, or other relevant energy institutions and operators in Ukraine over a cumulated period of a minimum one year;
 • Confirmed knowledge of the typical reporting requirements under the international donor-, or IFI-financed projects;

 To apply: Please follow the link EU Acquis Legal Expert / Technical Editor – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com)


Останні публікації цього розділу:

Асистент/ка з кадрових питань / Human Resources Assistant PSU Ukraine (M/W)

Дизайнер/ка

Річне волонтерство в гдинській бібліотеці

Інтерн-аналітик/иня

Procuremеnt and Grants Managеr

Фахівець/чиня у галузі місцевого самоврядування