Психолог(иня) громадської організації «Дівчата» для надання MHPSS підтримки населення, що постраждало від війни

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Girls

тендер tender ntylth(2)
Психолог(иня) громадської організації «Дівчата» для надання MHPSS підтримки населення, що постраждало від війни

В межах реалізації проєкту «Надання послуг з невідкладної допомоги та захисту населенню, що постраждало в результаті конфлікту в Україні» за донорської підтримки відокремленого підрозділу  ХЕЛП– ХІЛЬФЕ ЦУР ЗЕЛЬБСТХІЛЬФЕ Е.Ф. в Україні, що діє від імені та в інтересах ХЕЛП– ХІЛЬФЕ ЦУР ЗЕЛЬБСТХІЛЬФЕ Е.Ф. (Німеччина) громадська організація «Дівчата» шукає психолога для надання психологічної підтримки населенню, що постраждало від війни. 

Кінцевий термін подання пропозицій: 28.09.2023 не пізніше 19:00 за Київським часом (GMT +3), пропозиції надіслані після зазначеного часу не будуть братися до уваги. 

Термін дії договору: до 31.12.2023 

Зверніть увагу! 

Кандидат має детально ознайомитись з Запрошенням до участі в конкурсі на закупівлю послуг_Request for Proposals_services_Instructions 

Кандидат у складі заявки має подати наступні документи: 

 1. Резюме. 
 2. Заповнену Форму подання пропозиції (Додаток 2). 
 3. Підписану Форму підтвердження відповідності вимогам (Додаток 3). 
 4. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, отримане від відповідного державного органу, або лист-згоду про готовність зареєструвати фізичну особу-підприємця 3 групи з відповідними КВЕДами за підписом кандидата. 
 5. Довідка про відкриття банківського рахунку для фізичної особи-підприємця або лист-згода про готовність відкрити банківський рахунок для фізичної особи-підприємця за підписом кандидата. 

Обов’язки та відповідальність: 

 • Проведення індивідуально та групової терапії в офлайн (м. Київ, та Київська область) та онлайн режимах. 
 • Заповнення звітних форм.  

Кваліфікація та навички: 

 • Вища психологічна освіта. 
 • Аналогічний досвід роботи понад рік. 
 • Реєстрація ФОП 3 групи з відповідними КВЕДами або готовність відкрити ФОП. 
 • Готовність працювати офлайні в м. Києві та Київській області. 
 • Володіння пакетами Microsoft Office та Google Workspace. 
 • Попередній досвід роботи з громадськими організаціями буде перевагою. 
 • Хороші комунікаційні навички з дітьми та дорослими. 
 • Вміння адаптуватися до нових завдань та дотримуватись термінів виконання завдань. 
 • Вміння працювати в команді. 
 • Хороші навички управління стресом та здатність розуміти та керувати власними емоціями. 

Для підписання Форми підтвердження відповідності вимогам, кандидат має ознайомитися з документами за QR кодом:  

  

 1. Загальні положення Help та умови договорів на виконання робіт  
 1. Кодекс поведінки Help для підрядників  
 1. Декларація Help для учасників тендеру, кандидатів та постачальників.  

  1

 

Надсилати резюме в одному екземплярі на електронну пошту [email protected] із маркуванням:«Вакансія_ Психолог(иня) для надання MHPSS психологічної підтримки населенню, що постраждало від війни» не пізніше 19:00, 28 вересня 2023 року

 

Psychologist of the non-government organization “Girls” to provide MHPSS support for War affected population 

As part of the implementation of the project “Providing emergency aid and protection services to the population affected by the conflict in Ukraine” with the donor support of the separate HELP-HILFE division of the Center ZELBSTHILFE E.F. in Ukraine, acting on behalf and in the interests of HELP-HILFE CUR ZELBSTHILFE E.F. (Germany) public organization “Girls” is looking for a psychologist to provide psychological support to the population affected by the war. 

Deadline for submission of applications: 28.09.2023 no later than 19:00 Kyiv time (GMT+3), proposals submitted after this time will not be considered. 

Duration of the contract: until 31.12.2023 

Please note!  

The candidate should study the Request for Proposals_services_Instructions in detail.  

The candidate must submit the following documents as part of the application:   

 1. Curriculum vitae  
 1. Completed Proposal Submission Form (Annex 2)  
 1. Signed Confirmation of Compliance (Annex 3)  
 1. A certificate of state registration of an individual entrepreneur obtained from the relevant state authority or a letter of consent on the readiness to register an individual entrepreneur of the 3rd group with the relevant KVED signed by the candidate.  
 1. A certificate of opening a bank account for a sole proprietor or a letter of consent to open a bank account for a sole proprietor signed by the candidate. 

Duties and responsibilities: 

 • Conducting individual and group therapy in offline (Kyiv city and Kyiv region) and online modes. 
 • Filling out reporting forms. 

Qualifications and skills: 

 • Higher psychological education. 
 • Similar work experience for over a year. 
 • Registration of a PE of 3 groups with relevant CTEA or willingness to open a PE. 
 • Willingness to work offline in the city of Kyiv and the Kyiv region. 
 • Proficiency in Microsoft Office and Google Workspace packages. 
 • Previous experience working with public organizations will be an advantage. 
 • Good communication skills with children and adults. 
 • Ability to adapt to new tasks and meet deadlines. 
 • Ability to work in a team. 
 • Good stress management skills and the ability to understand and manage one’s own emotions. 

In order to sign the Confirmation of Compliance, the candidate should review the documents using the QR code (look above):  

 1. Help General Terms and Conditions for Works Contracts  
 1. Help Code of Conduct for Contractors   
 1. Help Declaration for Tenderers, Candidates and Suppliers.  

Send resume in one copy to [email protected] with the marking: “Vacancy_ Psychologist to provide MHPSS  support to the population affected by the war” no later than 7:00 p.m., September 28, 2023. 


Останні публікації цього розділу:

Продовження тендеру із закупівлі ремонтних робіт для створення в територіальних підрозділах поліції “Зелених кімнат”

Конкурс на закупівлю послуг для друку

Тендер на проведення організації заходу

Тендер із закупівлі мобільних сцен та освітлювального обладнання

Тендер на оновлення онлайн-ресурсу

Постачальник послуг з розробки вебсайту