ООН запрошує громадські та неурядові організації для управління програмою малих грантів

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
katerynaa.tarasiuk

UA-UNDP-UNRPP-small-grants
ООН запрошує громадські та неурядові організації для управління програмою малих грантів

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Збройний конфлікт на сході України мав прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, стійкість, засоби до існування, громадську безпеку та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення проблем у галузі відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо й опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року, Уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінювання пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк і Європейський Союз провели оцінку процесу відновлення та розбудови миру, яку було схвалено Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиріччя ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, приділяючи особливу увагу розвитку громад і громадянського суспільства, а також захисту довкілля. Робота над вирішенням вищезазначених конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом, ґрунтується на цій попередній діяльності та налагоджених партнерських відносинах. Цю роботу розпочато в 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, що є багатосторонньою донорською рамковою програмою, яка спільно реалізується чотирма партнерськими агенціями ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), а також Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Програму ООН із відновлення та розбудови миру розроблено для реагування на причини конфлікту та пом’якшення його наслідків. Програма ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру та узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення, а також стратегіями розвитку двох областей до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрями діяльності: 1) відновлення інфраструктури та економіки; 2) підтримка місцевого самоврядування та створення відповідного потенціалу; 3) соціальна стійкість і розбудова миру. Це є невід’ємним компонентом Програми ПРООН для країни, і, таким чином, повністю узгоджується з Рамковою програмою партнерства Організації Об’єднаних Націй (РПП ООН). Вона також є тісно пов’язаною з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на національному рівні та в усіх регіонах України, а також відповідає Цілям сталого розвитку (ЦСР), зокрема ЦСР 16 («Мир, справедливість і сильні інститути»).

У якості територіальної програми, розробленої спеціально для постраждалих від конфлікту районів східної України, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямовується на основні пріоритетні потреби щодо стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України від початку конфлікту. Програма враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення чинності його положень про припинення вогню (останнє припинення вогню узгоджено в березні 2018 року), а також повністю відповідає меті забезпечення взаємодії гуманітарної діяльності та розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами, що відображають пріоритетні потреби регіону:

 • Компонент 1. Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури
 • Компонент 2. Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади
 • Компонент 3. Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Програма, що діє на основі механізму спільного фінансування, відповідає міжгалузевому програмному підходу та реалізується за допомогою територіальної методології. У рамках поточного проєкту вона являє собою комплексну програму заходів для 12 проєктів, що фінансуються 12 міжнародними партнерами.

Компонент 3 Програми ООН з відновлення та розбудови миру «Громадська безпека та соціальна згуртованість» має на меті досягти деяких своїх цілей за допомогою створення фонду малих грантів. Це включає підтримку впровадження проєктів, спрямованих на зміцнення громадської безпеки та соціальної згуртованості, надання доступу до правосуддя та принципів здійснення поліцейської діяльності в громадах, запобігання ґендерно зумовленому насильству, а також розширення соціальної інтеграції вразливих жінок. Фінансове управління Програмою малих грантів покладається на Програму розвитку ООН (ПРООН).

З цією метою ПРООН веде пошук відповідних НУО/ГО у якості відповідальної сторони для управління Програмою малих грантів за напрямами, пов’язаними з громадською безпекою, соціальною згуртованістю, доступом до правосуддя, взаємодією поліції та громади на засадах партнерства, адвокацією та ґендерною рівністю.

Фінансування цієї Програми малих грантів (ПМГ) здійснюватиметься за підтримки Європейського Союзу, Данії, Нідерландів, Швеції та Швейцарії. Відповідальний партнер керуватиме програмою ПМГ у цільових громадах, надаватиме підтримку та забезпечуватиме процес реалізації надання на конкурсній основі малих грантів місцевим грантоотримувачам (НУО) в Донецькій (підконтрольні уряду території), Дніпропетровській, Луганській (підконтрольні уряду території), Запорізькій та Житомирській областях.

II. ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Загальна мета цього конкурсу проєктних пропозицій полягає у відборі НУО/ОГС у якості Відповідального партнера для створення механізму й управління процесом розподілу малих грантів НУО/ОГС за напрямами громадська безпека, соціальна згуртованість, доступ до правосуддя, взаємодія поліції та громади на засадах партнерства, адвокація та ґендерна рівність в цільових громадах Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької та Житомирської областей. Перелік цільових громад по кожної області буде надано обраній Відповідальній стороні.

Конкретні завдання, пов’язані з ними результати роботи, наслідки та ключові досягнення містяться в Технічному завданні – Додаток I.

Кінцеві вигодоотримувачі:

НУО/ОГС, що зареєстровані та впроваджують проєкти за напрямами громадська безпека, соціальна згуртованість, доступ до правосуддя, взаємодія поліції та громади на засадах партнерства, адвокація та ґендерна рівність в цільових громадах Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької та Житомирської областей.

III. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

Для участі в Конкурсі зацікавлені НУО/ОГС мають відповідати таким критеріям:

 • бути зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території Україні протягом щонайменше 2-х років (неурядові, громадські, благодійні, неприбуткові організації);
 • мати досвід роботи, пов’язаний з управлінням грантовими програмами (щонайменше дві програми із загальною кількістю грантоотримувачів понад 40 осіб);
 • мати досвід роботи, пов’язаний із впровадженням проєктів або виконанням договорів на надання професійних послуг у сфері управління грантовими програмами із загальним бюджетом проєктів/договорів від 80 000.00 доларів США;
 • мати правовий статус, що дозволятиме отримувати грантові кошти з боку ПРООН без виникнення відповідних податкових зобов’язань.

До складу НУО/ОГС має входити група із щонайменше чотирьох спеціалістів, які відповідають вимогам, викладеним у Технічному завданні – Додаток I.

Параметри, що визначатимуть, чи може певна НУО/ОГС вважатися учасником конкурсу з боку ПРООН ґрунтуватимуться на Контрольному переліку питань для оцінки спроможності (CACHE), що має бути належним чином заповнений і представлений разом із підтверджуючими документами.

Типова форма Контрольного переліку питань для оцінки спроможності (CACHE) для НУО/ОГС міститься в Додатку ІІ.

IV. ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Розділ «Пропонована методологія, підхід, план забезпечення якості та план впровадження» має відображати відповідність НУО/ОГС Технічному завданню (ТЗ) шляхом визначення певних запропонованих компонентів і способів досягнення передбачених результатів/наслідків роботи, докладного опису запропонованих основних характеристик діяльності, а також визначення обсягів роботи/етапів роботи, щодо яких укладатиметься договір субпідряду.

Крім того, пропозиція має демонструвати, як саме запропонована методологія відповідає або перевершує вимоги ТЗ, забезпечуючи при цьому відповідність місцевим умовам і решті обставин, за яких здійснюватиметься діяльність за проєктом. Ця методологія має відбиватися в графіку впровадження та в плані забезпечення якості.

Розділ «Структура управління та кадри (ключовий персонал)» має містити вичерпний опис структури управління й інформації, що стосується необхідних кадрів, зокрема, резюме ключових співробітників, що призначатимуться для надання підтримки в процесі реалізації пропонованої методології, чітко визначаючи їх функції й обов’язки в рамках впровадження цієї методології. Ці резюме мають містити інформацію щодо компетентності та кваліфікації персоналу за напрямками, викладеними в ТЗ.

V. КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ

a) Пропозиції оцінюватимуться відповідно до таких критеріїв і методології:


Узагальнені форми оцінювання технічної пропозиції

Максимальна оцінка

Максимальна можлива кількість балів

1.

Професійний досвід фірми/організації

36%

360

2.

Пропонована методологія, підхід і план впровадження

36%

360

3.

Персонал

28%

280

 

Разом

1000

Будь ласка, зверніться до Додатку ІІ щодо більш детальної інформації стосовно зазначених критеріїв.

1) Методологія оцінювання: якісний вибір на основі фіксованого бюджету (QB-FBS)

Методологія якісного вибору  на основі фіксованого бюджету означає, що всі пропозиції мають однакову максимальну загальну вартість (що не може перевищувати встановлену фіксовану суму бюджету) та вибір здійснюється, виходячи з якості пропозиції, підходу і методології, що пропонуються з боку НУО/ОГС.

НУО/ОГС має подати свою найкращу технічну пропозицію та фінансову пропозицію (в межах бюджету) в одному пакеті документів (із чітким зазначенням пропонованих накладних витрат). Оцінювання всіх технічних пропозицій здійснюватиметься відповідно до нижченаведених критеріїв і буде обрано ту організацію, що отримає найвищу кількість балів щодо технічної пропозиції. Ті НУО/ОГС, що перевищують встановлений фіксований бюджет у своїх фінансових пропозиціях, будуть відхилені.

Будь-яка НУО/ОГС, що діє в якості Відповідального партнера, підпадає під дію та має відповідати політиці HACT (тобто вимогам щодо діяльності, пов’язаної з мікрооцінюванням і наданням гарантії), яка має підтверджуватися шляхом визначення показників ефективності та якості, сертифікованих незалежним оцінювачем, залученим з боку ПРООН.

Розмір бюджету та тривалість проєкту

Загальна орієнтовна сума, що надається в рамках цього Конкурсу проєктних пропозицій, становить 299 000.00 доларів США. ПРООН залишає за собою право не видавати всі наявні кошти, якщо кількість і якість заявок не відповідає зазначеним критеріям. Крім того, ПРООН залишає за собою право не фінансувати будь-які пропозиції, що випливають із цього Конкурсу проєктних пропозицій.

Бюджет фонду малих грантів має дорівнювати 260 000.00 доларів США і не може змінюватися, тоді як витрати на послуги з адміністрування та управління мають бути меншими або дорівнювати 39 000.00 доларів США. Сума, що зазначається в пропозиції, має відповідати можливостям організації в галузі адміністративного та фінансового управління.

Тривалість пропонованих заходів не має перевищувати 8 (вісім) місяців. Передбачуваний період упровадження: квітень – листопад 2020 року. Організаціям пропонується подати чіткий динамічний план щодо кожного результату в межах передбачених термінів.

Графік оплати послуг з адміністрування й управління грантів узгоджується з Відповідальною стороною до початку виконання завдання. Виплати Відповідальній стороні для покриття витрат на послуги з адміністрування й управління здійснюватимуться рівними частинами щомісяця в залежності від отриманих результатів і після подання та прийняття Заключного звіту (включаючи заключний фінансовий звіт, описовий звіт, звіт щодо показників та остаточний перелік бенефіціарів).

Після завершення оцінювання всіх результатів та прийняття Заключного звіту Відповідальна сторона отримує остаточний платіж, передбачений пропозицією, що не перевищує максимальний розмір коштів, наданих донорами (Європейський Союз, Данія, Нідерланди, Швеція та Швейцарія).

VI. ПРОЦЕС ВІДБОРУ

ПРООН розглядатиме пропозиції в п’ять етапів: (i) визначення відповідності кваліфікаційним вимогам; (ii) технічний аналіз пропозицій, що відповідають кваліфікаційним вимогам; (iii) оцінювання та ранжування пропозицій, що відповідають кваліфікаційним вимогам, на основі критеріїв оцінювання, викладених у попередньому розділі, для визначення пропозиції із найвищим рейтингом; (iv) проведення роз’яснень (за необхідністю) з подавачами пропозицій, що дістали найвищий бал; та (v) укладання Угоди з Відповідальною стороною.

VII. ПРОЦЕС ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

Заявники несуть усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозицій.

Заявники мають подавати свої пропозиції в режимі онлайн через систему електронного тендеру з дотриманням термінів, зазначених на сайті https://etendering.partneragencies.org.

Заявники несуть повну відповідальність за те, щоб будь-які файли, завантажені в систему eTendering, були читабельними, тобто непошкодженими, мали зазначений електронний формат і не містили вірусів та шкідливих програм. У разі завантаження нечитабельних файлів, пропозицію буде відхилено.

Більш детально з процедурою подачі пропозицій ви можете ознайомитися за посиланнями: https://www.ungm.org/Public/Notice/104408  та https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=63649

Для розглядання пропозиції необхідно подати такі документи:

1. Заявки (проєктні пропозиції) у формі зразку, що додається (Додаток ІІ «Контрольний перелік питань для оцінювання спроможності НУО/ОГС), включаючи докладну інформацію щодо організації:

 • підтвердження реєстрації в якості неурядової/неприбуткової організації, включаючи копії свідоцтва про реєстрацію;
 • чітко визначена структура управління організацією;
 • підтвердження досвіду щодо реалізації подібних/суміжних видів діяльності;
 • досвід управління грантовими програмами;
 • досвід реалізації проєктів або укладання договорів на надання професійних послуг у галузі управління грантовими програмами;
 • перевірені фінансові звіти за останні два роки (за наявності);
 • план роботи з пропонованим графіком із зазначенням осіб, відповідальних за кожну сферу діяльності.

2. Опис методології управління та впровадження програми малих грантів, що містить наступне:

 • комунікаційна стратегія та план поширення інформації про конкурс, включаючи співпрацю зі ЗМІ та НУО, розміщення інформації через Інтернет-ресурси та соціальні мережі;
 • опис системи подання онлайн-заявок із зазначенням термінів її запровадження, якщо її ще не розроблено;
 • опис організації всіх етапів процесу оцінювання проєктних пропозицій із пропонованими критеріями та процедурами їх оцінювання;
 • опис механізму перерахування коштів грантоотримувачам (НУО/ОГС), обов’язковою умовою якого є відсутність або мінімальні податкові зобов’язання грантоотримувачів у зв’язку з отриманням грантових коштів;
 • процедура проведення моніторингу та оцінювання проєктів, включаючи опис процедури приймання й звітування за результатами перевірки, а також методи контролю якості;
 • опис засобів зв’язку, доступних для взаємодії із заявниками та грантоотримувачами, що мають включати, але не обмежуватись телефонною «гарячою лінією»;
 • опис процедури повернення грантових коштів та стисла інформація щодо порушених судових позовів у рамках реалізації попередніх проєктів і їх результати;
 • особисті резюме проєктної групи, включаючи інформацію про наявний досвід з упровадження подібних проєктів/завдань і чітке визначення функцій та обов’язків для виконання такого завдання;
 • план забезпечення якості.

3. Щонайменше 2 рекомендаційні листи від попередніх замовників/клієнтів/партнерів, що відображають характер упроваджених проєктів, їх результати та роль заявника;

4. Інформація про необхідні кадри, включаючи резюме ключових співробітників, що призначатимуться з метою надання підтримки в процесі впровадження запропонованої методології (чітке визначення функцій та обов’язків).

5. Фінансова пропозиція з докладною розбивкою по витратах, Додаток III.

Кожній організації дозволяється подавати лише одну пропозицію. Організації не можуть брати участь у більш ніж одній пропозиції. Щойно заявку заповнено й подано, виправлені версії документів щодо пропозиції не приймаються. Часткова заявка також не приймається.

Зацікавлені НУО/ОГС можуть отримати додаткову інформацію або відповідні роз’яснення, звернувшись до представництва ПРООН в Україні не пізніше, ніж за 48 годин до зазначеного нижче терміну подання заявки з темою повідомлення «UN_RPP_3_2020_18_ADM: запит щодо надання інформації» за наступною адресою: [email protected]

Терміни подання пропозиції

Пропозиції з підтверджуючими документами подаються я до __23:59 годин     5  березня 2020 року.

Орієнтовний графік проведення конкурсу

У якості довідкової інформації нижче наводиться орієнтовний графік проведення конкурсу:

20 лютого 2020 року: оголошення Конкурсу проєктних пропозицій і розміщення відповідних документів у режимі онлайн.

5 березня 2020 року: крайній термін подання організаціями пропозицій за цим Конкурсом.

19 березня 2020 року: проведення процедур оцінювання й відбирання пропозицій.

26 березня 2020 року: сповіщення відібраних заявників.

ВАЖЛИВА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ПРООН дотримується політики абсолютної нетерпимості щодо застосування забороненої практики, включаючи шахрайство, корупцію, цінову змову, недобросовісні дії та вчинення перешкод. ПРООН зобов’язується запобігати, виявляти та вживати заходів щодо всіх актів шахрайства та корупції, спрямованих проти ПРООН, а також третіх сторін, залучених до заходів, здійснюваних ПРООН.  (Див. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP_Anti_Fraud_Policy_English_FINAL_june_2011.pdf та http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ щодо докладного описання такої практики). ПРООН вимагає від усіх конкурсантів, що прийматимуть участь у Конкурсі проєктних пропозицій, поводити себе професійно, об’єктивно та неупереджено та завжди пріоритезувати інтереси ПРООН. Конкурсанти мають неухильно уникати несумісності з іншими завданнями та конфліктів власних інтересів і діяти без урахування перспективи роботи в майбутньому. Усі конкурсанти, стосовно яких виявлено конфлікт інтересів, будуть дискваліфіковані. Не обмежуючись вищезазначеними загальними твердженнями, конкурсанти та будь-які пов´язані з ними особи вважатимуться такими, що мають конфлікт інтересів з однією або кількома сторонами в цьому процесі розглядання пропозицій, якщо вони:

* пов´язані або були пов´язані в минулому з будь-якою фірмою або будь-якими її філіями, які ПРООН залучила для надання послуг із підготовки проєкту, технічного завдання, аналізу витрат/кошторису й інших документів, що мають використовуватися в конкурсному відборі;

* були залучені до підготування та/або розроблення програми/проєкту, пов´язаного з послугами, необхідними для надання за цим Конкурсом; або

* перебувають у конфлікті за будь-яких інших причин, що їх може виявити ПРООН або встановити на власний розсуд.

У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо трактування того, які саме обставини призводять до потенційного конфлікту інтересів, Конкурсанти мають повідомити про ці обставини ПРООН та отримати підтвердження від ПРООН щодо наявності такого конфлікту.

ПРООН із нетерпінням чекає на Ваші пропозиції та заздалегідь дякує Вам за проявлений інтерес до її діяльності.

ДОДАТКИ (англійською) | ЗАВАНТАЖИТИ

Технічне завдання та критерії оцінювання (українською) | ЗАВАНТАЖИТИ


Останні публікації цього розділу:

Надання пакету послуг з ВІЛ, ТБ та ВГС для людей в конфлікті з законом та надання послуг з ВІЛ серед ЛВІН та ЧСЧ в цивільному секторі

2 хвиля національного проєкту “Digitaliзація громадських організацій”

Тендер на закупівлю туристичних вказівників для Станіславської ОТГ

Тендер на закупівлю вуличного обладнання для Станіславської ОТГ

Тендер щодо постачання IT витратних матеріалів для офісів проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» в Києві, Краматорську, Сєвєродонецьку та Маріуполі

Тендер на закупівлю обладнання для туризму для Станіславської ОТГ