Конкурс «Школа врегулювання конфліктів та миротворчості в територіальних громадах»

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Конкурс грант (2)
Конкурс «Школа врегулювання конфліктів та миротворчості в територіальних громадах»

ТЕМА: ЗПЗ № RFA-CE-2024-02-22 

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА: КОНКУРС «ШКОЛА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА МИРОТВОРЧОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ»

Програма міжнародної технічної допомоги USAID «Децентралізація забезпечує кращі результати та ефективність» (DOBRE), яку впроваджує Global Communities, продовжує надавати всебічну допомогу на підтримку місцевого самоврядування для поглиблення демократії, поліпшення умов для розвитку громад та сприяння стабільності в Україні. DOBRE сприяє підвищенню ефективності місцевого самоврядування та підтримує пріоритети громадян шляхом розвитку спроможності територіальних громад (ТГ), сприяння місцевому економічному розвитку, покращенню якості надання послуг, підвищенню прозорості місцевого бюджетування та управління фінансами, посилення участі громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні та покращення комунікації щодо реформ.

Global Communities запрошує кваліфіковані організації громадянського суспільства (ОГС), що мають досвід навчання дорослих з питань соціального посередництва та миротворчості в територіальних громадах, до подання заявок на діяльність у зазначеній сфері на підставі цього Запрошення до подання заявок (ЗПЗ).

Це ЗПЗ є запрошенням до участі у відкритому конкурсі. Подавати заявки мають право такі заявники: різноманітні організації громадянського суспільства, які мають досвід та спроможність навчати дорослих з питань соціального посередництва та миротворчості, організовувати та проводити навчання в очному та дистанційному форматах. Усі заявники мають бути юридичними особами приватного права та мати статус неприбуткових згідно з чинним законодавством України. Організації-переможці повинні будуть працювати на підконтрольній Уряду України території. Урядові та напівдержавні структури, комерційні організації не мають права подавати заявок на одержання коштів за цим грантом.

Global Communities планує надати 1 (один) субгрант від $50000 до $100000 строком до 12 місяців. Підписання грантових угод планується не раніше 1 квітня 2024 року.

Зацікавлені організації запрошуються до подання заявок в електронній формі згідно з вимогами цього запрошення на зазначену в ньому адресу. Заяви мають надійти не пізніше ніж 13:00 годин дня 22 лютого 2024 року.

Повідомляємо організації, що подаватимуть заяви, що це запрошення в жодний спосіб не зобов’язує Global Communities надавати гранти або відшкодовувати організаціям-заявникам будь-які витрати, понесені у зв’язку з підготовкою та поданням своїх заяв.

Усі запитання або запити про надання інформації слід надсилати до 18:00 годин 12 лютого 2024 року на адресу грантового департаменту проекту на електронну пошту: [email protected]. Будь-яка інформація, надана одному потенційному заявникові з приводу цього запрошення, буде надана всім таким заявникам у вигляді змін до цього запрошення.

Просимо якомога раніше повідомити Global Communities електронним листом на адресу [email protected] про свій намір подати заявку, щоб дати нам змогу запланувати та організувати інформаційну настановчу он-лайн зустріч на 6 лютого 2024 р. та спрогнозувати кількість заявок, які необхідно буде оцінити.

Для участі в інформаційній настановчій онлайн-зустрічі 6 лютого 2024 року необхідно зареєструватися за поcиланням.

Детальна та повна інформація щодо опису програми, умов участі, критеріїв оцінювання тощо міститься в ЗАПРОШЕННІ ДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ШКОЛА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА МИРОТВОРЧОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ»

№ RFA-2024-02-22, що міститься в додатках до даного оголошення:

RFA-CE-2024-02-22 School of trainers Ukr_En_

Додаток-1.-School-RFA-CE-2024-02-22-Technical-Proposal_UKR (1)

Додаток 2.1. Бюджет № RFA-CE-2024-02-22 Budget_sample

Додаток 2.2. Опис бюджету № RFA-CE-2024-02-22 Budget_Narrative

Додаток 3. PAFR-DOBRE-Subaward-50000-or-more_Ukr_№ RFA-CE-2024-02-22

  • RFA-CE-2024-02-22 – UKR EN – ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК
  • Додаток 1. Форма Технічної заявки – Technical Proposal (файл Додаток 1 RFA-CE-2024-02-22 – Technical Proposal-UKR)
  • Додаток 2. Форма бюджету (2.1) та Деталізований опис до бюджету (2.2) (файл Додаток 2.1 Бюджет № RFA-CE-2024-02-22 Budget sample та Додаток 2.2 Опис Бюджету № RFA-CE-2024-02-22 – Budget Narrative)
  • Додаток 3. Анкета щодо оцінки фінансової відповідності (файл Додаток 3. PAFR-DOBRE-Subaward-50000-or-more_Ukr+Eng_№ RFA-CE-2024-02-22)

Усі запитання або запити про надання інформації слід надсилати до 18:00 годин 12 лютого 2024 року на адресу грантового департаменту проекту на електронну пошту: [email protected] Будь-яка інформація, надана одному потенційному заявникові з приводу цього запрошення, буде надана всім таким заявникам у вигляді змін до цього запрошення.

ІНФОРМАЦІЙНА НАСТАНОВЧА ОН-ЛАЙН ЗУСТРІЧ (за необхідності): 6 лютого 2024 року

ТЕРМІН ПОДАННЯ ПИТАНЬ: до 18-00 годин 12 лютого 2024 року

ДАТА ЗАКРИТТЯ: до 13-00 годин дня 22 лютого 2024 року

==========================

SUBJECT:  ЗПЗ № RFA-CE-2024-02-22

REQUEST FOR APPLICATIONS FOR:  Competition for local civil society organizations (CSOs) “The School of Conflict Resolution And Peacebuilding In Territorial Communities” (School of Trainers)

The USAID international technical assistance program “Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE), implemented by Global Communities, continues to provide comprehensive assistance in support of local self-government to deepen democracy, improve conditions for community development, and promote stability in Ukraine. DOBRE increases the efficiency of local self-government and supports the benefits of citizens by developing the favorability of territorial communities (TC), promoting local economic development, improving the quality-of-service delivery, increasing the transparency of the local budget and financial management, strengthening the participation of citizens in decision-making at the local level, and improving communication about reforms.

Global Communities is inviting qualified civil society organizations (CSOs) with experience in training adults in social mediation and peacebuilding in territorial communities to apply for activities in the specified area based on this Request for Application (RFA).

This RFA is an invitation to participate in an open competition. The following applicants are eligible to apply various civil society organizations that have experience and capacity to train adults in social mediation and peacebuilding, organize and conduct training in-person and online formats. All applicants must be legal entities under private law and have non-profit status in accordance with the current legislation of Ukraine.  Governmental, QUANGO and profit organizations are not eligible to apply for funds under this subgrant.

Global Communities plans to provide 1 (one) subgrant. Any subgrant requested under this RFA must fall between $50,000 to $100,000 for up to 12 months. The grant agreement’s signature is planned no earlier than April 1, 2024.

Interested CSOs should submit their applications, in electronic format in accordance with the language of the solicitation to the address specified. The applications must be received no later than 1:00 p.m. on February 22, 2024.

Responding organizations are advised that this solicitation does not in any way commit Global Communities to make an award or compensate the responding organizations for any costs incurred in the preparation and submission of their applications.

Any questions or requests for information should be addressed by no later than 6:00 p.m. on February 12, 2024, to e-mail at [email protected]. Any information given to one prospective applicant concerning this solicitation will be furnished to all such applicants as an amendment of the solicitation.

Please notify Global Communities by email at [email protected] of your intent to apply at earliest practicable date, so that we may schedule and organize an informational online information session on February 6, 2024 and estimate the number of applications to be evaluated.                                                     

To participate in an online information session on February 6, 2024, you can register by link.

Detailed and complete information regarding the description of the program, terms of participation, evaluation criteria, etc. is contained in the Request for Application: Competition for local civil society organizations (CSOs) “The School of Conflict Resolution And Peacebuilding In Territorial Communities” (School of Trainers) No. RFA-CE-2024-02-22, which is contained in the annexes to this announcement:

  • RFA-CE-2024-02-22 –  UKR  EN – ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК
  • Додаток 1. Форма Технічної заявки – Technical Proposal (файл Додаток 1 RFA-CE-2024-02-22 – Technical Proposal-UKR)
  • Додаток 2. Форма бюджету (2.1) та Деталізований опис до бюджету (2.2)  (файл Додаток 2.1 Бюджет № RFA-CE-2024-02-22 Budget sample та Додаток 2.2 Опис Бюджету № RFA-CE-2024-02-22 – Budget Narrative)
  • Додаток 3. Анкета щодо оцінки фінансової відповідності (файл Додаток 3. PAFR-DOBRE-Subaward-50000-or-more_Ukr+Eng_№ RFA-CE-2024-02-22)

Any questions or requests for information should be addressed by no later than 6:00 p.m. on February 12, 2024, to e-mail at [email protected]. Any information given to one prospective applicant concerning this solicitation will be furnished to all such applicants as an amendment of the solicitation.

INFORMATION SESSION: February 6 (if applicable), 2024

QUESTIONS DUE BY: February 12, 2024 Kyiv time

CLOSING DATE: February 22, 2024, 13:00 Kyiv time

 

ОНОВЛЕННЯ: 

До уваги зацікавлених подавачі надається перелік питань, надісланих від заявників до даного ЗПЗ, з відповідями:

Q&A ШКОЛА ВРЕГУЛЮВАННЯ


Останні публікації цього розділу:

Тендер на розробку фандрейзингової стратегії

Експерт/ка з енергоефективності та енергоменеджменту

Тендер на закупівлю обладнання для фарбувального цеху

Конкурс на проведення навчання першої медичної допомоги для персоналу

Конкурс на надання послуг з організації заходів

Тендер на послуги Експерта з підсилення інвестиційної привабливості громад / з супроводу у розробці інвестиційного паспорту громад