Конкурс на надання ілюстраційних\дизайнериських послуг. Call for illustration\design services

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mukwege Foundation

tender_ntylth(3)
Конкурс на надання ілюстраційних\дизайнериських послуг. Call for illustration\design services

Про нас

Фонд доктора Деніса Муквеге - це міжнародна правозахисна організація, орієнтована на постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, яка працює над зміною підходів до реагування на нього. Заснований у 2016 році зі штаб-квартирою в Гаазі, Фонд доктора Деніса Муквеге підтримує вимоги постраждалих від сексуального насильства до світу, в якому сексуальне насильство як зброя війни більше не буде толеруватися і матиме наслідки як для окремих злочинців, так і для держав. Ми працюємо заради майбутнього, в якому постраждалі отримують всебічну допомогу та компенсацію, необхідну для того, щоб відновити своє життя. Ми створюємо можливості для постраждалих, щоб вони могли висловитися і бути почутими, а також об’єднуватися, щоб творити зміни, впливати на політику, вимагати справедливості та підзвітності.

Ми працюємо над тим, щоб у майбутньому сексуальне насильство під час конфлікту більше не розглядалося як неминуче явище, а визнавалося тим, чим воно є: злочином, який повинен мати наслідки. Ми хочемо, щоб міжнародне співтовариство визнало абсолютну неприйнятність сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом і притягнуло держави та окремих осіб до відповідальності. Більше інформації можна знайти на нашому сайті www.mukwegefoundation.org.  

 Передумови

 Після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну в лютому 2022 року, на початку квітня 2022 року Урядова уповноважена з ґендерної політики Катерина Левченко звернулася до Деніса Муквеге, співлауреата Нобелівської премії миру 2018 року, та його команди, щоб обговорити можливість надання Україні фахової підтримки для розробки цілісної відповіді на випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК), в умовах продовження конфлікту. На її запрошення та під керівництвом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної команда співробітників Фонду доктора Деніса Муквеге та його сестринської організації, Глобального фонду постраждалих, взяла участь у місії, спрямованій, насамперед, на посилення розуміння партнерами ситуації з попередженням та реагуванням на випадки СНПК в Україні та надання своєчасних і оперативних рекомендацій щодо посилення доступу до комплексної допомоги та раннього відшкодування збитків постраждалим від СНПК в країні. 

 В Україні Фонд Муквеге працює над наданням допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та забезпеченням підзвітності в рамках Рамкової угоди між Урядом України, Фондом доктора Деніса Муквеге та Глобальним фондом постраждалих з 2022 року. Фонд Муквеге тісно співпрацює з мережею постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, СEMA Україна.

 Інформація про проект

 Програма Фонду Муквеге в Україні має три цілі:

Ціль 1. ДОПОМОГА: Сприяти покращенню надання якісної всебічної допомоги постраждалим від СНПК на основі моделі єдиного центру всебічної допомоги Panzi, а також надавати підтримку іншим ключовим точкам входу та установам на шляху перенаправлення для отримання всебічної допомоги.

Ціль 2. НАВЧАННЯ: Сприяти поглибленню знань, навичок і спроможностей фахівців для надання всебічної допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з урахуванням травми, орієнтованої на потреби постраждалих, шляхом розробки та впровадження комплексного пакету тренінгів для тренерів, а також забезпечення доступу до цифрових навчальних ресурсів та інструментів.

Ціль 3. ПОІНФОРМОВАНІСТЬ: Посилити знання постраждалих про наявність та доступ до всебічної допомоги з використанням підходу на рівні громади.

 Запит на надання послуг

 В рамках виконання завдань, передбачених Ціллю 3, Фонд Муквеге розробить низку інструментів для комунікації та підвищення обізнаності. Фонд “Муквеге” шукає ілюстратор/ку-дизайнер/ку для створення портфоліо макетів/зображень, які можуть бути використані Фондом Муквеге для покращення цих інструментів та інших документів, включаючи посібники та керівництва.

 Це портфоліо макетів/зображень/ілюстрацій має включати різні типи зображень, які відображають, зокрема, шлях зцілення постраждалих від насильства:

- зображення, що ілюструють підтримку “рівний-рівному”, медичну допомогу, психосоціальну допомогу, юридичну та соціально-економічну підтримку.

- різні етапи зцілення постраждалих.

- різноманітність постраждалих та їхнього досвіду (наприклад, постраждалі різної статі, віку, зовнішності, спілкування з правоохоронними органами, медичними працівниками та один з одним).

 Портфоліо зображень буде використовуватися для продукції, пов’язаної з Україною, і має інтегрувати традиційні художні елементи, що відображають автентичну та різноманітну українську культуру.

 Очікується, що консультант/ка зробить наступне:

 Розробить серію макетів/зображень (10-15 ілюстрацій, що зображують різні сценарії надання допомоги постраждалим від насильства, та до 5 макетів/рамок/елементів дизайну тощо) і надасть остаточну цифрову копію, готову до друку/використання для звітів, інструкцій, посібників та презентацій у форматі PowerPoint.

 Як взяти участь у конкурсі

 Будь ласка, надішліть пропозицію до 15 червня 2024 року на адресу [email protected], вказавши в темі листа “Proposal MF Ukraine design development”.

 Ваша пропозиція повинна включати

  • Короткий опис запропонованого дизайну/зображень, що відображає ваше розуміння процесу зцілення людей, які пережили СНПК в Україні.
  • Робочий план, що включає проміжні терміни подання першого проекту, надання відповідей на зауваження Фонду Муквеге, подання остаточного проекту тощо.
  • Фінансову пропозицію, що включає ПДВ та всі інші податки.
  • Портфоліо ваших попередніх робіт, включаючи схожі проекти.
  • Ваша коротке резюме.

 Будь ласка, надсилайте запитання електронною поштою на адресу [email protected].

 

About Us 

The Dr. Denis Mukwege Foundation is an international, survivor-centred, rights-based organisation working to change the response to conflict-related sexual violence. Established in 2016, with headquarters in the Hague, the Dr. Denis Mukwege Foundation supports survivors’ demands for a world where sexual violence as a weapon of war is no longer tolerated, and bears consequences for individual perpetrators and states. We work for a future where survivors receive the holistic care & compensation, they need to rebuild their lives. We create opportunities for survivors to speak out and be heard, and where they can organise to create change, influence policies, and demand justice and accountability. 

We are working towards a future where sexual violence in conflict is no longer seen as inevitable but is recognised for what it is: a crime that should have consequences. We want the international community to draw a line against wartime sexual violence and to hold states and individuals accountable. For more information, see our website at www.mukwegefoundation.org 

 Background

 Following the RF armed forces’ full-scaled invasion of Ukraine in February 2022, in early April 2022, Ukraine’s Commissioner for Gender Equality Policy, Kateryna Levchenko, approached Dr Denis Mukwege, 2018 Nobel Peace Prize co-laureate and his team to discuss specialist support to Ukraine, for the development of a holistic response to conflict-related sexual violence (CRSV) cases as the conflict continues. At her invitation, and under the leadership of the Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic integration of Ukraine, Olha Stefanishyna, a team of senior staff of the Dr. Denis Mukwege Foundation and its sister organization, the Global Survivors Fund, participated in a mission, aimed primarily to strengthen the partners’ understanding of the CRSV prevention and response landscape in Ukraine and provide timely and operational recommendations on strengthening access to holistic care and early reparations for CRSV survivors in the country.  

 In Ukraine, the Mukwege Foundation works on the provision of care to survivors of conflict-related sexual violence and ensuring accountability within the framework of the Framework Agreement between the Government of Ukraine, the Dr Denis Mukwege Foundation and the Global Survivors Fund since 2022. The Mukwege Foundation works closely with SEMA Ukraine, a network of survivors of conflict-related sexual violence.

 Project information

 Mukwege Foundation’s programme in Ukraine has three objectives:

Objective 1. CARE: Contribute to strengthening the delivery of quality, holistic care for CRSV survivors, based on the Panzi one-stop-centre holistic care model, as well as providing support to other key entry points and facilities along the holistic care referral pathway.

Objective 2. TRAIN: Contribute to strengthened knowledge, skills and capacities of professionals to deliver trauma-aware, survivor-centred, holistic care for survivors of conflict-related sexual violence by developing and implementing a comprehensive Training of Trainers package and making digital training resources and tools available.

Objective 3. AWARENESS: Strengthen survivors’ knowledge of the availability of, and access to, holistic care using a community-based approach.

 Call for consultant

 As part of their objectives under Objective 3, Mukwege Foundation will develop a series of communication and awareness raising tools. Mukwege Foundation is seeking an illustrator/design specialist who will create/design a portfolio of layout/pictures which can be used by MF to enhance these tools and other documents including handbooks and guidelines.

 This portfolio of layout/pictures/illustration should include different types of images which reflect survivors’ healing journeys, including:

- images illustrating peer-to-peer support, medical care, psychosocial assistance, legal and socio-economic support.

- survivors’ different stages of healing.

- variety of survivors and their experiences (for example, survivors of different sex, age, appearance, communicating with law enforcement agencies, health care professionals, and each other’s).

 The portfolio of images will be used in for products related to Ukraine and should integrate traditional artistic elements   which reflect authentic and diverse Ukrainian culture.

The consultant is expected to:

 Develop a series of layout/images (10-15 illustrations, depicting survivors different scenarios of care provision to survivor, and up to 5 layouts/frames/design elements, etc.) and provide a final digital copy ready to print/use for the reports, guidelines, handbooks and PowerPoint presentations.

 How to bid

 Kindly submit a proposal before 15 of June 2024 to [email protected] using the subject line “Proposal MF Ukraine design development”.

 Your proposal should include:

  • A brief description of the proposed design/images, presenting your understanding of the healing process of CRSV survivors in Ukraine.
  • a work-plan, including intermediate deadlines for submission of design`s the first draft, addressing MF`s comment, submission of the final design, etc.
  • a financial proposal, inclusive of VAT and all other taxes.
  • Portfolio of your previous work, including similar designs.
  • Your brief bio/CV.

 Please submit questions via email to [email protected].


Останні публікації цього розділу:

Закупівля «Аудиторські послуги»

Конкурс на надання послуг тьютора до МБФ "СЕЙВД"

REQ-KYI-24-0089 - Закупівля навчання з медіа права для ФГВ

Запрошення до участі у процесі закупівлі на укладання договорів про надання автотранспортних послуг з соціальних перевезень

Тендер на проведення поточного ремонту в приміщенні Молодіжного центру м. Хирів Самбірського району Львівської області

Тендер на закупівлю індивідуальних психологічних консультацій та консультацій групової терапії