Про проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»

Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service ...

Додано:
Olena Pashchenko

Члени добровільної пожежної дружини Народицької ТГ_1
Про проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»

Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Проблема виникнення лісових пожеж є вкрай актуальною для всієї території України. Щорічно країна від пожеж втрачала від 30 до 60 тисяч гектарів лісових площ, а з початку повномасштабної російської військової агресії зафіксовано понад 3 тис. пожеж на площі більш ніж 2,5 млн га. Пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди лісам, лукам, можуть знищувати цінні оселища, рідкісні види флори та фауни.

Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах.

Консультативна зустріч з експертами проєкту (19 тавня 2023 року) Навчання членів добровільної пожежної дружини Розсошанської громади

Теоретичне навчання членів добровільної поженої охорони ( 14 квітня 2023 року) Члени добровільної пожежної дружини Корсунь-Шевченківської ТГ 

Для активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні проведені заходи з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами (захисний костюм пожежного, шолом, прозорий лицьовий щиток, вогнетривкі рукавиці, чоботи) та страхування п’яти команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж. Також передбачено створення, наповнення та просування сайту добровільних пожежних формувань, підготовка та видання навчально-методичних матеріалів, проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, встановлення інформаційних стендів щодо попередження лісових пожеж. Навчання добровільних пожежних команд відбувається на базі Навчально-методичних центрів аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення ДСНС України.

Залучення громадськості до питань протидії лісовим пожежам є надзвичайно актуальним у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571). До добровільного пожежного підрозділу мають бути залучені громадяни, які постійно проживають на території громади, які досягли 18-річного віку та здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

Законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть об’єднуватись у добровільні пожежно-рятувальні підрозділи. Територіальні громади можуть здійснювати співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони.

Члени добровільної пожежної дружини Народицької ТГ

В межах проєкту відбувається співпраця з органами місцевого самоврядування цільових територіальних громад, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та її територіальними підрозділами, Державним агентством лісових ресурсів України, Інформаційно-просвітницьким центром «Екологічна варта», Центром екологічної освіти та інформації та Міжрегіональним центром наукових досліджень та експертиз.

Проєкт відбувається у п’яти територіальних громадах:

– Народицька (Житомирська область);
– Козлівська (Тернопільська область);
– Розсошанська (Хмельницька область)
– Пирятинська (Полтавська область);
– Корсунь-Шевченківська (Черкаська область).

Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

Учасниками підрозділів можуть стати особи, які постійно проживають на відповідній території, досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

Зацікавленість громадськості у протидії пожежам під час російської військової агресії на території України показує готовність українців дбати про довкілля для майбутнього. У перспективі можливе поширення активностей проєкту на всі територіальні громади України.

Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

 

About the project “Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)”

 

The All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project “Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine (pilot)”, within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

The problem of forest fires is extremely relevant for the entire territory of Ukraine. Every year, the country lost 30,000 to 60,000 hectares of forest area to fires, and since the beginning of full-scale Russian military aggression, more than 3,000 fires have been recorded on an area of more than 2.5 million hectares. Fires in natural ecosystems cause significant damage to forests and meadows, and can destroy valuable habitats and rare species of flora and fauna.

The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine by creating a system of voluntary fire brigades in pilot communities.

To actively engage civil society in forest fire prevention and protection in Ukraine, measures have been taken to form, train, provide the necessary special equipment (firefighter’s protective suit, helmet, transparent face shield, fireproof gloves, boots) and insure five teams of volunteer fire brigades to prevent and eliminate the effects of forest fires. It also provides for the creation, content and promotion of a website for volunteer fire brigades, preparation and publication of educational materials, conducting training lectures and seminars, on-site practical exercises and interactive trainings, and installation of information stands on forest fire prevention. Volunteer fire brigades are trained at the Training and Methodological Centres of the SES of Ukraine’s Special Purpose Emergency and Rescue Units.

Public involvement in forest firefighting is extremely important in light of the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Volunteer Fire Protection” (Reg. No. 75571). Volunteer fire brigades must include citizens permanently residing in the community, who have reached the age of 18 and are able to perform their duties for health reasons.

The law provides that local self-government bodies, public organisations, business entities and other legal entities may form voluntary fire and rescue units. Territorial communities can cooperate in accordance with the Law of Ukraine “On Cooperation of Territorial Communities” to jointly provide local fire protection.

The project involves cooperation with local governments of the target territorial communities, the State Emergency Service of Ukraine and its territorial units, the State Agency of Forest Resources of Ukraine, the Ecological Watch Information and Education Centre, the Environmental Education and Information Centre, and the Interregional Centre for Scientific Research and Expertise.

The project is being implemented in five territorial communities:

– Narodytska (Zhytomyr region);
– Kozlivska (Ternopil region);
– Rassoshanska (Khmelnytskyi region)
– Pyriatyn (Poltava region);
– Korsun-Shevchenkivska (Cherkasy region).

The main tasks of fire and rescue units of the voluntary fire brigades are to ensure fire safety, prevent fires and fire accidents, extinguish fires, rescue people, and assist in eliminating the consequences of other emergencies.

Membership in the units is open to persons who are permanent residents of the relevant territory, are at least 18 years old, have full civil capacity, and are able to perform their duties for health reasons.

The public’s interest in combating fires during the Russian military aggression on the territory of Ukraine demonstrates the readiness of Ukrainians to take care of the environment for the future. In the future, it is possible to expand the project’s activities to all territorial communities of Ukraine.

More information on the project’s implementation in the following newsletters.


Тематика публікації:    

Останні публікації цього розділу:

Як і навіщо молоді впливати на справи громади: поради та інструменти експертів проєкту «Активна молодь – сильна громада»

Під’їзд, якого не стало. Як у Запоріжжі відновлюється будинок на Соборному

Як чернігівська броварня відновлює виробництво — історія з циклу Суспільного «ТутРемБуд»

Про садівництво під постійними обстрілами — історія з циклу Суспільного «ТутРемБуд»

Представлено результати проєкту «Розробка рекомендацій щодо формування ефективних місцевих політик через вимірювання згуртованості громад»

“Ветерани справляться з будь-якими завданнями. Наш досвід і є нашою перевагою”, – ветеранка Світлана Келип