Старший/а консультант/ка для Центру розробки політик / Senior Consultant for the Policy Development Hub

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
PFRU

Vacancy
Старший/а консультант/ка для Центру розробки політик / Senior Consultant for the Policy Development Hub

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна донорська програма, координатором якої є Міністерство закордонних справ і справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК), та яка реалізується у співпраці з урядом України. 

 Метою ФПСУ є створення кращих умов для розвитку України та  створення інклюзивного національного відновлення у контексті російської агресії у партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором. 

 ФПСУ, а саме його напрямок Відродження, реалізовуватиме підпроєкт «Планування та аналіз політики» з червня 2023 року по серпень 2024 року. У рамках цього підпроєкту ФПСУ реалізовуватиме програмні заходи, спрямовані на надання підтримки центральній владі в обговоренні, аналізу та вирішенні важливих стратегічних і політичних питань, що стоять перед Україною. Зокрема, ФПСУ зосереджуватиметься на підтримці розвитку Центру розвитку політики (надалі «Центр»), який працюватиме над наскрізними питаннями в українській центральній владі.

 Україні потрібен ефективний Центр, який поєднує глибоке розуміння державної політики та процесу прийняття рішень із діловою швидкістю, гнучкістю та підходом, орієнтованим на результат. Центр виконуватиме такі функції:

 •  Проведення правового та політичного аналізу та досліджень;
 • Визначати найкращі міжнародні практики та вивчати їх для посилення відповідної політики; Підготовка рекомендацій та рішення в контексті України;
 • Консультації та скликання відповідних іноземних експертів та практиків галузі;
 • Розробка методології, політичні рекомендації та рішення;
 • Сприяти розробці міжсекторальних стратегій і планів дій;
 • Готувати матеріали для подання до міжнародних організацій/дискусійних платформ/самітів;
 • Підтримка визначеного урядового органу у скликанні, організації та підтримці координаційних заходів/механізмів;
 • Визначити канали зв’язку та розробити відповідні матеріали для ефективної комунікації в межах стратегічного фокусу Центру.

 Ми шукаємо Старшого консультанта для очолення процесу проєктування і налаштування роботи Центру, тісно співпрацюючи з Урядом України, ОПУ та командою ФПСУ. Зокрема, консультант працюватиме з відповідними зацікавленими сторонами над розробкою організаційної структури та структури управління, внутрішньої політики та процедур, механізму фінансування та кошторису Центру.

 Обов’язки

 • Керувати розробкою організаційної структури Центру із зазначенням ролей та обов’язків;
 • Розробити структуру управління із зазначенням функцій кожного рівня;
 • Робота з відповідними зацікавленими сторонами для визначення складу правління та повноважень ради;
 • Керувати розробкою початкового плану роботи Центру та його правління;
 • Керувати виконанням робочого плану та технічних завдань, включаючи визначення обсягу, механізмів реалізації та залучення відповідних технічних експертів;
 • Моніторинг і управління ризиками, пов’язаними зі створенням Центру, з особливим акцентом на політичних і репутаційних ризиках;
 • Моніторинг пошуку директора та членів правління хабу.
 • Нагляд за розробкою внутрішньої політики та процедур, а також бюджетних механізмів.
 • Надавати щотижневі оновлення щодо досягнутого прогресу та майбутніх подій разом з керівництвом проекту Відродження, а також регулярні оновлення та перевірки з відповідними зацікавленими сторонами, ОПУ та Посольством Великої Британії в Києві (ВБК), якщо це необхідно;
 • Забезпечити, дотримані вимоги до звітності для ФПСУ. 

 Необхідні навички та кваліфікація

 • Потрібен ступінь магістра в галузі політології, права, соціальних наук, досліджень державної політики безпеки або іншої відповідної галузі.
 • Принаймні п’ятнадцять (15) років продемонстрованого досвіду надання консультаційних послуг у сфері розвитку організацій
 • Досвід інституційного розвитку, зокрема в проєктуванні організаційних структур.
 • Досвід управління проєктами.
 • Сильна мережа контактів у центральній владі України; настійно бажано попередній досвід роботи з Офісом Президента України (ОПУ).
 • Більш загальний досвід роботи з центральним урядом(ами).
 • Великий досвід управління ризиками
 • Розуміння місцевого, регіонального та національного політичного контекстів України.
 • Знання ключових українських акторів та зацікавлених сторін як на місцевому, так і на центральному рівнях (уряд, громадянське суспільство, приватний сектор тощо).
 • Сильні комунікативні, презентаційні та управлінські навички.
 • Бажано досвід роботи з місцевими організаціями, включаючи державні установи та громадянське суспільство.
 • Продемонстрований досвід інтеграції гендерних питань, справедливості та соціальної інтеграції в існуючі проєкти;
 • Бажано досвід роботи в міжнародних організаціях або за донорськими програмами;
 • Продемонстрована здатність працювати самостійно та в команді, як особисто, так і віддалено;
 • Сильні організаційні навички та навички визначення пріоритетів у роботі.
 • Вільне володіння англійською мовою, письмово та усно.

Підпорядковується: Керівнику проекту – підпроєкт «Планування та аналіз політики».

Термін виконання завдання: до 60 днів; Вересень – грудень 2023 р

Місце виконання завдання: перевага надається консультантам, які базуються в Україні або мають бажання проводити значний час в Україні протягом періоду виконання завдання

 Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до 23 листопада 2023 р. Для позицій, де англійська мова є обов’язковою, бажано (але не обов’язково) надсилати резюме на англійській мові. Закликаємо подавати заявки людям з обмеженими можливостями. Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

Кімонікс – це роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам, і у якого немає дискримінації за расою, кольором шкіри, віросповіданням, статтю, національністю, політичними переконаннями, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, сімейним статусом, інвалідністю, генетичною інформацією, віком, членством у професійних організаціях або за іншими факторами, не пов’язаних із виконанням професійних обов’язків.

 

Summary:  

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year, multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine.

 PFRU aims to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead inclusive national recovery and revitalisation in the context of Russia’s aggression.

 PFRU and, namely, its Revitalise Project will be implementing the ‘Policy planning and analysis’ sub-project from June 2023 to August 2024. Within this sub-project, PFRU will implement programme activities aimed at providing support to the central government in discussing, analysing and tackling important strategic and policy issues facing the country. Specifically, PFRU will focus on supporting the development of the Policy Development Hub (hereafter the ‘Hub’), which will work on cross-cutting issues within the Ukrainian central government.

 Ukraine requires an effective Hub that blends an in-depth understanding of public policy and decision-making process with business-like swiftness, agility and a result-oriented approach. The Hub will have the following roles:

 •  Conduct legal and policy analysis & research; 
 • Identify and learn from best international practices to inform relevant policy; Prepare recommendations and solutions contextualised to Ukraine;
 • Consult and convene relevant foreign experts and area practitioners;
 • Develop methodologies, policy recommendations and solutions;
 • Facilitate the development of cross-sectorial strategies and action plans; 
 • Prepare materials for submissions to international organisations/discussion platforms/summits;
 • Support the designated government body in convening, organising and sustaining coordination arrangements/mechanisms;
 • Identify communication channels and develop relevant materials for impactful communication within the area of the Hub’s strategic focus. 

 We are looking for a Senior Consultant to lead on the design and set-up of the Hub, working closely with GoU, OPU, and the PFRU team. Specifically, the consultant will work with relevant stakeholders to design the organisational and governance structure, internal policies and procedures, funding mechanism and budget estimate for the Hub. 

 Responsibilities 

 • Lead on the development of the organisational structure of the Hub, indicating roles and responsibilities;
 • Develop the governance structure, indicating each level’s functions;
 • Work with relevant stakeholders to determine board composition and draft terms of reference for the board;
 • Lead on the development of the initial work plan for the Hub and its governing board;
 • Lead on implementation of work plan and technical tasks, including defining scope, delivery mechanisms, and recruitment of suitable technical expertise;
 • Monitor and manage the risks involved in setting up the Hub, with a particular focus on the political and reputational risks;
 • Oversee recruitment of the Hub’s director and board.
 • Oversee the development of internal policies and procedures and budgetary mechanisms.
 • Provide weekly updates on the progress achieved and future developments with Revitalise project leadership, as well as regular updates and check-ins with OPU relevant stakeholders and British Embassy Kyiv (BEK) as needed;
 • Ensure reporting requirements for PFRU are met for the sub-project. 

 Required Skills and Qualifications 

 • Master’s degree in political science, legal studies, social studies, public policy security studies or other relevant field is required.  
 • At least fifteen (15) years of demonstrated experience in providing advisory services in the area of capacity development; 
 • Experience in institutional development, specifically in the design of organisational structures. 
 • Experience in project management.  
 • Strong network of contacts within the Ukrainian central government; previous experience working with the Office of the President of Ukraine (OPU) strongly preferred
 • Experience of working with central government(s) more generally
 • Strong risk management experience
 • Understanding of Ukraine’s local, regional, and national political context. 
 • Knowledge of key Ukrainian actors and stakeholders, both at the local and central levels (government, civil society, private sector, etc.).
 • Strong communication, presentation and management skills. 
 • Experience working with local organisations, including government entities and civil society, preferred.  
 • Demonstrated experience in mainstreaming gender, equity and social inclusion in existing projects;  
 • Experience of working in international organisations or on donor-funded programmes preferred;  
 • Demonstrated ability to work independently and as part of a team, both in-person and remotely;  
 • Strong organisational and work prioritisation skills.  
 • Fluent in the English language, written and spoken. 

 Reports to: Project Lead – ‘Policy planning and analysis’ sub-project

Duration of Assignment: Up to 60 days; September to December 2023

Location of Assignment: The preference is for consultants to be based in Ukraine or to be willing to spend substantial time in Ukraine for the period of the assignment.

Application Details 

Apply using the following link by November 23, 2023. For roles requiring English language skills, English language CVs are preferred (but not required). We encourage to apply people with disabilities.  Applications will be considered on a rolling basis. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

 https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, colour, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors. 


Останні публікації цього розділу:

Фахівець(-чиня) з польового моніторингу

Фахівець/чиня з питань безпеки

Консультант/ка: Ukrainian Language Editor Consultant

Директор/ка Муніципального центру відновлення

Юрист/ка

Директор/ка проєкту