Головний/на фахівець/чиня з комерційних питань газового ринку / Senior Gas Market Commercial Specialist

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy вакансія dfrfycsz(4)
Головний/на фахівець/чиня з комерційних питань газового ринку / Senior Gas Market Commercial Specialist

Головний/на фахівець/чиня з комерційних питань газового ринку  

Tetra Tech надає найкращі у своєму класі послуги з енергетичного консалтингу для клієнтів по всьому світу. Наша робота сприяє розвитку чистої енергетики для досягнення кліматичних цілей та цілей декарбонізації, створенню сталих комунальних послуг та сучасних мереж, а також просуванню гендерної рівності та економічної інклюзивності в енергетичному секторі.

Проект енергетичної безпеки (ESP) – це семирічний проект, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та є найбільшим проектом USAID в Україні на сьогоднішній день. USAID ESP реалізується підрядником USAID – компанією Tetra Tech ES, Inc., провідним постачальником послуг у сфері водних ресурсів, охорони довкілля, інфраструктури, управління ресурсами, енергетики та міжнародного розвитку, що базується в Каліфорнії.

Місія USAID ESP полягає у зміцненні енергетичної безпеки України, вдосконаленні нормативно-правової бази в енергетичному секторі та підвищенні стійкості енергопостачання в Україні. Це допоможе підтримати економічний розвиток країни та зберегти її демократію. USAID ESP тісно співпрацює з Урядом України з метою розвитку конкурентних енергетичних ринків. У такий спосіб USAID ESP сприятиме залученню інвестицій приватного сектору в енергетику для забезпечення доступної, надійної, стійкої та безпечної енергетики для всіх українців. Програма USAID ESP реалізується вже п’ятий рік і триватиме до червня 2025 року.

Опис вакансії та мета роботи:

Tetra Tech запрошує на роботу старшого комерційного експерта з питань газового ринку для надання спеціалізованої експертизи у сфері газових ринків та торгівлі в українському енергетичному секторі. Старший комерційний експерт з газового ринку відіграватиме вирішальну роль у досягненні цілей проекту “Енергетична безпека України”, пропонуючи стратегічні ідеї, сприяючи ринковим реформам та сприяючи розвитку прозорого та ефективного ринку газу, особливо у сфері розвитку добре функціонуючих, ліквідних та прозорих ринків. Це включає проведення досліджень, підготовку звітів, керівництво проектами та розвиток українського потенціалу у цій сфері. Це позиція на повний робочий день терміном на один рік з можливістю продовження.

*Зверніть увагу: на цю посаду можуть претендувати лише громадяни України.*

Посадові обов’язки:

 • Аналіз та дослідження ринку: Проведення ретельної оцінки українського газового ринку, що охоплює такі аспекти, як динаміка попиту та пропозиції, нормативно-правова база, механізми ціноутворення, учасники ринку та ліквідність. Використовувати методи, що базуються на даних, сприяти прийняттю обґрунтованих рішень та виявленню можливостей для вдосконалення, представляти висновки та рекомендації керівництву проекту та зацікавленим сторонам.
 • Розвиток торгівлі: Визначення обсягу, розробка та реалізація ініціатив з розвитку торгівлі газом в Україні у співпраці з трейдерами, операторами платформ, мережевими операторами та регуляторними органами. Активна адвокація прийняття пропозицій ESP . Сприяння розробці уніфікованих правил торгівлі, клірингового підходу, стандартизованих продуктів газового ринку (наприклад, короткострокових продуктів WD та DA).
 • Регуляторна відповідність: Бути в курсі регуляторних норм українського газового ринку та розробляти позицію ESP щодо законодавчих та регуляторних пропозицій та поправок, що стосуються газового ринку та торгівлі, включаючи підтримку повного та ефективного впровадження REMIT в Україні.
 • Залучення та розширення прав і можливостей зацікавлених сторін: Сприяння співпраці та просуванню ринкових реформ шляхом активної взаємодії з державними установами, галузевими стейкхолдерами та учасниками ринку. Розбудова їхнього потенціалу шляхом навчання та передачі знань щодо динаміки ринку газу та практики торгівлі, що, зокрема, сприятиме зміцненню спроможності регуляторів ефективно контролювати правила організованої торгівлі.
 • Керівництво проектами: Керівництво та участь у проектах, спрямованих на сприяння ефективному функціонуванню ринку газу в Україні, координація роботи проектних команд, термінів та результатів.
 • Інші обов’язки за дорученням керівника газового сектору ESP.

Мінімальні вимоги:

 • 5 років підтвердженого досвіду в газових ринках і торгівлі в енергетичному секторі України або на міжнародному рівні.
 • Обов’язкове володіння англійською та українською мовами на високому рівні в усіх аспектах: усне спілкування, читання та письмо.
 • Вміння доносити складну інформацію та ефективно передавати усні та письмові повідомлення.
 • Вміння керувати кількома завданнями одночасно та змінювати пріоритети за потреби.
 • Вміння ефективно працювати в умовах дедлайнів, як самостійно, так і в команді.
 • Вміння розумно використовувати конфіденційну інформацію в справах підприємства.
 • Вміння вчасно створювати точні та повні документи.

Бажані вимоги:

 • Відмінні письмові та комунікативні навички.
 • Високий рівень розуміння газового ринку України.
 • Хороші аналітичні навички та навички вирішення проблем.
 • Сильні організаторські, командні та технічні навички.
 • Відмінні комунікативні та міжособистісні навички, вміння будувати відносини з різними зацікавленими сторонами.
 • Вміння слухати та високорозвинене почуття відповідальності та відданість клієнтському сервісу.
 • Позитивне ставлення до інноваційних рішень та реформ у газовому секторі України.
 • Сильні дослідницькі здібності з використанням різноманітних первинних та вторинних джерел.

Для подачі заявки перейдіть за посиланням Senior Gas Market Commercial Specialist – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com)  натисніть “подати заявку на вакансію”, потім пройдіть реєстрацію та заповніть анкету. 

Щоб дізнатися більше про Проект USAID “Енергетична безпека”, відвідайте веб-сайт Проекту https://energysecurityua.org, підписуйтесь на нас у Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ і Youtube.

Senior Gas Market Commercial Specialist – Ukraine

Tetra Tech provides best-in-class energy consulting services for clients worldwide. Our work advances clean energy to achieve climate and decarbonization goals, creates sustainable utilities and modern grids, and promotes gender equality and economic inclusivity at the energy nexus.

The Energy Security Project (ESP) is a seven-year project funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the largest USAID project in Ukraine so far. The USAID ESP is implemented by a USAID Contractor, Tetra Tech ES, Inc., a California-based leading provider of services in the areas of water, environment, infrastructure, resource management, energy, and international development.

The USAID ESP mission is to enhance Ukraine’s energy security, improve the energy legal and regulatory environment in the country, and increase the resilience of Ukraine’s energy supply. This will help to support the country’s economic development and sustain its democracy. USAID ESP is working closely with the Government of Ukraine (GOU) to develop competitive energy markets. By doing so, USAID ESP will facilitate private sector-led energy investments to provide affordable, reliable, resilient, and secure energy for all Ukrainians. USAID ESP is currently in the fifth year of implementation and will run through June 2025.

Position summary & job purpose: 
Tetra Tech has an opportunity for a Senior Gas Market Commercial Expert to provide specialized expertise in gas markets and trading within the Ukrainian energy sector. The Senior Gas Market Commercial Expert will play a crucial role in advancing the goals of the Ukraine Energy Security Project by offering strategic insights, facilitating market-oriented reforms, and promoting the development of a transparent and efficient gas market, especially in the area of developing well-functioning, liquid, and transparent markets. This includes conducting studies, preparing reports, leading projects, and developing Ukrainian capacities related to this. This is a full-time position for a period of one year, with the possibility of an extension here

*Please note: Only Ukrainian national are eligible for this position.*

Position responsibilities: 

 • Market Analysis and Studies: Conduct thorough assessments of the Ukrainian gas market, covering aspects such as supply and demand dynamics, regulatory frameworks, pricing mechanisms, market participants, and liquidity. Utilize data-driven techniques, facilitating informed decision-making and the discovery of improvement opportunities, presenting findings and recommendations to project management and stakeholders.
 • Trading Development: Scope, develop and implement initiatives to enhance gas trading in Ukraine in collaboration with traders, platform operators, network operators and regulators. Actively advocating for the adoption of ESP’s proposals. Contribute to the development of unified trading rules, clearing approach, standardized gas market products (e.g., WD and DA short-term products).
 • Regulatory Compliance: Stay up to date with Ukrainian gas market regulations and develop ESP’s position in legal and regulatory proposals and amendments relevant to gas market & trading, including support for full and effective implementation of gas REMIT in Ukraine.
 • Stakeholder Engagement and Empowerment: Facilitate cooperation and promote market reforms by actively engaging with government agencies, industry stakeholders, and market participants. Build their capabilities with training and knowledge transfer on gas market dynamics and trading practices, thereby, in particular, strengthening the capacity of regulators to effectively oversee organized trading rules.
 • Project Leadership: Lead and contribute to projects aimed at promoting a well-functioning gas market in Ukraine, coordinating project teams, timelines, and deliverables.
 • Other duties as assigned by ESP’s Gas Sector Lead.

Minimum Qualifications:

 • 5 years of proven experience in gas markets and trading within the Ukrainian or international energy sector.
 • Must speak, read, and write to a high level in English and Ukrainian.
 • Proven ability to communicate complex information and deliver verbal and written messages effectively.
 • Proven ability to manage several tasks simultaneously and re-prioritize as necessary.
 • Proven ability to work effectively under deadlines, both independently and as a team member.
 • Proven ability to use discretion with confidential business matters.
 • Proven ability to produce accurate and complete documents in a timely manner.

Preferred Qualifications: 

 • Excellent writing and communication skills.
 • High level of understanding of the gas market of Ukraine.
 • Good analytical and problem-solving skills.
 • Strong organizational, teamwork and technical skills.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to build relationships with diverse stakeholders.
 • Excellent listening skills and highly developed sense of responsibility and commitment to customer service
 • Positive attitude towards innovative solutions and reform in gas sector of Ukraine.
 • Strong research capabilities, using a variety of primary and secondary sources.

To apply: Please follow the link  Senior Gas Market Commercial Specialist – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com)сlick apply for job, then complete registration and fill out the application form.

To find more about USAID Energy Security Project, visit the Project website https://energysecurityua.org, follow us on Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ and Youtube.


Останні публікації цього розділу:

Monitoring, Evaluation and Learning Specialist / Спеціаліст/ка з моніторингу, оцінювання та навчання

Senior WASH Officer / Провідний/а фахівець/чиня програм з водопостачання, санітарії та гігієни

Health Officer / Фахівець/чиня програм з громадського здоров'я

Фахівець/чиня з безпеки / Security Officer

Finance Officer / Фахівець/чиня з фінансів

Адміністративний/а менеджер/ка