Радник/ця з відновлення (Південь) / Recovery Advisor (South)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
PFRU

Vacancy вакансії робота
Радник/ця з відновлення (Південь) / Recovery Advisor (South)

Загальна інформація

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, донорська програма, що реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл» під керівництвом Міністерства закордонних справ, справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК) у співпраці з Урядом України. Метою ФПСУ є забезпечення українській державі кращих умов для керування інклюзивним відновленням і відродженням України в партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором в умовах російської агресії. Головним завданням компоненту «Раннє відновлення» програми ФПСУ є підтримка нещодавно деокупованих територій, окупованих російськими військами з 24 лютого 2022 р. після початку повномасштабного вторгнення. Компонент «Раннє відновлення» наразі реалізується в семи областях: Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська. Згодом планується розширення сфери діяльності на інші області на півдні та сході. Компонент допомагає державі вирішувати першочергові потреби громад на деокупованих територіях шляхом реалізації низки підпроєктів, зокрема із забезпечення державних послуг у громадах, захисту та безпеки громад, громадського врядування та порядку, залучення громад, стратегічної координації та стратегічних комунікацій.

Мета

Радник(ця) з питань відновлення керуватиме реалізацією компоненту «Раннє відновлення» ФПСУ на нещодавно деокупованих українських територіях, у першу чергу розробкою та впровадженням низки підпроєктів, у тому числі з забезпечення послуг у громадах, захисту громад, громадського врядування, залучення громад, стратегічної координації. Радник(ця) з питань відновлення діятиме від імені команди компоненту «Раннє відновлення» в якості керівника з реалізації заходів у одній-двох визначених областях (визначається залежно від потреб), працюватиме під безпосереднім керівництвом старшого радника з питань відновлення та тісно співпрацюватиме з вищим керівництвом компоненту «Раннє відновлення», посадовцями обласних і місцевих адміністрацій, а також центральними органами влади з метою координації стабілізаційних заходів і ефекту.

Конкретні обов’язки

· Керівництво розробкою та впровадженням заходів компоненту «Раннє відновлення» ФПСУ (в першу чергу заходів із забезпечення послуг у громадах, захисту громад, громадського врядування, залучення громад, стратегічної координації) у визначених областях під безпосереднім керівництвом старшого радника з питань відновлення у співпраці з обласними адміністраціями, місцевими органами влади та представниками громадянського суспільства.

· Керівництво координацією з обласними та місцевими органами влади з метою забезпечення проактивної та активної обізнаності та залученості всіх сторін до всіх заходів компоненту «Раннє відновлення» ФПСУ на визначених територіях. Забезпечення належного офіційного та документального оформлення всіх домовленостей про реалізацію заходів, у тому числі меморандумів про взаєморозуміння з відповідними урядовими підрозділами.

· Керівництво оперативними оцінками потреб у рамках «Раннього відновлення» ФПСУ на нещодавно деокупованих територіях для визначення нових заходів під безпосереднім керівництвом старшого радника з питань відновлення у співпраці з обласними та місцевими органами влади, громадянським суспільством, зацікавленими сторонами. Виїзди на об’єкти з метою контролю за реалізацією розпочатих заходів.

· Забезпечення інтеграції залучення громад у проєктні заходи через надання грантів, зокрема використання та розвитку існуючої інфраструктури та мереж громадянського суспільства, створення інноваційних ідей із залучення ресурсів громад для досягнення максимального ефекту.

· Безпосередній контроль за роботою проєктних координаторів компоненту, що працюють в обласних адміністраціях на визначених територіях.

· Проведення постійного аналізу потреб, у тому числі аналізу та інтеграції інформації з різних джерел для оцінки потреб у стабілізаційних ресурсах і ефектів, а також спрямування нових заходів і проєктів компоненту «Раннє відновлення». Інтеграція навчання, а також адаптація та тісна координація з командою ФПСУ з моніторингу, оцінки та навчання з метою розробки індикаторів і контрольних точок для відстежування, звітування та максимізації ефекту.

· Інтеграція гендерної проблематики в усі напрямки роботи із забезпеченням рівноправної участі в усіх заходах ФПСУ.

Профіль

Радник(ця) з питань відновлення повинен(на) відповідати наступним вимогам до кваліфікації та досвіду:

· університетський ступінь (в ідеалі – магістратура) в галузі міжнародних відносин, міжнародного розвитку, конфліктології чи досліджень стабілізаційних впливів, державного чи публічного управління або в суміжних галузях.

· досвід роботи не менше 5 років у галузі конфліктів, гуманітарної роботи, екстреної чи стабілізаційної діяльності, в тому числі досвід роботи на постраждалих від конфлікту українських територія. Замість вищезазначеного може розглядатися продемонстрований досвід у інших галузях.

· дуже бажана наявність досвіду роботи напряму чи в співпраці з центральними, регіональними чи місцевими органами влади.

· дуже бажана наявність досвіду розробки та управління різними комплексними заходами зі стабілізації та відновлення.

· відмінні й продемонстровані навички координації та вирішення проблем, у тому числі розуміння підходів і методів швидкого впровадження відповідних рішень.

· продемонстрована здатність працювати в надзвичайно напружених умовах, іноді в умовах сильного стресу (наприклад, в умовах війни, стихійних лих і людських страждань), наполегливість у вирішенні складних проблем або викликів і спокій у стресових ситуаціях.

· відмінні комунікативні навички, включаючи чітке й ефективне усне й письмове спілкування українською та англійською мовами.

Місце роботи та підпорядкування

Ця посада передбачає недистанційну роботу в офісі ФПСУ в Києвї (Україна). Радник(ця) з питань відновлення безпосередньо підпорядковується старшому раднику з питань відновлення.

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до  18 квітня 2024 р. Для позицій, де англійська мова є обов’язковою, бажано (але не обов’язково) надсилати резюме на англійській мові. Закликаємо подавати заявки людям з обмеженими можливостями. Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca 

Кімонікс – це роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам, і у якого немає дискримінації за расою, кольором шкіри, віросповіданням, статтю, національністю, політичними переконаннями, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, сімейним статусом, інвалідністю, генетичною інформацією, віком, членством у професійних організаціях або за іншими факторами, не пов’язаних із виконанням професійних обов’язків.

Background

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU), implemented by Chemonics International, is a multi-year, multi-donor funded program managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine. PFRU’s aim is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead on inclusive national recovery and revitalization in the context of Russia’s aggression. The Early Recovery component of PFRU is focused on support to recently liberated areas where Russian forces had occupied territory for a period of time since the start of the 24 February 2022 full-scale invasion. Early Recovery currently works in seven Oblasts – Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk, and Kherson, Mykolaiv – with plans to expand to other Oblasts in the South and East. Early Recovery supports the state to immediate community priorities in liberated areas through a variety of sub-projects that includes community services, community protection, community safety, community governance, community security, community engagement, strategic coordination, and strategic communications.

Objective

The Recovery Advisor will lead the delivery of PFRU’s Early Recovery component in recently liberated areas of Ukraine, with a focus on development and implementation of a variety of sub-projects including community services, community protection, community governance, community engagement and strategic coordination. The Recovery Advisor will serve on behalf of the Early Recovery team as the lead of a host of activities in one to two assigned Oblasts (to be determined based on need), working under the direct supervision of the Senior Recovery Advisor, closely with the Early Recovery Senior Management Team, Oblast and Hromada Administration officials, as well as central government authorities, to coordinate the delivery of stabilization interventions and impact.

Specific Tasks

· Lead the development and implementation of PFRU Early Recovery activities in assigned Oblasts under the direct supervision of the Senior Recovery Advisor, in collaboration with Oblast Administrations, local authorities and civil counterparts, with a focus on delivery of community services, community protection, community governance, community engagement and strategic coordination activities.

· Lead coordination efforts with Oblast and Hromada level authorities to ensure all parties are proactively and actively aware and engaged on all PFRU Early Recovery activities in assigned geographies. Ensure activity engagements are appropriately formalized and documented, including within memoranda of understanding with relevant government departments.

· Lead PFRU Early Recovery Rapid Field Assessments in recently liberated areas to identify new activities under the direct supervision of the Senior Recovery Advisor, in collaboration with Oblast and Hromada level authorities, civil society and community stakeholders. Conduct field site visits to monitor implementation of existing activities.

· Ensure community engagement is woven into activities through grant awards, drawing on and building upon existing civil society infrastructure and networks and creating innovative ideas for tapping into community resources to maximize impact.

· Directly supervise PFRU Early Recovery Field Coordination Officers embedded within Oblast Administration offices in the assigned geographies.

· Conduct ongoing needs analysis, including the evaluation and integration of information from a variety of sources to assess stabilization resource requirements and impacts and target new activities and interventions for Early Recovery. Integrate learning and adaptation and closely coordinate with PFRU Monitoring, Evaluation and Learning team personnel to develop indicators and milestones to monitor, report on and maximize impact.

· Incorporate a gender inclusive perspective in all areas of work, ensuring equitable participation in all PFRU activities.

Profile

The Recovery Advisor will have the following qualifications and experience:

· A university degree (and ideally a post-graduate degree) in international relations, international development, conflict or stabilization studies, government or public administration or related fields.

· A least 5 years’ experience in the conflict, humanitarian, emergency or stabilization sectors, including experience in conflict affected areas of Ukraine. Demonstrable experience in other related sectors can be considered in lieu of the above.

· Experience working directly or in collaboration with central, regional or local government highly desired.

· Experience in the design and management of a variety of complex stabilization or recovery activities highly desired.

· Excellent and demonstrable coordination and problem-solving skills, including an understanding of approaches and techniques to rapidly implement appropriate solutions.

· Demonstrated ability to work under extreme pressure, on occasion in a highly stressful environment (e.g. in the context of war, natural disaster and human misery), showing persistence when faced with difficult problems or challenges and remaining calm in stressful situations.

· Excellent communications skills including speaking and writing clearly and effectively in Ukrainian and English.

Place of Assignment and Reporting

This is an in-person position working directly from the PFRU office in Kyiv, Ukraine. The Recovery Advisor will report directly to the Senior Recovery Advisor.

Application instructions: 

Apply using the following link by April 18th. For roles requiring English language skills, English language CVs are preferred (but not required). We encourage to apply people with disabilities.  Applications will be considered on a rolling basis. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca 

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors. 


Останні публікації цього розділу:

Інтерн-аналітик/иня

Procuremеnt and Grants Managеr

Фахівець/чиня у галузі місцевого самоврядування

Вакансія - Cybersecurity Technical Consultant for USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity

Фасилітатор/ка Центру психосоціальної підтримки для дітей та дорослих, Дніпропетровська область

Психолог_иня в мобільну групу, регіони Київський, Чернігівський