Радник_ця із питань зниклих безвісти/ Adviser on Missing Persons

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
PFRU

Vacancy вакансія dfrfycsz(7)
Радник_ця із питань зниклих безвісти/ Adviser on Missing Persons

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, донорська програма, якою керує Міністерство закордонних справ, справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК) у співпраці з Урядом України. ФПСУ допомагає зміцнити стійкість українського уряду перед лицем російської агресії в Україні та надає критично важливу підтримку українським державним інституціям, громадянському суспільству та ЗМІ.

Метою ФПСУ є створення українській державі кращих умов для керування інклюзивним національним відновленням і відродженням в партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором у контексті російської агресії.

Зокрема, ФПСУ надає технічну допомогу та більш широку підтримку Українському національному центру розбудови миру/Національному інформаційному бюро (УНЦРМ/НІБ) у виконанні його юридичного мандату зі створення єдиного реєстру всіх зниклих безвісти осіб в Україні та НІБ у наданні допомоги родичам зниклих безвісти.

Радник із питань зниклих безвісти осіб братиме участь у розробці та впровадженні Механізму з питань зниклих безвісти в Україні, в тому числі зміцненні спроможності місцевих партнерів допомагати постраждалим особам і родинам матеріально, а також шляхом ефективної адвокаційної діяльності та координації. 

Обов’язки

 • технічні консультації щодо надання технічної допомоги НІБ, залучення інших зацікавлених сторін із уряду та співпраці з громадянськими організаціями у сфері зниклих безвісти.
 • консультації щодо відповідної політичної динаміки та формування ефективної мережі та зв’язків із зацікавленими сторонами в уряді, безпекових структурах, міжнародних і громадських організаціях у сфері зниклих безвісти.
 • керування розробкою Механізму з питань зниклих безвісти з урахуванням потреб і пріоритетів усього кола зацікавлених сторін. Розробка включатиме: аналіз складу платформи, розробка найкращих практик і надання пропозицій щодо потенційних заходів у тісній співпраці з зацікавленими сторонами.
 • консультації щодо впровадження Механізмів з питань зниклих безвісти, керування партнером, у якого буде розміщений Механізм, з метою забезпечення його відповідності пріоритетам ФПСУ та зацікавлених сторін. 
 • За допомогою Механізмів сприяння посиленню спроможності місцевих партнерів реагувати на потреби зниклих безвісти, військовополонених і депортованих.
 • консультування українських партнерів щодо Механізму з питань зниклих безвісти та сприяння співпраці з метою інформування про законодавство та політику в сфері зниклих безвісти, військовополонених та депортованих. 
 • сприяння співпраці урядовців, представників громадянського суспільства, аналітичних центрів, партнерських дослідних установ та інших відповідних організацій в Україні.
 • допомога в розробці методів, дослідженнях, аналізі та перегляді існуючого національного законодавства, стратегій і планів, пов’язаних із зниклими безвісти, відповідно до міжнародних правових стандартів.
 • консультації щодо вдосконалення проекту за допомогою моніторингу, оцінки і навчання (MEL), а також консолідації результатів проектних заходів. 
 • технічні консультації та допомога з визначенням обсягів робіт для грантів громадським організаціям, а також всіх проектів технічної допомоги ФПСУ, що реалізуються субпідрядниками.
 • допомога у вирішенні всіх інших завдань для забезпечення ефективної реалізації проекту.

Кваліфікаційні вимоги

 Радник з питань зниклих безвісти повинен мати наступний досвід та кваліфікацію:

 просунутий рівень вищої освіти в галузі прав людини, публічного права, конфліктів, міжнародних відносин, соціології, бізнесу та інших соціальних наук або відповідних дисциплін;

 • мінімум п’ять років досвіду роботи в аналогічній сфері;
 • важливою є наявність сильної мережі зв’язків з урядовими органами, науковими колами та громадськими організаціями в Україні;
 • дуже бажано досвід у сфері захисту прав людини, зниклих безвісти, міжнародного гуманітарного права або суміжних галузей;
 • дуже бажано досвід консультаційної роботи в національних органах влади, судовій системі, наукових колах, міжнародних організаціях або громадських організаціях;
 • сильні переговорні та комунікаційні навички. Продемонстровані аналітичні здібності та навички написання звітів;
 • бажано досвід роботи з проектами, що фінансуються донорами, або міжнародними організаціями;
 • важливо вільне володіння англійською та українською мовами (усно та письмово). 

 Місце роботи

Київ (Україна)

Період роботи на посаді: робота на посаді розпочнеться якомога швидше і завершиться 31 грудня 2023 року.

Підпорядкування: радник з питань зниклих безвісти підпорядковується керівнику проекту.

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до 24 квітня 2023 р. Для позицій, де англійська мова є обов’язковою, бажано (але не обов’язково) надсилати резюме на англійській мові. Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca 

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office and governed in collaboration with the Government of Ukraine. 

The PFRU aims to improve the conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, and to lead an inclusive national recovery and revitalisation in the context of Russia’s aggression. 

As part of its work, the PFRU provides technical and wider assistance to the Ukrainian National Centre for Peacebuilding/National Information Bureau (UNCP\NIB) to support the delivery of its legal mandate to create a unified register of all missing persons in Ukraine and NIB assistance to relatives of missing persons.

The Adviser on Missing Persons will play a role in designing and delivering the Missing Persons Mechanism in Ukraine, including strengthening the capacities of local partners to assist affected individuals and families materially and through effective advocacy and coordination.

Responsibilities

 • Provide technical advice on delivering technical assistance to NIB, engagement of other government stakeholders and cooperation with civil society in the missing persons space.
 • Provide advice on relevant political dynamics and build effective network and relationships with government, security, international and civil society stakeholders in missing persons space.
 • Lead the development of the Missing Persons Mechanism, considering the needs and priorities of the full range of stakeholders. The development will include: consideration of composition of platform, design of best practice and propose potential activities in close collaboration with stakeholders.
 • Provide advice on delivery of the Missing Persons Mechanisms, managing the partner identified to host the Mechanism to ensure it meets PFRU and stakeholder priorities. 
 • Through the Mechanisms, facilitate strengthening local partners’ capacity to respond to the needs of the missing persons, Prisoners of War and deportees.
 • Advise Ukrainian partners on the Missing Persons Mechanism and facilitate collaboration to inform about legislation and policies on missing persons, POWs, and deportees. 
 • Facilitate the collaboration of government officials, civil society representatives, think tanks and research partners, and other relevant organisations in Ukraine.
 • Support the development of methods, research, analysis and review of existing national legislation, strategies and plans related to missing persons in accordance with international legal standards.
 • Advice on project improvement through Monitoring, Evaluation, Learning, and consolidation of results from activities. 
 • Provide technical advice and support on scopes of work for grants to civil society organisations and any PFRU sub-contracted technical assistance.
 • Support any tasks to ensure the efficient implementation of the project.

Qualifications

The Advisor on Missing Persons will have the following experience and 

qualifications:

 • Advanced university degree in human rights, public law, conflict, international relations, sociology, business and other social sciences or relevant discipline.
 • Minimum five years of working experience in a similar area. 
 • A strong network of connections to government, academia and civil society organisations in Ukraine is essential.
 • Experience in human rights, protection, missing persons, international humanitarian law or related areas is highly desirable.
 • Advisory experience in national government, judiciary, academia, international organisations or CSOs is highly desirable. 
 • Strong negotiation, communication and skills. Demonstrated analytical ability and report writing skills. 
 • Experience with donor funded projects or international organisations is desirable. 
 • Fluency in English and Ukrainian (oral and written) is essential.

Location of Assignment: Kyiv, Ukraine.

Timing: This assignment will commence as soon as possible and finish on 31  December 2023.

 Reporting: The Advisor on Missing Persons will be reporting to the Project Director.

Application Details

Apply using the following link by April 24th. For roles requiring English language skills, English language CVs are preferred (but not required). Applications will be considered on a rolling basis. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca


Останні публікації цього розділу:

WASH Експерт/ка для роботи в офіс у Миколаєві

Експерт/ка з організації (юридичних) консультацій та Protection сервісів в офіс у Рівне

Спеціаліст/ка з закупівель та логістики в офіс у Рівне

Спеціаліст/ка з закупівель та логістики в офіс у Миколаєві

Спеціаліст/ка з моніторингу, оцінки та навчання (MEL) в офіс у Миколаєві

Спеціаліст/ка з моніторингу, оцінки та навчання (MEL) в офіс у Рівне