Координатор/ка проектів – Київська область / Field Coordinator Kyiv Region

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
PFRU

Vacancy вакансія(3)
Координатор/ка проектів – Київська область / Field Coordinator Kyiv Region

Загальна інформація

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, донорська програма, що реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл» під керівництвом Міністерства закордонних справ, справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК) у співпраці з Урядом України. Метою ФПСУ є забезпечення українській державі кращих умов для керування інклюзивним відновленням і відродженням України в партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором в умовах російської агресії. Головним завданням компоненту «Раннє відновлення» програми ФПСУ є підтримка нещодавно деокупованих територій, окупованих російськими військами з 24 лютого 2022 р. після початку повномасштабного вторгнення. Компонент «Раннє відновлення» наразі реалізується в семи областях: Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська. Згодом планується розширення сфери діяльності на інші області на півдні та сході. Компонент допомагає державі вирішувати першочергові потреби громад на деокупованих територіях шляхом реалізації низки підпроєктів, зокрема із забезпечення державних послуг у громадах, захисту та безпеки громад, громадського врядування та порядку, залучення громад, стратегічної координації та стратегічних комунікацій.

Мета

Координатор(ка) проєкту – Київська область допомагатиме в реалізації компоненту «Раннього відновлення» ФПСУ в цільових регіонах України, в першу чергу в розробці та впровадженні проєктних заходів у Київській області. Координатор(ка) проєкту – Київська область допомагатиме Київській обласній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування у координації реалізації заходів «Раннього відновлення» ФПСУ та інших стабілізаційних активностей. Конкретна мета Координатора(ки) проєкту – Київська область:

· Посилення та впровадження на інституціональному рівні координації з питань відновлення в обласній адміністрації та місцевих органах влади на цільових територіях, у тому числі контроль і моніторинг за реалізацією заходів, фінансованих «Раннім відновленням» ФПСУ.

Конкретні обов’язки

· Підтримка в розробці та впровадженні проєктних заходів «Раннього відновлення» ФПСУ спільно з Київською обласною адміністрацією, місцевими органами влади та партнерами з громадянського суспільства, спрямованих, в першу чергу, на забезпечення безпеки громад, послуг у громадах, залучення громад.

· Допомога призначеному раднику з відновлення (закріпленому за Київською областю) у виявленні прогалин на регіональному та місцевому рівнях, які можна закрити шляхом визначення та реалізації відповідних фінансованих ФПСУ заходів із відновлення, спрямованих на підтримку пріоритетів, визначених обласною адміністрацією та місцевими органами влади.

· Допомога Київській обласній адміністрації в забезпеченні ефективної координації оцінки потреб у відновленні, плануванні та реалізації пріоритетних заходів із центральними, місцевими органами влади (громадами), а також національними й міжнародними гуманітарними організаціями, ОГС, волонтерами та приватним сектором.

· Підтримка у проведенні представниками ФПСУ оперативних оцінок пріоритетів щодо відновлення на цільових територіях і визначення пріоритетів, які вимагають скоординованих дій центральних і обласних органів влади, а також міжнародних організацій.

· Постійний аналіз потреб, зокрема шляхом оцінки та інтеграції інформації з різних джерел для оцінки потреб щодо гуманітарної допомоги та відновлення, а також ефекту.

· Представлення ФПСУ на регіональних координаційних заходах та інших заходах, пов’язаних із стабілізаційною діяльністю в регіоні.

· Інтеграція гендерної проблематики в усі напрямки роботи із забезпеченням рівноправної участі в усіх заходах ФПСУ.

Вимоги

Координатор(ка) проєкту – Київська область повинен(на) відповідати наступним вимогам до кваліфікації та досвіду:

· університетський ступінь в галузі державного чи публічного управління, громадянського будівництва, містобудування, конфліктології та досліджень стабілізаційних впливів, міжнародних відносин або в суміжних галузях.

· Досвід роботи не менше 3 років у відповідних галузях, таких як органи влади, служби екстреної допомоги (поліція, пожежники або швидка допомога), служби охорони здоров’я, соціальні служби, допомога біженцям і ВПО, залучення та організація діяльності громад або напрямки, пов’язані з гуманітарною допомогою, стабілізаційними впливами та відновленням.

· Дуже бажана наявність досвіду роботи безпосередньо в чи в співпраці з центральними, обласними чи місцевими органами управління.

· Відмінні й продемонстровані навички вирішення проблем, у тому числі розуміння підходів і методів для швидкого впровадження відповідних рішень.

· Продемонстрована здатність працювати в екстремальних умовах, іноді в умовах сильного стресу (наприклад, в умовах війни, стихійних лих і людських страждань), наполегливість при зіткненні з важкими проблемами чи викликами і спокій у стресових ситуаціях.

· Відмінні комунікативні навички, включаючи чітке й ефективне усне й письмове спілкування українською мовою та володіння як мінімум на обмеженому рівні англійською мовою.

Місце роботи та підпорядкування

Ця посада передбачає недистанційну роботу в офісі в Києві (Україна). Координатор(ка) проєкту – Київська область безпосередньо підпорядковується призначеному раднику з питань відновлення (закріпленому за Київською областю).

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до  8 березня 2024 р. Для позицій, де англійська мова є обов’язковою, бажано (але не обов’язково) надсилати резюме на англійській мові. Закликаємо подавати заявки людям з обмеженими можливостями. Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca 

Кімонікс – це роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам, і у якого немає дискримінації за расою, кольором шкіри, віросповіданням, статтю, національністю, політичними переконаннями, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, сімейним статусом, інвалідністю, генетичною інформацією, віком, членством у професійних організаціях або за іншими факторами, не пов’язаних із виконанням професійних обов’язків.

Background

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU), implemented by Chemonics International, is a multi-year, multi-donor funded program managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine. PFRU’s aim is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead on inclusive national recovery and revitalization in the context of Russia’s aggression. The Early Recovery component of PFRU is focused on support to recently liberated areas where Russian forces had occupied territory for a period of time since the start of the 24 February 2022 full-scale invasion. Early Recovery currently works in seven Oblasts – Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk, and Kherson, Mykolaiv – with plans to expand to other Oblasts in the South and East. Early Recovery supports the state to immediate community priorities in liberated areas through a variety of sub-projects that includes community services, community protection, community safety, community governance, community security, community engagement, strategic coordination, and strategic communications.

Objective

The Field Coordination Officer – Kyiv will support the delivery of PFRU’s Early Recovery component in target areas of Ukraine, with a focus on activity development and implementation in Kyiv Oblast. The Field Coordination Officer – Kyiv will be assigned to assist the Kyiv Oblast Administration and Civil Authorities to coordinate the delivery of PFRU Early Recovery and other stabilization activities. The specific objective of the Field Coordination Officer – Kyiv is:

· Enhanced and operationalised recovery coordination by Oblast Administrations and local authorities in target areas, including oversight and monitoring of the delivery of PFRU funded Early Recovery interventions.

Specific Tasks

· Support the development and implementation of PFRU Early Recovery activities in collaboration with the Kyiv Oblast Administration, local authorities and civil counterparts, with a focus on delivery of community safety, community services and community engagment.

· Assist the assigned Recovery Adviser (covering Kyiv Oblast) to identify gaps at the regional and local level that can be filled by the selection and deployment of appropriate PFRU funded recovery interventions in support of identified regional administration and local authority priorities.

· Support the Kyiv Oblast Administration to effectively coordinate recovery assessment, planning and delivery on priorities with central government, local authorities (Hromadas) and national and international humanitarian agencies, NGOs, volunteers and private sector organisations.

· Support PFRU Rapid Assessments of recovery priorities of target areas and identify priorities which require a coordinated central and regional government and international agency response.

· Conduct ongoing needs analysis, including the evaluation and integration of information from a variety of sources to assess humanitarian and recovery resource requirements and impacts.

· Represent the PFRU at regional coordination events and other events related to stabilization activities in the region.

· Incorporate a gender inclusive perspective in all areas of work, ensuring equitable participation in all PFRU activities.

Profile

The Field Coordinator Officer – Kyiv will have the following qualifications and experience:

· A university degree in government or public administration, civil engineering, urban planning, conflict or stabilization studies, international relations, or related fields.

· A least 3 years’ experience in relevant fields such as government administration, emergency services or relief (police, fire or ambulance), health services, social services, refugee and IDP assistance, community engagement and organization or related humanitarian, stabilization and recovery areas.

· Experience working directly or in collaboration with central, regional or local government highly desired.

· Excellent and demonstrable coordination and problem-solving skills, including an understanding of approaches and techniques to rapidly implement appropriate solutions.

· Demonstrated ability to work under extreme pressure, on occasion in a highly stressful environment (e.g. in the context of war, natural disaster and human misery), showing persistence when faced with difficult problems or challenges and remaining calm in stressful situations.

· Excellent communications skills including speaking and writing clearly and effectively in Ukrainian, and with at least a limited proficiency in English.

Place of Assignment and Reporting

This is an in-person position working directly in Kyiv Office, Ukraine. The Field Coordination Officer – Kyiv will report directly to the assigned Recovery Adviser (covering Kyiv Oblast).

Application instructions: 

Apply using the following link by March 8th. For roles requiring English language skills, English language CVs are preferred (but not required). We encourage to apply people with disabilities.  Applications will be considered on a rolling basis. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca 

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors. 


Останні публікації цього розділу:

Програмний/на координатор/ка проєкту

Вакансія: Senior Procurement/Logistics Officer - Community Action for HIV Control

Керівник/ця проекту

Громадська рада доброчесності шукає керівника/цю секретаріату

Водій/ка (з власним автомобілем)

Асистент/ка рекрутера у проєктний відділ рекрутингу ЮНІСЕФ в Україні