Керівник експертної групи адміністративно-територіального устрою

Зафіксувати у Google календарі!


вакансії - державна служба - ProstirUA (57)
Керівник експертної групи адміністративно-територіального устрою
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 
експертна група адміністративно-територіального устрою

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче магістра 
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері місцевого самоврядування, територіальної організації влади або адміністративно-територіального устрою
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою


Посадові обов’язки

1) Здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіл обов’язків між державними експертами та іншими спеціалістами, контроль виконання ними своїх завдань;
2) Забезпечує: 
- здійснення постійного аналізу стану справ у сфері адміністративно-територіального устрою, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізу існуючих та виявлення нових проблем у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері адміністративно-територіального устрою;
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері адміністративно-територіального устрою та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та колізій, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та розробку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері адміністративно-територіального устрою, розробку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд керівництву Міністерства;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері адміністративно-територіального устрою за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, розробку пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- узгодження проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що розробляються експертною групою, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- розробку для подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо: 
• актів законодавства з питань адміністративно-територіального устрою; 
• нормативно-правового забезпечення з питань адміністративно-територіального устрою; 
• адаптації національного законодавства у сфері адміністративно-територіального устрою до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 
- здійснення в межах компетенції експертної групи моніторингу ефективності реалізації:
• Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;
• права територіальних громад на добровільне об’єднання;
- здійснення в межах компетенції експертної групи моніторингу та аналізу процесів добровільного об’єднання (приєднання) територіальних громад;
- взаємодію з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування з питань компетенції експертної групи; 
- визначення стратегічних напрямів впровадження державної політики у сфері адміністративно-територіального устрою; 
- розробку проектів нормативно-правових актів з питань адміністративно-територіального устрою; 
- координацію взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць; 
- в межах компетенції участь Директорату в нарадах, семінарах, конференціях, форумах з питань у сфері адміністративно-територіального устрою;
- в межах компетенції участь Директорату в роботі комісій, робочих груп з питань у сфері адміністративно-територіального устрою;
- дотримання працівниками експертної групи правил внутрішнього трудового розпорядку; 
- в межах своєї компетенції збереження в експертній групі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства; 
3) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи; розробляє зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України; 
4) вивчає міжнародний досвід у сфері адміністративно-територіального устрою; 
5) бере участь у процесі стратегічного планування, розробляє пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань адміністративно-територіального устрою; 
6) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері адміністративно-територіального устрою; 
7) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи експертної групи; 
8) візує документи в межах компетенції експертної групи; 
9) виконує інші функції, що випливають з покладених на експертну групу завдань.


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

02 07 2018 5 Doc


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково


Умови оплати праці

посадовий оклад – 8900 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 
33 000 – 45 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 
800 грн., 
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

42400 грн.


Категорія посади

Б


Статус вакансії

Опублікована


01601, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9 

 
Балабанюк Анна Владиславівна 
+38-(044)-284-0632 
[email protected] 

30.07.2018 10:00 
 м. Київ, просп. Перемоги, 50 
 24.07.2018 

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Джерело: career.gov.ua


Останні публікації цього розділу:

Директор департаменту моніторингу

Community Development Assistant​, Краматорськ

Короткостроковий консультант з супроводу комунікаційної стратегії проекту (SMM-менеджер; Експерт з питань комунікації)

Асистент з інформаційно-комунікаційних технологій (IT)

Спеціаліст з юридичних питань (відділ інформування, консультування та правової допомоги)

Молодший експерт в Проекті ЄС "Право-Justice"