Координатор(-ка) з регуляторної та правової стратегії (NEURC, MoE, GOCEEI) / Regulatory & Legal Strategy Liaison (NEURC, MoE, GOCEEI)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy вакансія dfrfycsz(5)
Координатор(-ка) з регуляторної та правової стратегії (NEURC, MoE, GOCEEI) / Regulatory & Legal Strategy Liaison (NEURC, MoE, GOCEEI)

Координатор(-ка) з регуляторної та правової стратегії  (NEURC, MoE, GOCEEI)

Загальна інформація про проект

Проект енергетичної безпеки (ESP) – це семирічний проект, який фінансується Агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) і є найбільшим проектом USAID в Україні на сьогоднішній день. USAID ESP реалізується підрядником USAID, Tetra Tech ES, Inc., провідним постачальником послуг у галузі водопостачання, довкілля, інфраструктури, управління ресурсами, енергетики та міжнародного розвитку зі штаб-квартирою в Каліфорнії.

Місія USAID ESP – підвищити енергетичну безпеку України, покращити енергетичну правову та регуляторну обстановку в країні, збільшити стійкість енергопостачання України. Це допоможе підтримати економічний розвиток країни та забезпечити її демократію. USAID ESP тісно співпрацює з Урядом України (GOU) для розвитку конкурентних енергетичних ринків. Тим самим USAID ESP сприятиме інвестиціям в енергетику, що очолюються приватним сектором, для надання доступної, надійної, стійкої та безпечної енергії для всіх українців. Проект знаходиться на п’ятому році реалізації і триватиме до червня 2025 року.

ESP надає підтримку Уряду України, Національній енергетичній та комунальній регуляторній комісії України (NEURC), а також іншим відповідним громадським зацікавленим сторонам у встановленні та належному впровадженні конкурентних енергетичних ринків відповідно до законодавства Європейського Союзу (ЕС), що дозволить Україні сприяти інвестиціям в енергетику, досягненню цілей щодо чистої енергії та клімату, а також забезпечити безпечну, стійку, надійну та доступну енергію для всіх українців.

 • Зверніть увагу: На цю посаду можуть претендувати лише громадяни України*

Загальний опис посади

Наразі USAID ESP шукає фахівця зі зв’язку з регуляторними та юридичними стратегіями (NEURC, MoE, GOCEEI), який буде допомагати у взаємодії з Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (NEURC), Міністерством енергетики (MoE), Урядовим офісом з координації європейської інтеграції (GOCEEI), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (NSSMC), Антимонопольним комітетом України (AMCU) та іншими відповідними зацікавленими сторонами для досягнення результатів, передбачених структурою ESP. Ця посада на повний робочий день на довгостроковий період 1 рік з можливістю подовження, з базуванням в офісі в Києві та можливими службовими відрядженнями. Регуляторний та Юридичний Зв’язок буде підзвітний Регуляторному та Юридичному раднику ESP з питань ринку енергії та інституційного/регуляторного питань.

Основні обов’язки

 • Сприяння розробці та обговоренню відповідних дорожніх карт з усіма вищезазначеними установами щодо імплементації законодавства ЄС;
 • Сприяння підтримці зв’язку з усіма вищезазначеними організаціями, а також з USAID, Енергетичним Співтовариством та ЄС з питань надання допомоги зацікавленим сторонам в Україні у сферах, пов’язаних з імплементацією законодавства ЄС;
 • Сприяння організації та проведенню будь-яких заходів, тренінгів, пов’язаних з імплементацією acquis ЄС, зокрема у сфері REMIT;
 • А також будь-які інші завдання, які можуть бути пов’язані з імплементацією енергетичного законодавства ЄС, зокрема, пакету законів про чисту енергію в електроенергетиці (і, як очікується, в газовому секторі) в українське законодавство, а також бути залученими до інших сфер діяльності ESP, що належать до компетенції проєкту.

Надаючи допомогу у виконанні вищезазначених завдань, фахівець зі зв’язків з питань регуляторної та правової стратегії повинен буде виконувати ці завдання:

 • Розглядати відповідне первинне та вторинне законодавство ЄС, а також шаблони Регуляторної ради Енергетичного Співтовариства (ECRB);
 • Пропонувати відповідне планування, обговорення, матеріали для презентації, розробляти, готувати, консультувати та допомагати в прийнятті всіх елементів рамок, методологій, алгоритмів, організаційних структур, бізнес-процесів і т.д., впроваджуючи практику, сумісну з ЄС, у фактичну регуляторну практику України для NEURC, MoE, GOCEEIT, AMCU, NSSMC, в залежності від обставин;
 • Забезпечувати, за необхідності, взаємодію, співпрацю та обмін досвідом з відповідними установами в Україні, відповідальними за енергетичну політику та регуляторні питання;
 • Допомагати у розробці аналізів щодо правових прогалин та концепцій для розробки первинного та вторинного законодавства, що імплементує законодавство ЄС в галузі енергетики;
 • Допомагати у розробці дорожніх карт і планів дій для прийняття рамок, сумісних з ЄС;
 • Брати участь в зустрічах, де це необхідно, для узгодження з ESP, NEURC, MoE, GOCEEI, в залежності від обставин, з метою сприяння прийняттю нормативно-правових стандартів у сфері енергетики, сумісних з вимогами ЄС;
 • Підготовлювати необхідні пакети документів для презентації, обговорення та прийняття відповідними зацікавленими сторонами.

Кваліфікація

 • Ступінь магістра або еквівалент в галузі економіки, енергетики, інженерії, фінансів, менеджменту, політики, права та/або інших суміжних галузях;
 • Досвід підтримки енергетичних проектів USAID або інших донорських організацій в Україні;
 • Досвід надання підтримки регуляторам, міністерствам або відповідним енергетичним установам та операторам у виконанні їхніх завдань та обов’язків протягом щонайменше трьох років;
 • Досвід у розробці, створенні або впровадженні відповідного законодавства і рамок, які відповідають законодавству ЄС та підтримують реформи у сфері енергетики, зокрема, Пакету чистої енергії в галузі електроенергії;
 • Глибоке розуміння та досвід у підтримці впровадження різних аспектів Третього енергетичного пакету ЄС та недавно прийнятого нового енергетичного пакету (Чиста енергія для всіх європейців), особливостей ринку енергії ЄС, структур, засобів та механізмів. Знання законодавства та вимог щодо EU REMIT або CEP буде перевагою;
 • Відмінні навички усного та письмового мовлення англійською та українською мовами, а також досвід підготовки звітів та презентацій є обов’язковим.
 • Володіння офісними комп’ютерними програмами (MS Word, Outlook, Excel, PowerPoint тощо).

Для подачі заявки перейдіть за посиланням Regulatory & Legal Strategy Liaison – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com)  натисніть “подати заявку на вакансію”, потім пройдіть реєстрацію та заповніть анкету. 

Щоб дізнатися більше про Проект USAID “Енергетична безпека”, відвідайте веб-сайт Проекту https://energysecurityua.org, підписуйтесь на нас у Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ і Youtube.

Regulatory & Legal Strategy Liaison  (NEURC, MoE, GOCEEI) 

Project Summary

The Energy Security Project (ESP) is a seven-year project funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the largest USAID project in Ukraine so far. The USAID ESP is implemented by a USAID Contractor, Tetra Tech ES, Inc., a California-based leading provider of services in the areas of water, environment, infrastructure, resource management, energy, and international development.

The USAID ESP mission is to enhance Ukraine’s energy security, improve the energy legal and regulatory environment in the country, and increase the resilience of Ukraine’s energy supply. This will help to support the country’s economic development and sustain its democracy. USAID ESP is working closely with the Government of Ukraine (GOU) to develop competitive energy markets. By doing so, USAID ESP will facilitate private sector-led energy investments to provide affordable, reliable, resilient, and secure energy for all Ukrainians. USAID ESP is currently in the fifth year of implementation and will run through June 2025.

The ESP is assisting the Government of Ukraine (GoU), the Ukraine’s national regulatory authority (NRA) in the energy sector entitled the National Energy and Utilities Regulatory Commission (NEURC), as well as all other relevant public stakeholders to establish and properly implement competitive energy markets in compliance with the European Union (EU) energy legislation (acquis), thereby enabling Ukraine to facilitate private sector-led energy investments, achieve the country’s clean energy and climate goals, and provide secure, sustainable, reliable and affordable energy for all Ukrainians.

* Please note: Only Ukrainian nationals are eligible for this position* 

Position Summary

USAID ESP is currently looking for a Regulatory & Legal Strategy Liaison who will be assisting the interface with National Energy and Utilities Regulatory Commission (NEURC), Ministry of Energy (MoE), Government Office for Coordination of European Integration (GOCEEI), National Securities and Stock Market Commission (NSSMC), the Anti-Monopoly Committee of Ukraine (AMCU) and other relevant Stakeholders in attaining the outcomes forecast by the ESP’s log frame. This is a long-term full-time position for the period of 1 year with the possibility of extension, based in Kyiv office, with occasional business travel. The Regulatory & Legal Strategy Liaison will report to the ESP’s Energy Market & Institutional/Regulatory Advisor.

Main Responsibilities

 •  Asist the development of-, and discussions upon the relevant roadmaps with all the above-mentioned institutions concerning the implementation of the EU acquis;
 • Facilitating the liaison with all the above-mentioned organizations, as well as USAID, Energy Community and EU in terms of development assistance to the stakeholders in Ukraine in areas that are pertinent to the implementation of the EU acquis;
 • Facilitation the organization and conduct of any events, training pertinent to the implementation of the EU acquis, particularly in the sphere of REMIT;
  As well as any other tasks, which may relate to embedding the EU energy acquis of the Clean Energy Package in electricity (and the expected – in gas) in the Ukrainian legislative framework and be involved in the other areas of work pertinent to ESP’s concentration.

While assisting in the abovementioned tasks, the Regulatory & Legal Strategy Liaison will have to:

 • Consider the relevant EU, and also the Energy Community Regulatory Board (ECRB) primary and secondary legislation and templates;
 • Propose the relevant planning, discussion, presentation materials, develop, draft, consult and assist in adopting by NEURC, MoE, GOCEEIT, AMCU, NSSMC, as the case may be, of all elements of the frameworks, methodologies, algorithms, organizational structures, business processes etc., implementing the relevant EU-compliant practices in actual regulatory practice of Ukraine.;
 • Facilitate, as the case may be, interface, cooperation and exchanges with the relevant institutions in Ukraine charged with the energy policy and regulatory matters;
 •  Assist in the development of the legal gap analyses and concepts for- and drafting the primary and secondary legislation implementing the EU energy acquis;
 • Assist in developing the roadmaps and action plans for adoption of the EU-compliant frameworks;
 • Participate in the meetings, where necessary, to align with ESP, NEURC, MoE, GOCEEI, as the case may be, to facilitate the adoption of the EU -compliant energy legislative standards;
 • Prepare the necessary packages of documents for presentation, discussion, and adoption by the relevant stakeholders;

 Qualifications

 • A master’s degree or equivalent in economics, energy, engineering, finance, management, policy, legal, and/or other related fields;
 • Experience supporting USAID or other donor-funded energy projects in Ukraine;
 • Experience in supporting the electricity and gas sector regulators, ministries, or the relevant energy institutions and operators in pursuing their tasks and duties over a cumulated period of minimum three years;
 • Working experience with drafting, development, or implementation of the relevant EU acquis compliant legislation and frameworks supporting the energy sector reforms, particularly the Clean Energy Package in electricity;
 • Good understanding and experience in assisting implementation of various aspects of the EU Third Energy Package and recently adopted new energy package (Clean Energy for All Europeans), EU energy market features, structures, facilities, and mechanisms. Knowledge of EU REMIT, or CEP-related legislation and requirements will constitute an asset;
 • Excellent English and Ukrainian oral and writing skills and experience with report- and presentation-development is a must.
 • Proficient in office computer applications (MS Word, Outlook, Excel, PowerPoint, etc.).

To apply: Please follow the link Regulatory & Legal Strategy Liaison – Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com) сlick apply for job, then complete registration and fill out the application form.

To find more about USAID Energy Security Project, visit the Project website https://energysecurityua.org, follow us on Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ and Youtube.


Останні публікації цього розділу:

Асистент/ка з кадрових питань / Human Resources Assistant PSU Ukraine (M/W)

Дизайнер/ка

Річне волонтерство в гдинській бібліотеці

Інтерн-аналітик/иня

Procuremеnt and Grants Managеr

Фахівець/чиня у галузі місцевого самоврядування