Фахівець/чиня із залучення громад / Community Engagement Officer

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
PFRU

Vacancy вакансія dfrfycsz(8)
Фахівець/чиня із залучення громад / Community Engagement Officer

Загальна інформація

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, донорська програма, що координується Міністерством закордонних справ, справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК), і керування якою здійснюється у співпраці з Урядом України. Метою ФПСУ є створення українській державі кращих умов для керування інклюзивним національним відновленням і відродженням в партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором у контексті російської агресії. Головною метою компоненту «Раннє відновлення» програми ФПСУ є підтримка нещодавно деокупованих територій, які знаходилися протягом певного періоду під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Компонент «Раннє відновлення» наразі реалізується в п’яти областях: Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська та Херсонська. Планується розширити діяльність компоненту на інші області на півдні та сході України. Компонент надає підтримку державі в задоволенні першочергових потреб громад на деокупованих територіях шляхом реалізації низки підпроєктів, зокрема із забезпечення державних послуг у громадах, безпеки та громадського порядку, врядування, захисту громад, залучення громад, стратегічної координації та стратегічних комунікацій.

Мета

Фахівець із залучення громад (ФЗГ) працюватиме у складі команди компоненту “Раннє відновлення” ФПСУ та надаватиме підтримку регіональним радникам у розробці, впровадженні, моніторингу та оцінці грантових, субпідрядних та інших заходів із посилення громадянської активності відповідно до політики «Кімонікс» та правил МЗС СК. Під безпосереднім керівництвом заступника керівника компоненту «Раннє відновлення» та за підтримки радників з відновлення на регіональному рівні ФЗГ в першу чергу відповідатиме за технічне керівництво портфелем грантових заходів, зосереджених на залученні громад, розробку технічних обсягів робіт, нагляд за технічною реалізацією проєктів, а також організацію та участь у заходах для грантоотримувачів. У координації з командою управління коштами ФПСУ ФЗГ також забезпечує загальну відповідність, ведення документації та надає усю іншу адміністративну підтримку під час підготовки, розробки, впровадження та закриття грантів, субпідрядних договорів та інших заходів. 

Конкретні завдання

 • у координації з радниками з відновлення технічна розробка та управління портфелем грантових заходів компоненту «Раннє відновлення», спрямованих на залучення громад на деокупованих територіях України;
 • підготовка, аналіз та управління заявками на отримання грантів і субпідрядних договорів, їхнім погодженням, впровадженням та закриттям;
 • підготовка, презентація, аналіз та оцінка концепцій грантів, конкурсів, заявок та грантових угод/документів про присудження для забезпечення узгодженості з пріоритетами, цілями та завданнями програми;
 • встановлення відносин з грантоотримувачами та партнерами через нетворкінг та інші заходи роботи з ними;
 • планування та організація зустрічей з партнерами, грантоотримувачами та субпідрядниками;
 • забезпечення інтеграції залучення громад в проектні заходи через надання грантів із використанням існуючої інфраструктури та мереж громадянських організацій та їхню підтримку, а також створюючи інноваційні ідеї для використання ресурсів громад з метою досягнення максимального ефекту;
 • актуалізація розділу грантів у головному трекері діяльності компоненту «Раннє відновлення» з метою забезпечення надійного та чіткого відстеження та деталізації проектних заходів;
 • комунікація з грантовими, закупівельними та фінансовими спеціалістами з метою забезпечення відповідності вимогам щодо впровадження грантів, комплайенсу та закупівель;
 • оцінка ходу виконання проектних заходів, у тому числі відстеження показників моніторингу та оцінки, а також запис історій успіху в координації з бенефіціарами та іншим персоналом;
 • маркування та збереження повних електронних і друкованих копій документів по кожному гранту, субпідряду та іншим проектним заходам; сканування та завантаження документів;
 • подання запитів на закупівлю до закупівельної команди для проведення закупівель за грантами в натуральній формі;
 • подання заявок на виплату грантів із забезпеченням відповідності документації та виплат процедурам МЗС СК та «Кімонікс» та наявності всіх підтверджуючих документів у вкладенні до запитів на виплату;
 • супроводження етапу впровадження грантів та субдоговорів, збір звітів та надання відповідей на запитання бенефіціарів;
 • супроводження процедури закриття грантів та субдоговорів;
 • інші допоміжні обов’язки за запитом.

Профіль

ФЗГ повинен мати наступну кваліфікацію та досвід:

 • вища освіта в галузі адміністрування громадянської, соціальної роботи, державного або публічного управління, містобудування, конфліктології або досліджень у сфері стабілізації конфліктів, міжнародних відносин або суміжних галузей;
 • щонайменше 3 роки досвіду роботи у відповідних сферах, таких як залучення громад, громадянські організації, соціальна робота, державне управління, екстрені служби або надання допомоги, медичні послуги, соціальні послуги, допомога біженцям та ВПО або суміжні сфери гуманітарної допомоги, стабілізації конфліктів та відновлення;
 • досвід роботи безпосередньо або у співпраці з суб’єктами громадянського суспільства, а також центральними, регіональними або місцевими органами влади;
 • відмінні та підтверджені навички координації та вирішення проблем, у тому числі розуміння підходів та методів швидкого впровадження відповідних рішень;
 • продемонстрована здатність працювати в умовах надзвичайного тиску, іноді в умовах сильного стресу (наприклад, в умовах війни, стихійного лиха і людських страждань), наполегливість перед лицем складних проблем або викликів, уміння зберігати спокій у стресових ситуаціях;
 • відмінні навички міжособистісного спілкування та комунікацій, продемонстровані навички дипломатії та здатність ефективно спілкуватися в багатонаціональному середовищі;
 • відмінні комунікативні навички, включаючи чітке та ефективне володіння українською мовою, а також (В2+) вільне володіння англійською мовою.

Місце роботи

Позиція буде базуватися в Києві

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до  11 березня 2024 р. Для позицій, де англійська мова є обов’язковою, бажано (але не обов’язково) надсилати резюме на англійській мові.Закликаємо подавати заявки людям з обмеженими можливостями. Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

«Кімонікс» – це роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам, і у якого немає при відборі та працевлаштуванні персоналу дискримінації за расою, кольором шкіри, віросповіданням, статтю, національністю, політичними переконаннями, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, сімейним статусом, інвалідністю, генетичною інформацією, віком, членством у професійних організаціях або за іншими факторами, не пов’язаних із виконанням професійних обов’язків.

 

Background

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU), implemented by Chemonics International, is a multi-year, multi-donor funded program managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine. PFRU’s aim is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead on inclusive national recovery and revitalization in the context of Russia’s aggression. The Early Recovery component of PFRU is focused on support to recently liberated areas where Russian forces had occupied territory for a period of time since the start of the 24 February 2022 full-scale invasion. Early Recovery currently works in five Oblasts – Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, and Kherson – with plans to expand to other Oblasts in the South and East. Early Recovery supports the state to immediate community priorities in liberated areas through a variety of sub-projects that includes community services, community protection, community safety, community governance, community security, community engagement, strategic coordination, and strategic communications.. 

Objective

The Community Engagement Officer (CEO) will work as part of the PFRU Early Recovery team and provide support to Regional Advisors in the design, implementation, monitoring, and evaluation of grant, subcontract, and other civic engagement activities in accordance with Chemonics policy and FCDO regulations. Under the direct supervision of the Early Recovery Deputy Director, and with regional support from Recovery Advisors, the CEO will primarily be responsible for technical direction for a portfolio of grant activities focused on community engagement, developing technical scopes of work, overseeing technical implementation, and organizing and participating in grantee events. In coordination with the Early Recovery Funds team, the CEO will also ensure overall compliance, filing, and provide any other administrative support during the preparation, development, implementation and close out phases of grants, subcontracts and other activities. 

Specific Tasks

 • In coordination with Recovery Advisors, lead the technical development and management of a portfolio of Early Recovery grant activities focused on community engagement in liberated areas of Ukraine;. 
 • Lead the production, review, and management of grant and subcontract application, approval, implementation and close-out processes;
 • Lead the preparation, presentation, analyses, and evaluation of grant concepts, solicitations, applications, and grant agreement/award documents to ensure consistency with program priorities, goals, and objectives;
 • Lead the establishment of relationships with grantees and partners through networking and other outreach activities;  
 • Lead the scheduling and organizing of meetings with partners, grantees, and subcontractors; Ensure community engagement is woven into activities through grant awards, drawing on and building upon existing civil society infrastructure and networks and creating innovative ideas for tapping into community resources to maximize impact.
 • Update the grants section of the Early Recovery Master Activity Tracker to ensure robust and clear tracking and detailing activities;
 • Liaise with grants management, procurement, and finance staff to ensure that grant implementation, compliance, and procurement requirements are adhered to;
 • Lead the evaluation of activity progress, including tracking of monitoring and evaluation indicators and recording of success stories in coordination with beneficiaries and other staff;
 • Label and maintain complete electronic and hard copy files for each grant, subcontract and other activity; scan and upload documents;
 • Lead the submission of procurement action requests for in-kind grant procurements to the procurement team; 
 • Lead the submission of payment requests for grants, making sure that documentation and disbursements are in line with FCDO and Chemonics procedures, and all supporting documents are attached to the payment requests;
 • Lead implementation phase of grants and subcontracts, collecting reports and following up questions from beneficiaries;
 • Lead grants and subcontracts close out;
 • Perform other support duties as requested.

Profile

The  CEO will have the following qualifications and experience:

 • A university degree in civil society, social work, government or public administration, urban planning, conflict or stabilization studies, international relations, or related fields; 
 • A least 3 years’ experience in relevant fields such as community engagement, civil society, social work, government administration, emergency services or relief, health services, social services, refugee and IDP assistance, or related humanitarian, stabilization and recovery areas;  
 • Experience working directly or in collaboration with civil society actors as well as central, regional or local government highly desired; 
 • Excellent and demonstrable coordination and problem-solving skills, including an understanding of approaches and techniques to rapidly implement appropriate solutions; 
 • Demonstrated ability to work under extreme pressure, on occasion in a highly stressful environment (e.g. in the context of war, natural disaster and human misery), showing persistence when faced with difficult problems or challenges and remaining calm in stressful situations; 
 • Excellent interpersonal and communications skills, with demonstrated diplomacy and the ability to communicate effectively in a cross-cultural environment; 
 • Excellent communications skills including speaking and writing clearly and effectively in Ukrainian, and with a full (B2+) proficiency in English.

Place of Assignment and Reporting

This is an in-person position working directly from the PFRU office in Kyiv, Ukraine. The CEO will report directly to the Early Recovery Deputy Director. 

Application Details

Please click on the Apply button above and fill out the Smartsheet form. The application for this role will remain open till March 11th, 2024. We encourage to apply people with disabilities. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

Application link  

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.


Останні публікації цього розділу:

Консультант/ка з розробки методичного матеріалу

Консультант/ка з адміністрування ХАБу м. Дніпро

Консультант/ка з параюридичної діяльності

Консультант/ка з медіа-підтримки семінару практикуму

Національний/на експерт/ка з моніторингу, оцінки та навчання

Консультант/ка з надання послуг фасилітації зустрічей