Request for proposal for the supply and delivery services: Regular HEAT trainings / Запит на надання пропозицій на постачання та надання послуг: Регулярне проведення тренінгів HEAT

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Hoverla Procurement

тендер-tender-1-10-300x225
Request for proposal for the supply and delivery services: Regular HEAT trainings / Запит на надання пропозицій на постачання та надання послуг: Регулярне проведення тренінгів HEAT

DAI, implementer of the USAID funded Governance and Local Accountability (HOVERLA) Activity, invites qualified vendors to submit quotations for the supply and delivery services: Regular HEAT trainings. / DAI, виконавець Проeкту «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування (ГОВЕРЛА)», що фінансується USAID, запрошує кваліфікованих постачальників надати свої цінові пропозиції на постачання та надання послуг: Регулярне проведення тренінгів HEAT.

Tender documents are available upon request at [email protected] with RFP-KYV-24-018_HEAT training in the e-mail subject.

The deadline for accepting price offers is June 10, 2024, 17:00 p.m. local Kyiv time.

Questions regarding this request must be submitted by May 31, 2024, 15:00 p.m. Kyiv time to email address to [email protected]/

Тендерні документи можна отримати за запитом на адресу [email protected] із вказанням RFP-KYV-24-018_HEAT training в темі листа.

Кінцевий термін приймання цінових пропозицій – до 10 червня 2024 о 17:00 за місцевим київським часом.

Питання щодо цього запиту мають бути надіслані до 31 травня 2024 року, 15:00 за київським часом на електронну адресу [email protected].

 

Questions and answers RFQ-KYV-24-018_BPA HEAT Trainings/ Запитання та відповіді RFQ-KYV-24-018 _Рамкова угода на проведення HEAT Тренінгів.

 

#

Questions / Запитання

Відповіді

1

Підтвердження наявності відповідної ліцензії на проведення навчання HEAT, наданої відповідними державними регуляторними органами України. Обов’язкова вимога. – Підкажіть, будь ласка, що це за Ліцензія ? Ніколи раніше не зустрічали інформацію щодо існування таких Ліцензій на даний тренінг. Який орган в Україні видає саме таку Ліцензію? З огляду на те, що Сертифікати про проходження тренінгу НЕАТ не є державного зразку та не потребують державного затвердження./

Confirmation of the availability of an appropriate HEAT training license issued by the relevant state regulatory authorities of Ukraine. Mandatory requirement. Could you please tell us what kind of license this is? We have never seen information about the existence of such a license for this training. Which authority in Ukraine issues such a License? Given that the HEAT Training Certificates are not of the state standard and do not require state approval.

Дійсно, обов’язкова вимога щодо ліцензування тренінгів HEAT Міністерством Освіти відсутні. За відсутності відповідної ліцензії учасники повинні запропонувати послуги які обов’язково повинні відповідати (або мати кращі характеристики) усім наведеним в Додатку С вимогам, технічним характеристикам і технічному завданню.

 

Indeed, mandatory requirement for licensing HEAT trainings by the Ministry of Education is absent.
In case of absence of an appropriate license, participants must offer services that must meet (or have better characteristics) all the requirements, characteristics and the technical task stated in Attachment C.

 

2

Як відповісти на цей пункт “Договір буде присуджено згідно з «Процесом добору технічно прийнятних пропозицій за найнижчою ціною». Договір буде укладено з відповідальним Оферентом, що надасть найвигіднішу цінову пропозицію, котра як мінімум відповідає вимогам до прийнятності технічних/нецінових факторів, наведених у цьому Запиті.”? /

How to answer this point “The contract will be awarded in accordance with the ‘Process of selection of technically acceptable offers at the lowest price’. The contract will be awarded to the responsible Offeror submitting the most advantageous price proposal that at a minimum meets the technical/non-price factor eligibility requirements of this RFQ.”?

Цей пункт не потребує відповідей, цей пункт інформує Оферентів щодо загальних умови та положення присудження договору за цим Запитом.

This item is non-responsive and informs Offerors of the general terms and conditions of the contract award under this RFP.

3

Що зазначати в цьому пункті: “Рамковий договір про закупівлю (РДЗ) — це базовий договір-замовлення, який встановлює ціни за одиницю для категорій товарів/послуг, які закуповуватимуть регулярно протягом визначеного періоду. Окремі замовлення на закупівлю товарів/виконання завдань видають на підставі РДЗ на певні обсяги відповідно до наявних потреб.” ?/

What to indicate in this paragraph: “A Framework Purchase Agreement (FPA) is a basic ordering contract that establishes unit prices for categories of goods/services to be procured on a regular basis over a specified period. Individual purchase orders for goods/tasks are issued on the basis of the RFA for certain volumes according to the existing needs.”?

Цей пункт має інформативний характер і не потребує заповнення.

This item is for informational purposes only and does not need to be filled in.

4

Чи є обов’язковою умовою для прийняття участі в тендері реєстрація та отримання номера Unique Entity ID (SAM) ?/

 Is registration and obtaining a Unique Entity ID (SAM) number a prerequisite for participation in the tender?

 

Свідоцтво унікального номера ідентифікатора суб’єкта (SAM) є одним із критеріїв під час оцінювання відповідальності Оферента і є обов’язковим до підписання угоди, тому UEI має бути отриманий до моменту підписання контракту.

The Subject Identifier Unique Number (SAM) certificate is one of the criteria for assessing the Offeror’s responsibility and is mandatory before signing the contract, therefore UEI must be obtained before the contract is signed.

5

Розділ C- Обсяг робі т- Місце проведення навчання – «Постачальник послуг проведе навчання відповідно до наступних технічних вимог: – Беручи до уваги офіси проекту HOVERLA, розташовані в Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Луцьку та Ужгороді – надайте можливість проводити навчання в найближчих районах». – Хоча у нас є постійний центр у Києві, у нас немає навчальних центрів у зазначених вище місцях. Чи можемо ми проводити навчання на вашому місці, як ми робимо для інших клієнтів, які мають допоміжні локації, за допомогою наших мобільних груп навчання?/

Section C- Scope of Work- Training Venue – “The Service provider will deliver the training within the following technical requirements: – Taking into account HOVERLA project offices located in Kyiv, Lviv, Odesa, Poltava, Lutsk, and Uzgorod – provide the possibility to conduct training in the nearest areas.” – Although we have a permanent center in Kyiv, we don`t have training centers at the locations mentioned above. Can we conduct training at your site locations, like we do for other clients that have satellite locations, by the use of our mobile training teams?

Проект «ГОВЕРЛА» не мають допоміжних локацій, які позволяють проводити тренінги за участю мобільних груп тренерів. Згідно п.4 Додатку С “Детальний обсяг робіт” надавач послуг повинен надати місце для навчання/приміщення для проведення тренінгу, тобто постачальник надає послуги «під ключ» з урахуванням вимог до бомбосховища, місця проведення тренінгу, наданих в обсягу робіт.

 

The GOVERLA project does not have auxiliary locations that allow for trainings with the participation of mobile groups of trainers. According to clause 4 of Attachment C “Detailed Scope of Work”, the service provider must provide training venue/facility for conducting training, that is, the supplier provides turnkey services, considering the requirements for the bomb shelter, the training venue, provided in the Scope of Work.

 

6

Розділ C- Обсяг робіт – Місце проведення тренінгу. – Чи учасники курсів HEAT у різних місцях самостійно організовуватимуть транспорт до місць проведення та організовуватимуть собі проживання, якщо це необхідно?/

Section C- Scope of Work – Training Venue. – Will the participants of the HEAT courses in the different locations make their own arrangements for transportation to the venues and arrange their own accommodation, if necessary?

Якщо надавач послуг організовує тренінг у кожному місті окремо (Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Луцьку та Ужгороді) транспорт та проживання організовувати не потрібно. У разі, якщо надавач послуг організовує тренінг в одному місці замість проведення тренінгів по регіонам, він повинен також організувати транспорт та проживання для усіх учасників, що будуть їхати з інших міст.

If the Service provider organizes training in each city separately (Kyiv, Lviv, Odesa, Poltava, Lutsk and Uzhhorod), there is no need to organize transport and accommodation. If the Service provider organizes training in one city instead of holding training in regions, he must also organize transportation and accommodation for all participants who will travel from other cities.


Останні публікації цього розділу:

Тендер із закупівлі меблів для облаштування публічних просторів у громадах Чернігівської області

Тендер із закупівлі настільних ігор для облаштування публічних просторів у громадах Чернігівської області

Тендер із закупівлі електротоварів для облаштування публічних просторів у громадах Чернігівської області

EU Study Days (Єврошколи)-2024

Конкурс на закупівлю обладнання

Тендер на придбання меблів