Психолог(иня) для надання першої психологічної допомоги Громадської організації «Дівчата»

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Girls

тендер tender ntylth
Психолог(иня) для надання першої психологічної допомоги Громадської організації «Дівчата»

Психолог(иня) для надання першої психологічної допомоги Громадської організації «Дівчата» 

В межах реалізації проєкту «Надання послуг з невідкладної допомоги та захисту населенню, що постраждало в результаті конфлікту в Україні» за донорської підтримки відокремленого підрозділу  ХЕЛП– ХІЛЬФЕ ЦУР ЗЕЛЬБСТХІЛЬФЕ Е.Ф. в Україні, що діє від імені та в інтересах ХЕЛП– ХІЛЬФЕ ЦУР ЗЕЛЬБСТХІЛЬФЕ Е.Ф. (Німеччина) громадська організація «Дівчата» шукає психолога / психологиню для надання першої психологічної допомоги. 

Кінцевий термін подання заявки: 28.09.2023 не пізніше 18:00 за Київським часом (GMT +3), пропозиції надіслані після зазначеного часу не будуть братися до уваги. 

Термін дії договору: до 31.12.2023 

Кінцевий термін подання заявки: 28.09.2023 не пізніше 18:00 за Київським часом (GMT +3), пропозиції надіслані після зазначеного часу не будуть братися до уваги. 

Зверніть увагу! 

Кандидат має детально ознайомитись з Запрошенням до участі в конкурсі на закупівлю послуг_Інструкції / Request for Proposals_services_Instructions

Кандидат у складі заявки має подати наступні документи: 

 1. Резюме. 
 1. Заповнену Форму подання пропозиції (Додаток 2
 1. Підписану Форму підтвердження відповідності вимогам (Додаток 3). 
 1. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, отримане від відповідного державного органу, або лист-згоду про готовність зареєструвати фізичну особу-підприємця 3 групи з відповідними КВЕДами за підписом кандидата. 
 1. Довідка про відкриття банківського рахунку для фізичної особи-підприємця або лист-згода про готовність відкрити банківський рахунок для фізичної особи-підприємця за підписом кандидата. 

Обов’язки та відповідальність: 

 • Надання першої психологічної допомоги в Харківській, Запорізькій, Сумській областях.   
 • Заповнення звітних форм.  

Кваліфікація та навички: 

 • Вища психологічна освіта або проходження відповідних курсів.  
 • Аналогічний досвід роботи понад рік буде перевагою. 
 • Реєстрація ФОП 3 групи з відповідними КВЕДами або готовність відкрити ФОП. 
 • Готовність надавати послуги в одному з цільових регіонів.  
 • Попередній досвід роботи з громадськими організаціями буде перевагою. 
 • Хороші комунікаційні навички з дітьми та дорослими. 
 • Вміння працювати в кризових ситуаціях. 
 • Розуміння етичних стандартів роботи з клієнтами та дотримування принципу конфіденційності. 

Разом з подаянням заявки, кандидат має ОБОВ’ЯЗКОВО надати підписаний Додаток 3: Форма підтвердження відповідності вимогам.  

Для підписання Форми підтвердження відповідності вимогам, кандидат має ознайомитися з документами за QR кодом:  

 1. Загальні положення Help та умови договорів на виконання робіт  
 1. Кодекс поведінки Help для підрядників  
 1. Декларація Help для учасників тендеру, кандидатів та постачальників.  

   1

Надсилати резюме в одному екземплярі на електронну пошту [email protected] із маркуванням:«Вакансія_Психолог(иня) для надання першої психологічної допомоги» не пізніше 18:00, 28 вересня 2023 року

Psychologist conducting psychological first aid of the Non-Goverment organization “Girls” 

As part of the implementation of the project “Providing emergency aid and protection services to the population affected by the conflict in Ukraine” with the donor support of the separate HELP-HILFE division of the Center ZELBSTHILFE E.F. in Ukraine, acting on behalf and in the interests of HELP-HILFE CUR ZELBSTHILFE E.F. (Germany) public organization “Girls” is looking for a psychologist to provide psychological first aid. 

Deadline for submission of applications: 28.09.2023 no later than 18:00 Kyiv time (GMT+3), proposals submitted after this time will not be considered. 

Duration of the contract: until 31.12.2023 

Please note!  

The candidate should study the Request for Proposals_services_Instructions in detail.  

The candidate must submit the following documents as part of the application:   

 1. Curriculum vitae  
 1. Completed Proposal Submission Form (Annex 2)  
 1. Signed Confirmation of Compliance (Annex 3)  
 1. A certificate of state registration of an individual entrepreneur obtained from the relevant state authority or a letter of consent on the readiness to register an individual entrepreneur of the 3rd group with the relevant KVED signed by the candidate.  
 1. A certificate of opening a bank account for a sole proprietor or a letter of consent to open a bank account for a sole proprietor signed by the candidate. 

Duties and responsibilities: 

 • Provision of psychological first aid in Kharkiv, Zaporizhzhia, and Sumy regions. 
 • Filling out reporting forms. 

Qualifications and skills: 

 • Higher psychological education or completion of relevant courses. 
 • Similar work experience of more than one year will be an advantage. 
 • Registration of the FOP of 3 groups with relevant KVEDs or willingness to open a FOP. 
 • Willingness to provide services in one of the target regions. 
 • Previous experience working with public organizations will be an advantage. 
 • Good communication skills with children and adults. 
 • Ability to work in crisis situations. 
 • Understanding of ethical standards of working with clients and compliance with the principle of confidentiality. 

Together with the application, the candidate REQUIRES to submit a signed Annex 3: Confirmation of Complience.  

 In order to sign the Confirmation of Compliance, the candidate should review the documents using the QR code (look above):  

 1. Help General Terms and Conditions for Works Contracts  
 1. Help Code of Conduct for Contractors   
 1. Help Declaration for Tenderers, Candidates and Suppliers.  

  Send resume in one copy to [email protected]  with the marking: “Vacancy_Psychologist to provide psychological first aid” no later than 18:00, September 28, 2023. 


Останні публікації цього розділу:

Продовження тендеру із закупівлі ремонтних робіт для створення в територіальних підрозділах поліції “Зелених кімнат”

Конкурс на закупівлю послуг для друку

Тендер на проведення організації заходу

Тендер із закупівлі мобільних сцен та освітлювального обладнання

Тендер на оновлення онлайн-ресурсу

Постачальник послуг з розробки вебсайту