Проєкт USAID оголошує початок прийому грантових заявок

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
USAIDERA

sxid
Проєкт USAID оголошує початок прийому грантових заявок

Проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної України»  (Проєкт USAID) оголошує початок прийому грантових заявок в рамках програми грантів «Посилення та трансформація економіки Cхідної України (Донецька, Луганська області та Приазов’я) шляхом підтримки сталого розвитку малих та середніх підприємств».

Проєкт USAID – це шестирічна програма (2018-2024 рр.), яка покликана підтримати розвиток стійкої, інклюзивної, орієнтованої на зростання економіки на Сході України. Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» реалізує компаніяDAI Global LLC.

Метою цього Річного програмного запиту є отримання заявок на грантове фінансування.

Проєкт USAID шукає партнерів серед бізнесу, неурядових організацій (НУО) та державних установ для співпраці з метою стабілізації та розвитку економіки на Сході України (Донецька та Луганська області) та території Приазов’я (Бердянський, Мелітопольський та Пологівський райони Запорізької області). Це партнерство дозволить мікро-, малим та середнім підприємствам та їх громадам пришвидшити відновлення від таких потрясінь, як збройний конфлікт та супутня економічна криза, втрата доступу до традиційних ринків, пандемія COVID-19 та нещодавні катастрофічні лісові пожежі, або пришвидшить зростання секторів, які вже адаптувались до цих потрясінь. Ця підтримка повинна сприяти урізноманітненню ринків кінцевого споживача та та ринків збуту, успішному початку роботи в сферах Інтернет-маркетингу та продажу, збільшеннюзагальних обсягів продажів, покращенню умов праці та створенню нових робочих місць.

Гранти надаватимуться і впроваджуватимуться відповідно до правил USAID та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніх процедур управління грантами Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Процес подання заявок складається з одного етапу.  Заявник повинен подати повну заявку на онлайн- платформі https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA, використовуючи онлайн- шаблони,  та надати усі необхідні документи, перелічені в Річному програмному запиті. Грантові заявки можна подати  з 24 лютого 2021 року до 23 лютого 2022 року.  Матеріали заявок буде розглядати технічний комітет із відбору грантів.  Технічний комітет Проєкту USAID планує оцінювати подані заявки на регулярній основі.

Більш детальна інформація про фінансування проєктів, вимоги до реципієнтів, види потенційної грантової діяльності,  у підтримці яких Проєкт USAID найбільше зацікавлений, процедуру подання заявки, критерії відбору та іншу важливу інформацію про цю грантову  програму  дивіться у Річному програмному запиті № APS-ERA-002 за посиланням https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA.

Усі запитання щодо цього Річного програмного запиту, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: Grants_ERA@dai.com (зазначаючи в темі листа: питання щодо APS-ERA-002).

 ***

Announcement regarding Annual Program Statement APS – ERA -002

U.S. Agency for International Development (USAID) Economic Resilience Activity (ERA) announces Funding Opportunity  “Strengthening and transforming the economy of eastern Ukraine (the Donetsk, Luhansk Oblasts and the Sea of Azov region) by supporting the sustainable growth of small and medium enterprises”.

USAID ERA is a six-year program (2018-2024) which is aimed at supporting the development of a resilient, inclusive, growth-oriented economy in eastern Ukraine. Economic Resilience Activity is funded by USAID and implemented by DAI Global LLC.

The purpose of this Annual Program Statement (APS) is to solicit applications for grants funding.

USAID ERA is seeking private, public, and NGO partners for initiatives to stabilize and grow the economy of eastern Ukraine (the Donetsk, Luhansk Oblasts) and the Sea of Azov region (Berdiansk, Melitopol and Polohy Raions of Zaporizhzhia Oblast). These partnerships should enable MSMEs and their communities to speed-up recovery from such shocks as the armed conflict and accompanying economic crisis, loss of access to traditional markets, the COVID-19 pandemic, and recent catastrophic forest fires, or to accelerate growth in sectors that have already adapted well to these shocks. This support should lead to diversified end markets and market channels, successful entry into online marketing and sales, increased overall sales, and improved and additional employment.

Grants will be awarded and implemented in accordance with USAID and US Government regulations governing grants under contracts and internal grant management policies of USAID ERA.

A one-stage application process will be used. Applicants must submit a full application electronically through the DAI Grants online platform  https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA, using online templates and provide all required documents listed in this Annual Program Statement. Full applications may be submitted from February 24, 2021 to February 23, 2022. Full applications will be reviewed and evaluated by the ERA technical selection committee. The ERA technical selection committee plans to evaluate the submitted applications on a regular basis.

More information about USAID ERA grants funding, applicant requirements, types of potential grant activities USAID ERA is more interested in, full application submission process, selection criteria and other important information regarding this grant program of USAID Economic Resilience Activity is reflected in the Annual Program Statement  № APS – ERA-002 by the link  https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA.

Any prospective applicant desiring an explanation or interpretation of this APS must request it in writing via [email protected] (subject: question on APS-ERA-002).

 


Останні публікації цього розділу:

Запит цінових пропозицій: Послуги з проведення тренінгів щодо розбудови спроможності у сфері захисту дітей, також убезпечення, інклюзії, підзвітності постраждалому населенню та запобігання сексуальній експлуатації та насильству для команди проєкту

50 стипендій для відвідування Lviv Urban Forum

Конкурсні торги на закупівлю послуг УЗД вен

Закупівля «Аудиторські послуги»

Конкурс на надання послуг тьютора до МБФ "СЕЙВД"

REQ-KYI-24-0089 - Закупівля навчання з медіа права для ФГВ