Регіональний(-на) координатор(-ка) Проекту (Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Київська область) / Regional Coordinator (Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Kyiv Oblasts)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
YanaOpalenyk

Vacancy вакансія dfrfycsz
Регіональний(-на) координатор(-ка) Проекту (Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Київська область) / Regional Coordinator (Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Kyiv Oblasts)

Компанія «Делойт» шукає кваліфікованих кандидатів на посади Регіональних Координаторів для підтримки Проекту USAID «Підтримка реформ охорони здоров’я» (далі – Проект) на регіональному рівні. У тісній співпраці з місцевими представниками державної влади, уповноваженими координувати Проект у регіоні, регіональні координатори (1 посада на регіон) мають підтримувати команду Проекту та координувати діяльність на регіональному рівні, спрямовану на посилення спроможності місцевих систем охорони здоров’я для відновлення надання послуг та задоволення потреб громади у сфері охорони здоров’я.

Вакансії відкриті в таких областях: Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та  Київській.
Період зайнятостіжовтень 2023 року – 30 вересня 2024 року 
Тип зайнятостічасткова зайнятість

Інформація про Проект:

Мета діяльності Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» (Проект) полягає у підтримці прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони здоров’я, здатної задовольняти потреби населення України. Сприяння реформуванню сектору охорони здоров’я, підвищення прозорості та боротьба з корупцією зменшать власні витрати громадян на охорону здоров‘я та покращать доступ українців до високоякісних та заснованих на доказах медичних послуг. Ліквідація корупції є складовою кожного компоненту, який має бути виконаним у рамках Проекту, а саме:

 1. Покращення управління у секторі охорони здоров’я.
 2. Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я.
 3. Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я.
 4. Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її чутливості до змін.
 5. Покращення системи надання послуг на всіх рівнях.

Завдання:

Повномасштабне вторгнення росії в Україну та триваючі військові дії створили серйозні виклики для системи охорони здоров’я. У відповідь на перебої в наданні послуг охорони здоров’я, викликані війною, та для задоволення нових потреб людей, спільнот і вразливих груп населення, включно з ВПО, Проект розробив активності в межах своїх п’яти компонентів, спрямовані на відновлення. У рамках реалізації заходів з відновлення Проект надасть гранти закладам охорони здоров’я, НУО чи іншим організаціям. Для сприяння реалізації заходів з відновлення регіональні координатори в кожному регіоні надаватимуть підтримку Проекту. Їхня роль полягатиме у організації кооперації та  міждисциплінарного підходу до роботи, що сприятиме співпраці між місцевою владою, грантоодержувачами та менеджерами грантів Проекту. Регіональні координатори також регулярно відвідуватимуть ЗОЗ, забезпечуючи належне виконання заходів з відновлення  на місцях. Крім того, регіональні координатори активно сприятимуть розвитку госпітальних округів та створенню спроможних мереж у своїх регіонах.

Технічне завдання:

 • Співпраця з представниками регіональної державної влади, уповноваженими взаємодіяти з Проектом, та координація діяльності на регіональному рівні.
 • Координація процесу збору, верифікації та аналізу даних та регулярна підтримка ЗОЗ у відповідних питаннях.
 • Підтримка команди Проекту в оцінці заявок на отримання грантів і комунікація із заявниками з метою перевірки та уточнення даних, якщо це необхідно.
 • Підтримка постійного спілкування з заявниками та відвідування закладів на місцях з метою перевірки потреб зазначених в заявках, на вимогу Проекту.
 • Проведення виїзних візитів до ЗОЗ та їх структурних підрозділів для моніторингу виконання активностей та створення звітів щодо стану реалізації цих активностей.
 • Тісна співпраця з командою Проекту для розробки комплексної документації для звітування та моніторингу виконання заходів з відновлення, включно з підготовкою аналітичних матеріалів, візуальної документації та іншої необхідної документації.
 • Забезпечення організації зустрічей з одержувачами грантів, регіональними органами місцевого самоврядування та командою Проекту.
 • Надання технічної підтримки в організації діяльності з підвищення кваліфікації надавачів медичних послуг.
 • Участь у робочих зустрічах команди Проекту.
 • Вчасне виконання роботи і регулярне спілкування з командою Проекту щодо стану реалізації поточних проектів.
 • За потреби, виконання інших завдань Проекту, пов’язаних із заходами з відновлення.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта у галузі охороні здоров’я, публічного правління та адміністрування, управління в галузі охороні здоров’я, фінансування охорони здоров’я або суміжній галузі. Післядипломна освіта буде перевагою.
 • Не менше п’яти (5) років досвіду управління в галузі охорони здоров’я; досвід роботи в державних структурах буде перевагою.
 • Досвід роботи з регіональними органами влади та регіональними представниками, які приймають рішення у сфері охорони здоров’я.
 • Розуміння української системи охорони здоров’я та концепції її реформування.
 • Відмінне знання організації системи охорони здоров’я на регіональному рівні.
 • Розуміння особливостей медичної статистики в Україні, зокрема, глибокі знання системи звітності, включно зі знанням основних статистичних медичних форм.
 • Розуміння місцевих потреб у відновленні системи охорони здоров’я та відновленні доступу населення до медичної допомоги.
 • Досвід аналізу госпітального сектору та/або управління лікарнею буде перевагою.
 • Здатність працювати самостійно та в команді, якісно виконувати завдання, дотримуватися термінів і визначати пріоритетність завдань.
 • Сильні організаційні та координаційні навички.
 • Вільне володіння українською мовою письмово та усно.
 • Можливість перебувати у відрядженнях областю до 15% робочого часу.

Кандидати, які відповідають вищезазначеним вимогам, повинні надіслати своє резюме, супровідний лист та два професійні рекомендаційні листи (за можливістю від місцевого представника сектору охорони здоров’я) на [email protected] не пізніше 1 жовтня 2023 р. У полі теми електронного листа треба зазначити регіон  та посаду: «Регіональний координатор в (Харківській /Дніпропетровській/Херсонській/Київській області)». На співбесіду будуть запрошені лише кандидати, які пройдуть попередній відбір.

 

ENG

Deloitte is seeking qualified candidates to serve as short-term Regional Coordinators to support the USAID Health Reform Support (HRS) at the regional level. In close cooperation with Local State Representative authorized to coordinate HRS at the region, Regional Coordinators (1 position per region) is supposed to support the HRS team and coordinate activities at the regional level aimed at strengthening the capacity of local health systems to restore services and address community health needs. 

Position is opened in the following regions: Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Kyiv regions.

Period of Performance: October, 2023 – September 30, 2024 

Level of effort: Short-Term Technical Assistance

Project Background and Summary:

The purpose of USAID Health Reform Support is to support a transparent, accountable, and effective health care system that is capable of meeting the health needs of the Ukrainian people. Advancing health sector reforms, enhancing transparency, and tackling corruption will reduce out-of-pocket payments and improve access and availability of high quality, evidence-based health care services for Ukrainians. Elimination of corruption is a cross-cutting theme across all objectives to be achieved by this activity, which include:

 1. Improve health sector governance.
 2. Support the transformation of the healthcare financing model.
 3. Strengthen the health workforce.
 4. Enhance transparency, accountability and responsiveness of the health care system.
 5. Improve service delivery system at all levels.

Background/Objective:

Russia’s full-scale invasion of Ukraine and ongoing hostilities have caused massive challenges for the health system. In response to the disruption of health care services caused by the war and to address the emerging needs of people, communities, and vulnerable groups, including IDPs, USAID HRS designed restoration-focused activities across its five objectives. In frame of implementation restoration activities, USAID HRS will award grant healthcare facilities, NGO, or other organizations. In order to facilitate the implementation of restoration activities, regional coordinators in each region will provide support to USAID HRS. Their role will involve establishing a collaborative and multidisciplinary approach, fostering cooperation between local authorities, grant implementers, and HRS grant managers. Regional coordinators will also conduct regular site visits to healthcare facilities, ensuring the proper execution of the activities on-site. Moreover, regional coordinators will actively contribute to the development of hospital districts and the establishment of capable networks within their regions.

Tasks:

 • Cooperate with Regional State Official representative authorized to coordinate the partnership with the USAID HRS and coordinate the activity at the regional level.
 • Coordinate the data collection, verification, analysis and regularly support healthcare facilities in the related issues.
 • Support USAID HRS team with the evaluation of grant proposals and follow-up with grant applicants on additional or clarification information if necessary.
 • Conduct follow-up communication with grant applicant and site-visits to verify needs in submitted applications (under the request from HRS).
 • Conduct on-site visits to healthcare facilities and their structural divisions to monitor the implementation of activities and report the progress to USAID HRS.
 • Cooperate closely with USAID HRS team to develop comprehensive documentation for reporting and monitoring the restoration activity implementation including preparation of analytical materials, visual documentation, and other necessary documentation.
 • Ensure the organization of meetings with grant implementations, regional local authorities, and HRS team.
 • Provide technical support in organization of capacity building activities for healthcare providers.
 • Participate in the working meeting with USAID HRS team under request.
 • Follow deadlines and regularly communicate with USAID HRS team on current projects and timeline status.
 • Perform other tasks related to Health Reform support activity, if needed.

Qualification requirements:

 • University degree in Medicine, Policy Administration, Healthcare Management, Economics or related specialties; Post-graduate degree will be an asset
 • At least 5 years of continuous working experience in healthcare management and administrations; having working experience in governmental structures will be an asset
 • Experience working with regional authorities and regional decision-makers in the health sector
 • Understanding Ukrainian health care system and the concept of health care reform in Ukraine excellent knowledge of the organization of healthcare system at the regional level
 • Understanding the peculiarities of medical statistics in Ukraine, in particular, advanced knowledge of reporting system including knowledge of essential statistical medical forms
 • Understanding the local needs for healthcare system recovery and reconnecting people to care
 • Experience in hospital sector analysis and/or hospital management will be an asset
 • Ability to work independently and work in team deliver quality product, meet deadlines and prioritize competing responsibilities
 • Excellent management and organizational skills
 • Excellent writing and communication skills in Ukrainian
 • Ability to travel across the oblast (up to 15% of time)

Qualified candidates are expected to send their CVs, cover letters, and two professional letters of reference (ideally from a local healthcare authority) to [email protected] no later than October 1, 2023. Please indicate the region in the subject field of the email: “Regional Coordinator for (Kharkiv/ Dnipropetrovsk/Kherson/Kyiv Oblast)”. Only shortlisted candidates will be invited for an interview.


Останні публікації цього розділу:

Експерт/-ка групи технічної підтримки розробників Центру компетенцій Diia.Engine

Заступник/-ця програмного менеджера (Дніпро/Одеса/Миколаїв/Київ)

Керівник/Керівниця відділу моніторингу та оцінки/Monitoring and Evaluation Lead

Вакансія: HR Specialist (Staff Administration)

Training Officer / Фахівець/чиня з тренінгів

Провідний(-на) фахівець(-чиня) Сектору з гідного поводження з тілами загиблих Відділу доступу та цивільно-військового співробітництва