Координатор/ка проєкту по F2F фандрейзингу

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
AnnaDiudenko

Vacancy_dfrfycsz вакансія
Координатор/ка проєкту по F2F фандрейзингу

The National Committee of the Ukrainian Red Cross Society (URCS) announces a competition for the position of Chief  

The Ukrainian Red Cross Society is the largest humanitarian organization in Ukraine, which is one of the first to respond to all emergencies in the country and provide assistance to those who need it most. 

Do you feel like you can make the world a better place? Join the Ukrainian Red Cross Society: 

 • The opportunity to do good: Help those who need it and feel inspired by contributing to a better world.
 • New knowledge and skills: Take interesting trainings, become a volunteer or employee, and gain valuable experience for your life.
 • Friends and like-minded people: Join a team of caring people who are always ready to help.
 • Pride in your actions: Join and feel proud to be a hero!

The Ukrainian Red Cross is thousands of people across Ukraine who make the world a better place every day. 

 

Are you a committed and driven person with experience in leadership and coaching?

The Ukrainian Red Cross is starting up a face-to-face fundraising program. We are looking for a Project Coordinator who is responsible for leading this exciting new programme. The role is to recruit, train and manage teams of fundraisers who meet with people on the streets, in squares, and in shopping centres. The goal is inform people about the Ukrainian Red Cross’s activities and mission in order to raise money, create commitment, and recruit regular donors.

Your task is to coordinate the daily work in the teams and be responsible for coaching team leaders and teams to achieve set goals and provide feedback on results to the fundraising manager.  You will be given support from international experts who will help the best techniques and tools to manage the programme. You do not need to have any fundraising experience but should feel comfortable dealing with statistics and spreadsheets as well as people and emotions. You develop the operations together with colleagues in a learning organization.

We are looking for a goal- and results-oriented person who appreciates being evaluated on monetary targets. For thriving in this role, you should have good leadership skills and the ability to coach, motivate and lead others in their development. Ukrainian Red Cross is seeking a team player with excellent cooperation skills, good administrative and numerical skills. We are looking forward to hearing from applicants with high integrity and professional behavior.

Responsibilities and tasks

- Responsible for recruiting staff, and managing their time.

- Responsibility for setting and achieving results

- Responsible for the health and safety of fundraisers and team leaders

- Responsibility for coaching the teams and providing feedback to all employees

- Responsible for budgeting setting and financial reporting

- Reporting to the Fundraising Manager

Required qualifications

- At least three years’ experience working with personnel management and performance monitoring

- Leadership or management experience

- Excellent levels of spoken and written Ukrainian

Preferred qualifications

- Experience working within the sales sector, particularly with sales coaching

- Experience in managing  temporary/part-time roles and/or student jobs

- Experience of managing a budget, analyzing data and/or qualifications in statistics

- Spoken or written English

The Ukrainian Red Cross Society offers: 

 • Interesting, diverse and multitasking work;
 • Employment in accordance with the Labor Code;
 • Timely payment of salary;
 • A friendly and close-knit team of like-minded people;
 • Participation in trainings and seminars in Ukraine and abroad.
 • Unique experience in the largest public organization in Ukraine

  

Location: Kyiv 

 

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter to [email protected]  

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

 

 

 

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду  F2F Project Coordinator.

 

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує. 

Відчуваєте, що можете зробити світ кращим? Приєднуйтесь до Товариства Червоного Хреста України:  

 • Можливість творити добро: Допоможіть тим, хто цього потребує, і відчуйте натхнення  від зробленого внеску  
 • Нові знання та навички: Пройдіть цікаві тренінги, станьте волонтером або співробітником і отримайте досвід, який стане у пригоді в житті.
 • Друзі та однодумці: Приєднуйтесь до команди небайдужих людей, які завжди готові прийти на допомогу.
 • Гордість за свої дії: Долучайтесь та відчуйтесь гордість за те, що ви – герой!

ТЧХУ – це тисячі людей по всій Україні, які щодня роблять світ кращим.

Ви цілеспрямована та енергійна людина з досвідом лідерства та коучингу?

Український Червоний Хрест розпочинає програму особистого фандрейзингу. Ми шукаємо Координатора проекту, який відповідатиме за керівництво цією захоплюючою новою програмою. Його роль полягає в тому, щоб набирати, навчати та керувати командами фандрайзерів, які зустрічаються з людьми на вулицях, площах і в торгових центрах. Мета – інформувати людей про діяльність та місію Червоного Хреста України для збору коштів, формування прихильності та залучення постійних донорів.

Ваше завдання – координувати щоденну роботу в командах і відповідати за коучинг лідерів команд та команд для досягнення поставлених цілей, а також надавати зворотній зв’язок про результати менеджеру зі збору коштів.  Ви отримаєте підтримку від міжнародних експертів, які допоможуть обрати найкращі методи та інструменти для управління програмою. Вам не обов’язково мати досвід фандрейзингу, але ви повинні відчувати себе комфортно, працюючи зі статистикою та електронними таблицями, а також з людьми та емоціями. Ви розроблятимете операції разом із колегами в організації, що навчається.

Ми шукаємо людину, орієнтовану на результат, яка цінує, коли її роботу оцінюють у грошовому еквіваленті. Щоб досягти успіху в цій ролі, ви повинні мати хороші лідерські навички та вміння наставляти, мотивувати та вести за собою інших у їхньому розвитку. Червоний Хрест України шукає командного гравця з відмінними навичками співпраці, хорошими адміністративними та математичними навичками. Ми з нетерпінням чекаємо на кандидатів з високим рівнем доброчесності та професійної поведінки.

Обов’язки та завдання

 • Відповідальність за підбір персоналу та управління його робочим часом.
 • Відповідальність за встановлення та досягнення результатів
 • Відповідальність за здоров’я та безпеку фандрайзерів та лідерів команд
 • Відповідальність за коучинг команд та забезпечення зворотного зв’язку з усіма працівниками
 • Відповідальність за формування бюджету та фінансову звітність
 • Звітність перед фандрейзинговим менеджером

Необхідна кваліфікація

 • Щонайменше три роки досвіду роботи з управлінням персоналом та моніторингом ефективності
 • Лідерський або управлінський досвід
 • Відмінний рівень розмовної та письмової української мови

Бажана кваліфікація

 • Досвід роботи у сфері продажів, зокрема, у сфері коучингу продажів
 • Досвід управління тимчасовою/неповною зайнятістю та/або студентською роботою
 • Досвід управління бюджетом, аналізу даних та/або кваліфікація в галузі статистики
 • Усна або письмова англійська мова 

 

Товариство Червоного Хреста України пропонує: 

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами.
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України

 

Робоче місце:  м. Київ

 

Випробувальний термін – 3 місяці. 

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: [email protected]

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії. 


Останні публікації цього розділу:

Національний/-а Керівник/-ця Відділу Захисту/ (National Protection Field Officer) - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

MEL Officer / Аналітик (-киня) з консолідованої інформації

Вакансія: Grants Support Consultant (STTA)

Регіональний/а юрист/ка у Донецькій області до Благодійної організації «Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез»

Information Management Assistant/Асистент(-ка) з інформаційного менеджменту

National Programme Officer-UNEP-(Nationals Оnly)