Консультант/ка для Центру розробки політик / Consultant –Technical Assistance

ЗАВЕРШЕНО

Додано:
PFRU

Vacancy вакансія dfrfycsz(5)
Консультант/ка для Центру розробки політик / Consultant –Technical Assistance

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна донорська програма, координатором якої є Міністерство закордонних справ і справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК), та яка реалізується у співпраці з урядом України. 

 Метою ФПСУ є створення кращих умов для розвитку України та  створення інклюзивного національного відновлення у контексті російської агресії у партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором. 

 ФПСУ, а саме його напрямок Відродження, реалізовуватиме підпроєкт «Планування та аналіз політики» з червня 2023 року по серпень 2024 року. У рамках цього підпроєкту ФПСУ реалізовуватиме програмні заходи, спрямовані на надання підтримки центральній владі в обговоренні, аналізу та вирішенні важливих стратегічних і політичних питань, що стоять перед Україною. Зокрема, ФПСУ зосереджуватиметься на підтримці розвитку Центру розвитку політики (надалі «Центр»), який працюватиме над наскрізними питаннями в українській центральній владі.

 Україні потрібен ефективний Центр, який поєднує глибоке розуміння державної політики та процесу прийняття рішень із діловою швидкістю, гнучкістю та підходом, орієнтованим на результат. Центр виконуватиме такі функції:

 • Проведення правового та політичного аналізу та досліджень;
 • Визначати найкращі міжнародні практики та вивчати їх для посилення відповідної політики; Підготовка рекомендацій та рішення в контексті України;
 • Консультації та скликання відповідних іноземних експертів та практиків галузі;
 • Розробка методології, політичні рекомендації та рішення;
 • Сприяти розробці міжсекторальних стратегій і планів дій;
 • Готувати матеріали для подання до міжнародних організацій/дискусійних платформ/самітів;
 • Підтримка визначеного урядового органу у скликанні, організації та підтримці координаційних заходів/механізмів;
 • Визначити канали зв’язку та розробити відповідні матеріали для ефективної комунікації в межах стратегічного фокусу Центру.

Ми шукаємо консультанта для підтримки розробки та налаштуванні Центру, тісно співпрацюючи з Урядом України, ОПУ та командою ФПСУ. Зокрема, консультант працюватимуть зі старшим консультантом та відповідними зацікавленими сторонами для підтримки розробки організаційної структури та структури управління, внутрішньої політики та процедур, механізму фінансування та кошторису Центру.

Обов’язки

 • Скласти попередній кошторис, необхідного для запуску та роботи співробітників Центру;
 • Розробити політику та процедури, пов’язані з прозорістю та підзвітністю, щоб мінімізувати репутаційні ризики та конфлікт інтересів. Такі політики можуть включати, але не обмежуються:
 • HR та підбір персоналу
 • Гранти
 • Закупівлі
 • Управління ризиками
 • Фінансовий менеджмент
 • Моніторинг, оцінка та звітність
 • Розробити технічне завдання для запропонованих співробітників Центру;
 • Розробити технічне завдання для членів правління Центру;
 • Розробити початковий робочий план для Центру та його керівної ради;
 • Розробити структуру моніторингу та оцінки для Центру (показники моніторингу, методи збору даних, підхід до оцінки, кінцеві терміни звітування тощо).

Необхідні навички та кваліфікація 

 • Ступінь магістра в галузі політології, права, соціальних наук, досліджень державної політики безпеки або іншої відповідної галузі.
 • Принаймні п’ять (5) років доведеного досвіду надання консультаційних послуг у сфері розвитку організацій;
 • Досвід управління проєктами.
 • Потужна мережа контактів з українськими науковцями, аналітичними центрами та іншими відповідними зацікавленими політичними сторонами.
 • Відмінні аналітичні навички та здатність швидко та ефективно синтезувати інформацію.
 • Досвід підготовки звітів та представлення висновків.
 • Розуміння місцевого, регіонального та національного політичного контекстів України.
 • Знання ключових українських акторів та зацікавлених сторін, як на місцевому, так і на центральному рівнях (уряд, громадянське суспільство, приватний сектор тощо).
 • Сильні комунікативні, презентаційні та управлінські навички.
 • Бажано досвід роботи з місцевими організаціями, включаючи державні установи та громадянське суспільство.
 • Продемонстрований досвід інтеграції гендерних питань, справедливості та соціальної інтеграції в існуючі проєкти;
 • Бажано досвід роботи в міжнародних організаціях або за донорськими програмами;
 • Продемонстрована здатність працювати самостійно та в команді, як особисто, так і віддалено;
 • Сильні організаційні навички та навички визначення пріоритетів у роботі.
 • Вільно володію українською та англійською мовами, письмово та усно.

Підпорядковується: Керівнику проекту – підпроєкт «Планування та аналіз політики».

Тривалість завдання: до 60 днів; Вересень – грудень 2023 р

Місце виконання завдання: перевага надається консультантам, які базуються в Україні або мають бажання проводити значний час в Україні протягом періоду виконання завдання.

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до 29 вересня 2023 р. Для позицій, де англійська мова є обов’язковою, бажано (але не обов’язково) надсилати резюме на англійській мові. Закликаємо подавати заявки людям з обмеженими можливостями. Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

Кімонікс – це роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам, і у якого немає дискримінації за расою, кольором шкіри, віросповіданням, статтю, національністю, політичними переконаннями, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, сімейним статусом, інвалідністю, генетичною інформацією, віком, членством у професійних організаціях або за іншими факторами, не пов’язаних із виконанням професійних обов’язків.

 

Summary:

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year, multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine.

PFRU aims to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead inclusive national recovery and revitalisation in the context of Russia’s aggression.

PFRU and, namely its Revitalise Project will be implementing the ‘Policy planning and analysis’ sub-project from June 2023 to August 2024. Within this sub-project, PFRU will implement programme activities aimed at providing support to the central government in discussing, analysing and tackling important strategic and policy issues facing the country. Specifically, PFRU will focus on supporting the development of the Policy Development Hub (hereafter the ‘Hub’), which will work on cross-cutting issues within the Ukrainian central government.

Ukraine requires an effective Hub that blends an in-depth understanding of public policy and decision-making process with business-like swiftness, agility and a result-oriented approach. The Hub will have the following roles:

 •  Conduct legal and policy analysis & research; 
 • Identify and learn from best international practices to inform relevant policy; recommendations and solutions contextualised to Ukraine;
 • Consult and convene relevant foreign experts and area practitioners;
 • Develop methodologies, policy recommendations and solutions;
 • Facilitate the development of cross-sectorial strategies and action plans; 
 • Prepare materials for submissions to international organisations/discussion platforms/summits;
 • Support the designated government body in convening, organising and sustaining coordination arrangements/mechanisms;
 • Identify communication channels and develop relevant materials for impactful communication within the area of the Hub’s strategic focus. 

We are looking for a consultant to support on the design and set-up of this Hub, working closely with GoU, OPU, and the PFRU team. Specifically, the consultants will work with the Senior Consultant and relevant stakeholders to support the design of the organisational and governance structure, internal policies and procedures, funding mechanism and budget estimate for the Hub. 

Responsibilities 

Draft the preliminary budget estimate needed for the launch and operation of the Hub employees; 

 • Draft policies and procedures related to transparency and accountability to minimise reputational risks and conflict of interest. Such policies may include, but are not limited to:
  1. HR and recruitment
  2. Grants
  3. Procurement
  4. Risk management 
  5. Financial management
  6. Monitoring, evaluation and reporting
 • Develop statements of work for proposed employees of the Hub;
 • Develop terms of reference for board members of the Hub;
 • Develop initial workplan for the Hub and its governing board;
 • Develop the M&E framework for the Hub (monitoring indicators, data collection methods, evaluation approach, reporting deadlines, etc.).

Required Skills and Qualifications 

 • Master’s degree in political science, legal studies, social studies, public policy security studies or other relevant field is required.  
 • At least five (5) years of demonstrated experience in providing advisory services in the area of capacity development; 
 • Experience in project management.
 • Strong network of contacts with Ukrainian academics, think tanks and other relevant policy stakeholders. 
 • Excellent analytical skills and the ability to rapidly and effectively synthesise information. 
 • Experience in preparing reports and presenting findings. 
 • Understanding of Ukraine’s local, regional, and national political context. 
 • Knowledge of key Ukrainian actors and stakeholders, both at the local and central levels (government, civil society, private sector, etc.).
 • Strong communication, presentation and management skills. 
 • Experience working with local organisations, including government entities and civil society, preferred.  
 • Demonstrated experience in mainstreaming gender, equity and social inclusion in existing projects;  
 • Experience of working in international organisations or on donor-funded programmes preferred;  
 • Demonstrated ability to work independently and as part of a team, both in-person and remotely;  
 • Strong organisational and work prioritisation skills.  
 • Fluent in Ukrainian and English language, written and spoken. 

Reports to: Project Lead – ‘Policy planning and analysis’ sub-project

Duration of Assignment: Up to 60 days; September to December 2023

Location of Assignment: The preference is for consultants to be based in Ukraine or to be willing to spend substantial time in Ukraine for the period of the assignment.

Application Details 

Apply using the following link by September 29, 2023. For roles requiring English language skills, English language CVs are preferred (but not required). We encourage to apply people with disabilities. Applications will be considered on a rolling basis. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, colour, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors. 


Останні публікації цього розділу:

Головний/а бухгалтер/ка / Фінансовий/а менеджер/ка

Асистент/ка Моніторингу та Оцінки / M&E Assistant - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

Logistics Associate (Transport) до Всесвітньої Продовольчої Програми ООН

Вакансія: MEL consultant – Community Action for HIV Control

Локальний/а координатор/ка у Чернівцях

Водій/ка автотранспортних засобів з власним легковим авто