Консультант_ка із цивільного будівництва (Схід) /Civil Engineering Consultant (East)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
PFRU

Vacancy вакансія dfrfycsz(4)
Консультант_ка із цивільного будівництва (Схід) /Civil Engineering Consultant (East)

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, донорська програма, що координується Міністерством закордонних справ, справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК), і управління якою здійснюється у співпраці з Урядом України.

  Метою ФПСУ є створення українській державі кращих умов для керування інклюзивним національним відновленням і відродженням в партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором у контексті російської агресії. Фонд покликаний сприяти розбудові соціально згуртованої, суверенної, та процвітаючої України. Підтримка зосереджена на прифронтових, вразливих і нещодавно деокупованих територіях. Гордістю ФПСУ є застосування доказового та політично обґрунтованого підходу для досягнення стабілізаційних цілей.

Короткий опис посади

Консультант із цивільного будівництва забезпечуватиме реалізацію компоненту «Раннє відновлення», надаючи підтримку інженеру з цивільного будівництва компоненту «Раннє відновлення» ФПСУ в плануванні та контролі за укладанням договорів і реалізацією проєктів будівництва та ремонту комунальних об’єктів за підтримки ФПСУ на нещодавно звільнених територіях, а також забезпечуватиме управління та нагляд за роботою інженерних підрядників і субпідрядників ФПСУ.  

Конкретні обов’язки та відповідальність

 • Аналіз планів ФПСУ та місцевих органів влади щодо ремонту комунальних об’єктів і будівель, а також підготовка вимог стосовно вартості й обсягів для будівельних і ремонтних проєктів, визначених для підтримки ФПСУ. 

 • Ретельний аналіз оцінок і пропозицій підрядників із будівельних робіт, НУО та субпідрядників щодо трудових, матеріальних і часових витрат, а також проєктів договорів для забезпечення оптимального співвідношення ціни та якості. 

 • Надання підтримки інженеру з цивільного будівництва ФПСУ в координації інженерних робіт, що виконуються за підтримки ФПСУ, з роботою місцевих органів влади, радників із відновлення ФПСУ та координаторами проєктів, будівельних компаній, що працюють за підрядними та субпідрядними договорами, НУО та волонтерських організацій, керівників об’єктів, архітекторів та відповідних державних служб та комунальних компаній. 

 • Підготовка звітів з об’єктів, аналіз фінансових, матеріальних і часових витрат, проєкти договорів і бюджетів, а також оцінка ризиків для проєктів і робіт, визначених для підтримки ФПСУ.  

 • Забезпечення нагляду, гарантії та контролю якості робіт, підтримуваних ФПСУ, в тому числі підготовка та надання рекомендацій щодо запитів на внесення змін та документації стосовно закриття проєкту. 

 • Отримання всіх необхідних державних дозволів, погоджень, меморандумів про взаєморозуміння та іншої документації для забезпечення швидкої реалізації проєкту. 

 • Надання консультацій інженеру з цивільного будівництва ФПСУ та адміністраціям областей і громад щодо вдосконалення поточних стратегій реалізації проєктів або нових стратегій, які могли б підвищити продуктивність проєктів раннього відновлення. 

 • Підтримка радників із відновлення ФПСУ в комунікації з операційною командою ФПСУ (спеціалісти з закупівель та логістики), підрядниками та субпідрядниками для підготовки запитів на закупівлю, тендерної документації, замовлень на закупівлю та вказівок із доставки, а також у контролі за будівельними та інженерними матеріалами та забезпеченні їхньої доставки (за потреби) на проєктні майданчики та належного використання. 

 • Документування всіх необхідних змін у проєктах інженерних робіт, які підтримує ФПСУ, та відповідна актуалізація планів і бюджетів. 

 • Встановлення та підтримка професійних відносин із зовнішніми та внутрішніми зацікавленими сторонами в регіональних і місцевих органах влади, з підрядниками та субпідрядниками ФПСУ, а також у технічній та операційній командах ФПСУ. 

 • Відвідування нещодавно звільнених територій і об’єктів реалізації проєктів ФПСУ, необхідне для виконання цього обсягу робіт. 

Необхідні навички та кваліфікація:

 Щоб успішно виконувати цю роботу, людина повинна мати можливість задовільно виконувати кожен основний обов’язок і відповідальність. Наведені нижче кваліфікації є репрезентативними для необхідних знань, навичок та/або здібностей, необхідних для виконання основних обов’язків 

 • Досвід роботи в будівельній сфері не менше 5 років в Україні або за кордоном, а також глибоке розуміння юридичних вимог і дозволів, необхідних для будівництва в Україні. 

 • Сильні навички аналітичного та критичного мислення, відмінні навички встановлення зв’язків, ведення переговорів та міжособистісного спілкування, а також навички організації, планування та розробки стратегій різних проєктів ремонту та будівництва. 

 • Відмінне володіння українською та прийнятне володіння англійською мовами, як письмовою, так і усною. 

 • Дійсні українські водійські права 

Зайнятість: 10 днів на місяць до 31.03.2024

Місце роботи: Дніпро/ Донецьк, Україна

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до  19 червня 2023 р. Для позицій, де англійська мова є обов’язковою, бажано (але не обов’язково) надсилати резюме на англійській мові. Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca 

«Кімонікс» – це роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам, і у якого немає при відборі та працевлаштуванні персоналу дискримінації за расою, кольором шкіри, віросповіданням, статтю, національністю, політичними переконаннями, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, сімейним статусом, інвалідністю, генетичною інформацією, віком, членством у професійних організаціях або за іншими факторами, не пов’язаними з виконанням професійних обов’язків.

Programme Background 

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year, multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and governed in collaboration with the Government of Ukraine.   

  The PFRU’s aim is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead on an inclusive national recovery, strengthening resilience in frontline areas and revitalisation in the context of Russia’s aggression. The fund is designed to facilitate the rebuilding of socially cohesive, sovereign and prosperous Ukraine. Support is focused on frontline, at-risk and recently liberated areas. PFRU prides itself on its evidence-based and politically driven approach to pursue its stabilisation objectives.

Summary of Position 

The Civil Engineering Consultant will support the delivery of the Early Recovery component by supporting the PFRU Early Recovery Civil Engineer to plan and oversee the contracting and delivery of PFRU-supported construction and public utility repair projects in recently liberated areas, and provide management and oversight for PFRU engineering contractors and sub-contractors. 

 Specific Duties and Responsibilities  

 • Reviewing PFRU and local government public utility and building repair plans and preparing cost and quantity requirements for construction and repair activities earmarked for PFRU support.  

 •  Scrutinising engineering contractor, NGO and sub-contractor labour, material and timing estimates and proposals, as well as draft contracts, to ensure value for money.  
 •  Supporting the PFRU Civil Engineer to coordinate PFRU supported engineering works with the work of local authorities, PFRU Recovery Advisers and Field Coordinators, contracted and sub-contracted construction companies, NGOs and volunteer organisations, site managers, architects, and relevant public services and utilities companies.  
 •  Preparing site reports, cost, materials and time analyses, draft contracts and budgets and risk assessments for assigned PFRU supported activities and works.  
 • Providing oversight, quality assurance and quality control of the works supported by PFRU, including preparing and recommending change orders and project close out documentation.  

 • Obtaining any required government permits, approvals, MOUs and other documentation to enable rapid project delivery.  

 •  Advising the PFRU Civil Engineer and Oblast and Hromada administrations on any improvements in current project delivery strategies or new strategies that could increase the productivity of early recovery activities.  
 •  Supporting PFRU Recovery Advisers to liaise with the PFRU Operations Team (procurement and logistics personnel), contractors and sub-contractors to prepare Procurement Action Requests, tender documents, purchase orders and delivery instructions and to keep track of construction and engineering materials and ensure they are delivered to project sites when required and used appropriately.  
 •  Documenting any required design changes to PFRU supported engineering works and updating plans and budgets accordingly.  
 • Establishing and maintaining professional relationships with external and internal stakeholders in regional and local government, with PFRU contractors and sub-contractors and within the PFRU Technical and Operations teams.  

 • Traveling to recently liberated areas and PFRU project sites as required to fulfil this Scope of Work.

Qualifications:  

To perform this job successfully, an individual must be able to perform each essential duty and responsibility satisfactorily. The qualifications listed below are representative of the required knowledge, skills, and/or abilities needed to perform the principal duties.  

 • A degree in quantity surveying, civil engineering, construction project management or similar and relevant and up-to-date professional qualifications and permits to practice in Ukraine.  

 • At least 5 years’ experience in construction engineering in Ukraine or internationally, and a strong understanding of the legal requirements and permissions required for construction in Ukraine.  

 • Strong analytical and critical thinking skills, excellent networking, negotiating and interpersonal skills and the ability to organize, plan, and strategize a diverse range of repair and construction projects.  

 • Excellent Ukrainian and reasonable English language skills, both written and spoken.  

 • A valid Ukrainian driver’s license.  

Duration of Assignment: 10 days a month until 31.03.2024

Place of Assignment   Dnipro /Donetsk, Ukraine

Application Details

Apply using the following link by June 19th. For roles requiring English language skills, English language CVs are preferred (but not required). Candidates will be reviewed on a rolling basis. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.


Останні публікації цього розділу:

Вакансія: Assistant Security Officer, Kyiv, OHCHR

Молодший/а менеджер/ка з закупівель в межах виконання Програми USAID «РАДА: наступне покоління»

Менеджер/ка з моніторингу і оцінки

Рекрутер/ка

Політичний аналітик/иня

Explosive Ordnance Victim Assistance Coordinator до UNDP