DW Akademie шукає SEO консультантів і консультанток

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
DWAkademie

MediaFit Logo
DW Akademie шукає SEO консультантів і консультанток

ENI /2021 / 423-657

Проєкт ЄС “Програма MediaFit для інформаційної цілісності в Південній і Східній Україні” 

SEO-КОНСУЛЬТУВАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

1.      Опис проєкту

DW Akademie, центр з міжнародного розвитку медіа провідної організації Німеччини Deutsche Welle, у партнерстві з Transtele Canal France International (CFI) та радіо і телебаченням Литви (LRT) реалізують проєкт “Програма MediaFit для інформаційної цілісності в Південній і Східній Україні” (ENI/2021/423-657).

DW Akademie є центром Deutsche Welle з міжнародного розвитку медіа, тренування журналістів і передачі знань. Наші проєкти сприяють забезпеченню прав людини на свободу самовираження та безперешкодний доступ до інформації. DW Akademie надає можливість людям у всьому світі приймати незалежні рішення на основі надійних фактів і конструктивного діалогу. 

Проєкт тривалістю 36 місяців фінансується Європейським Союзом і співфінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Метою проєкту є посилення інформаційної цілісності України та стійкості українських медіа в контексті війни.

2.     Загальна мета завдання

Мета цього завдання – допомогти українським незалежним ЗМІ покращити пошуковий трафік шляхом проведення SEO-аудиту та консультування. 

 1. SEO-аудит передбачає перевірку технічних показників, показників індексації, продуктивності сторінок та посилань, а також пошук проблем, які необхідно виправити або покращити.
 2. Метою SEO-консультування є безпосередня робота зі ЗМІ, щоб відповісти на їхні запитання, визначити можливості для оптимізації їхнього контенту та покращити їхнє ранжування в пошукових системах. 

3.     Процес

 • SEO-аудит
 • У процесі SEO-аудиту слід розглянути чотири елементи: технічний, індексацію, ефективність сторінки та посилання.
 • Технічний аудит повинен оцінити швидкість роботи сайту на десктопних і мобільних пристроях, а також продуктивність головної сторінки, сторінок категорій і статей. Підсумковий документ повинен містити результати тестування та рекомендації щодо покращення.
 • Аудит індексації сайту повинен оцінити дзеркальні сторінки, кількість проіндексованих сторінок, robots.txt, карту сайту та канонічні URL-адреси. У підсумковому документі слід пояснити важливість і значення кожної категорії, надати висновок про поточну ситуацію, а також наступні кроки для покращення.
 • Ефективність посилання має включати перевірку внутрішніх перенаправлень, зовнішніх перенаправлень, перевірку непрацюючих посилань, аналіз сторінки 404, перевірку пагінації та перелікових сторінок. Результати повинні включати коментарі щодо поточної ситуації та рекомендації щодо покращення. Якщо деякі посилання необхідно виправити, список посилань слід надати окремо у файлі Excel.
 • Також ефективність сайту має оцінювати схему для медіа, внутрішні теги та метаописи. Представлені результати повинні містити коментарі, приклади та завдання.

(2) SEO-консультування

 • Онлайн-зустрічі з командою ЗМІ для роботи над індивідуальним підходом до SEO та вирішенням питань, які можуть виникнути у них щодо покращення результатів
 • Розробка разом з командою стратегій on-site та off-site оптимізації, які вони зможуть реалізувати самостійно
 • Дослідження ключових слів: потрібно надати журналістам розроблену інструкцію, як проводити дослідження ключових слів, щоб визначити терміни та фрази, які користувачі шукають за їхньою темою. Це допоможе їм створювати контент, релевантний їхній аудиторії та оптимізований для пошукових систем.
 • On-page оптимізація: потрібно надати журналістам рекомендації щодо оптимізації контенту для пошукових систем за допомогою правильних тегів заголовків, мета-описів і внутрішніх посилань. Також необхідно підкреслити важливість написання якісного, цікавого контенту, оптимізованого як для користувачів, так і для пошукових систем.
 • Технічна оптимізація: журналістів слід ознайомити з такими інструментами, як Google Search Console, які можуть допомогти їм виявити та виправити технічні проблеми, що впливають на їхнє ранжування в пошукових системах.
 • Проведення Q&A сесій з командою, щоб відповісти на питання, які можуть виникнути у них щодо специфіки SEO для їхнього ЗМІ.

4.     Очікувані результати

 • SEO-аудит
 • Результати по кожній частині аудиту повинні бути представлені у вигляді текстового документу, в якому описуються результати аудиту, рекомендації, за необхідності наводяться приклади та прописуються завдання з покроковими описами, яких має дотримуватися команда, щоб отримати кращі результати в пошуковій ефективності веб-сайту.
 • Посилання та конкретні сторінки, які необхідно виправити, повинні бути представлені в окремих документах Excel.

     (2) SEO-консультування

 • ЗМІ отримають стратегії on-page й off-page оптимізації, розроблені разом із консультантом.

5.     Кваліфікація заявників

 • Юридична особа
 • Експертні знання методів та стратегій SEO
 • Щонайменше 3 роки досвіду роботи з SEO та підтверджені результати
 • Досвід роботи з SEO в медіа-секторі буде перевагою
 • Щонайменше 3 роки надання консультацій у цій сфері українським локальним медіа-організаціям
 • Практичні знання в галузі медіа-менеджменту
 • Досвід проведення тренінгів з медіа-менеджменту
 • Підтверджений досвід роботи з міжнародними організаціями та/або DW Akademie буде перевагою
 • Знання англійської мови буде перевагою

6.     Особливі умови

 • Робота зі ЗМІ в режимі онлайн
 • Період дії контракту: квітень – червень 2023 року
 • Очікувана кількість робочих днів: 4

Як подати заявку

Будь ласка, надсилайте своє портфоліо/резюме ключових співробітників та лист про зацікавленість із зазначенням очікуваної винагороди на адресу [email protected] з копією [email protected]

У темі листа, будь ласка, вкажіть «SEO Consultancy».

Кінцевий строк подачі заявок 30 березня 2023.

 

 

ENI /2021 / 423-657

EU Project “MediaFit Programme for Information Integrity in Southern and Eastern Ukraine” 

SEO CONSULTANCY 

TERMS OF REFERENCE

 

1.      Project Description

DW Akademie, Germany’s leading organisation for international media development department of Deutsche Welle, in partnership with Transtele Canal France International (CFI) and Lithuanian Radio and Television (LRT) implement the project “MediaFit Programme for Information Integrity in southern and eastern Ukraine” (ENI/2021/423-657).

DW Akademie is Deutsche Welle’s centre for international media development, journalism training and knowledge transfer. Our projects strengthen the human right to freedom of expression and unhindered access to information. DW Akademie empowers people worldwide to make independent decisions based on reliable facts and constructive dialogue.

The 36-month project is financed by the European Union and co-financed by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. It is aimed at enhancing the information integrity in Ukraine and the resilience of Ukraine’s media in the war context.

2.     Overall Objective of the Assignment

The objective of this assignment is to help a Ukrainian independent media improve their search traffic by performing SEO audit and consultancy. 

 1. The objective of a SEO audit is to find problem areas and opportunities to improve a website’s search performance. SEO audit involves review of technical, indexation, on-page, and link-related performance, and finding issues to fix or improve.
 2. The objective of SEO consultancy is to work with media directly to answer their questions, identify opportunities for optimizing their content and improve their search engine ranking.
 1. Process
 • SEO Audit
 • In the process of a SEO audit, four elements should be reviewed: technical, indexation, on-page, and link-related performance.
 • Technical audit should evaluate both desktop and mobile website speed performance and its productivity for main page, category, and article pages. The summary document should include the test results and recommendations for improvement.
 • Website indexation audit should evaluate mirror-pages, quantity of indexed pages, robots.txt, sitemap and canonical URLs. The summary document should explain the importance and meaning for each category, provide the opinion on the current situation, and as well as the next steps for improvement.
 • Link-related performance should include review of the internal redirect URLs, external redirects, check for broken links, analyze page 404, review pagination and listing pages. Results should include the comments on the current situation and recommendation for improvement. If some links should be fixed, the list of links should be created separately in the Excel file.
 • And finally, the on-site performance should evaluate the schema for media, internal tags and meta descriptions. The presented results should include the comments, examples, and tasks.

(2) SEO consultancy

 • Online meetings with media team to work on tailored SEO approach and address the questions they might have regarding improvement of SEO results
 • Developing on-site and off-site page optimization strategies together with the team, that they would be able to execute by themselves
 • Keyword research: Journalists should have developed guidelines of how to conduct keyword research to identify the terms and phrases that users search for related to their topic. This will help them create content that is relevant to their audience and optimized for search engines.
 • On-page optimization: Journalists should have the recommendations to optimize their content for search engines by using proper header tags, meta descriptions, and internal linking. They should also learn about the importance of writing high-quality, engaging content that is optimized for both users and search engines.
 • Technical optimization: Journalists should be introduced to tools like Google Search Console that can help them identify and fix technical issues that affect their search engine rankings.
 • Hold Q&A sessions with the team to answer the questions they might have regarding SEO specifics for their media.

3. Expected Outcomes

  (1) SEO Audit

 • The results for each part of the audit should be presented in the form of the text document, describing the results of the audit, recommendations, providing examples if needed and prescribing tasks, with step-by-step descriptions to be followed by the team in order to receive better results in the website’s search performance.
 • Links and specific pages that have to be fixed should be presented in separate Excel documents.

     (2) SEO consultancy

 • Media have on-page and off-page optimization strategies created together with the consultant.

4.   Qualifications of applicants 

 • Legal entity
 • Expert knowledge of SEO techniques and strategies
 • At least 3 years experience with SEO and proven results
 • Experience with SEO in media sector would be an asset
 • At least 3 years of rendering consultancy in the sphere to Ukrainian local media organizations
 • Practical knowledge of media management
 • Experience in provision of trainings in media management
 • Proven experience of working with international organizations and/or DW Akademie would be an asset
 • Knowledge of the English language would be an asset

 

 5. Special Conditions 

 • Online work with media outlets
 • Contract Period: April – June 2023
 • Expected number of working days: 4

Application  instructions

Please send your portfolio/CVs of key personnel and a Letter of interest with the indication of expected remuneration to [email protected] with a copy to [email protected]

Please insert “SEO Consultancy” into the email subject.

Applications should be received not later than 30 March 2023.


Останні публікації цього розділу:

Експерт/ка з адвокації на рівні громад

Головний/а методист/ка психологічної служби

Експерт/ка з моніторингу результатів впровадження порядків міжвідомчої взаємодії

Експерт(-ка) з розвитку електромереж у Команду підтримки відновлення та реформ Міністерства енергетики України

Українська природоохоронна група шукає комунікаційника/цю

Консультантка/т: Designer Consultant, for USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity, DAI Global, LLC