Тендер на закупівлю швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту / Tender Notice for the Procurement of Modular Civil Defence Shelters

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
CESVI

тендер tender ntylth(3)
Тендер на закупівлю швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту / Tender Notice for the Procurement of Modular Civil Defence Shelters
Дата 09.06.2023
Код проєкту CESVI: EUKR014/EUKR015
Донор: CESVI/Інші донори
Код проєкту Донора: Уточнюється
Код процедури: OLT01/2023/CESVI/UKR

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ

CESVI є міжнародною неурядовою організацією з головним офісом в Італії за адресою вул. Брозета 68/а, 24128 м. Бергамо, що має зареєстроване представництво в Україні, розташоване за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд. 42, офіс 17, м. Київ, Україна. CESVI отримала грант від донора на відновлення бомбосховищ для шкіл та дитячих садків.

Цим документом CESVI запрошує зацікавлені компанії подати свої пропозиції для участі у наступному відкритому локальному тендері:

 

Опис К-ть Посилання на повний текст Специфікації тендеру та інші деталі

 

Детальні технічні характеристики зазначені в тендерній документації, яку можна запросити та отримати, звернувшись за наступною електронною адресою: [email protected].

 

Лот 1

Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту, що відповідає вимогам класу сховища A-II для комунального закладу «Ворзельський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №11 «Берізка» Бучанської міської ради Київської області на 60 місць, комплект з роботами по монтажу та оздобленню

1

Лот 2

Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту, що відповідає вимогам класу сховища A-II для комунального закладу «Бабинецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №13»   Бучанської міської ради Київської області на 100 місць, комплект з роботами по монтажу та оздобленню

 

1

Лот 3

Швидкоспоруджувальна захисна споруда цивільного захисту, що відповідає вимогам класу сховища A-II для Бучанської гімназії №2 Бучанської міської ради Київської області на 100 місць,  комплект з роботами по монтажу та оздобленню

1

 

Загальні положення та умови:

Усі місцеві постачальники/підприємства/компанії можуть отримати тендерну документацію в офісі CESVI, розташованому за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 42, офіс 17, м. Київ, Україна. 

Тендерну документацію можна отримати з 10:00 до 17:00 за місцевим часом.

Тендерну документацію можна також запросити та отримати, звернувшись за наступною електронною адресою: [email protected].

 1. Оголошення про проведення тендеру також публікується на веб-сайтах: https://www.prostir.ua та https://www.gurt.org.ua/.
 2. Запечатані тендерні пропозиції/заявки повинні бути подані у 2-х конвертах, позначених А (технічна інформація) та В (фінансова пропозиція). Пропозиції, подані без усіх необхідних документів та без підписання Додатків 1, 2, 3 та 4, не можуть бути розглянуті для подальшої оцінки.
 3. Запечатані тендерні пропозиції повинні бути подані до 24.06.2023 р., 17.00 за місцевим часом в офіс CESVI (вул. Богдана Хмельницького, буд. 42, офіс 17, м. Київ, Україна) і повинні бути позначені як “Не відкривати до 26.06.2023 р. 12.00 за місцевим часом”.
 4. Електронні пропозиції НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬСЯ, недотримання цієї вимоги автоматично призводить до дискваліфікації.
 5. Розкриття тендерних пропозицій відбудеться 26.06.2023 року о 12.00 за місцевим часом за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 42, офіс 17, у присутності представників учасників тендеру (лише по одному представнику від кожного учасника), які бажають бути присутніми при розкритті тендерних пропозицій.
 6. Оцінка тендерних пропозицій відбудеться 26.06.2023  за закритими дверима.
 7. Тендерний комітет залишає за собою право збільшити/зменшити кількість поставок після присудження контракту переможцю тендеру.
 8. Учасник тендеру не повинен бути залучений до будь-яких корупційних, шахрайських, змовницьких або примусових дій, включаючи, але не обмежуючись, подачу заявок на участь у тендері від декількох імен/компаній або надання фальшивого депозиту/застави. Якщо будь-який учасник тендеру буде помічений у таких діях, його заявка буде відхилена, а відповідні компанії будуть назавжди занесені до чорного списку.
 9. Найнижча ціна не буде єдиним критерієм відбору. Умови оплати, технічна та професійна спроможність, а також час здійснення поставки та виконання робіт також враховуватимуться при відборі пропозицій.
 10. Тендерний комітет залишає за собою право анулювати/відхилити будь-яку або всі заявки/пропозиції без пояснення причин.
 11. Запити, прохання та запитання щодо цього тендеру можна надсилати електронною поштою на адресу [email protected] не пізніше 19.06.2023 17.00.
 12. Поставлені запитання та відповіді будуть надіслані електронною поштою всім зареєстрованим учасникам тендеру до 21.06.2023. Запитання по телефону не розглядатимуться.

 

Date 09.06.2023
CESVI project Code: EUKR014/EUKR015
Donor: CESVI/Other donors
Donor Project code: TBD
Procedure Code: OLT01/2023/CESVI/UKR

 

TENDER NOTICE

CESVI is an International NGO with its Head office in Italy, via Broseta 68/a, 24128 Bergamo and is registered in Ukraine and located at Bohdana Khmelnytskoho street, No 42, office 17, Kyiv, Ukraine. CESVI has received a grant from donor for the rehabilitation of Bomb shelters for schools and kindergartens.

With the present document, CESVI is inviting interested companies to present quotations to the following Open Local Tender as indicated below:  

  Description Qty Reference for full tender Specifications and other details
  Detailed specifications are mentioned in the tender dossier that can be requested and availed by contacting the following e-mail address: [email protected]
Lot 1

A modular civil defence shelter that meets the requirements of shelter class A-II for the Municipal Institution “Vorzel Preschool Institution of Combined Type No. 11 “Berizka” of Bucha City Council of Kyiv Region” for 60 places, a set with its installation and finishing

1
Lot 2

A modular civil defence shelter that meets the requirements of shelter class A-II for the Municipal institution “Babynetskyi Institution of General Secondary Education of I-III Degrees No. 13″ of the Bucha City Council of the Kyiv Region for 100 places, a set with its installation and finishing

1
Lot 3

A modular civil defence shelter that meets the requirements of shelter class A-II for the Bucha Gymnasium No. 2 of the Bucha City Council of the Kyiv Region for 100 places, a set with its installation and finishing

1

 

Terms & Conditions:

All national suppliers/firms/companies can collect the tender documents from CESVI Country Office, located at Bohdana Khmelnytskoho street, No 42, office 17, Kyiv, Ukraine.

Tender documents can be collected from 10 Hrs to 17 Hrs local time.

Tender dossier can be also requested and availed by contacting the following e-mail address: [email protected].

 1. Tender Notice is also published on websites: https://www.prostir.ua and https://www.gurt.org.ua/.
 2. Sealed tenders/bids must be submitted with 2 envelopes marked A (technical information) & B (financial offer). Bids submitted without all the asked documents and signing of Annexes 1, 2, 3 and 4 may not be considered for further evaluation.
 3. Sealed tenders must be submitted by 24.06.2023, 17.00 local time at CESVI Country Office(Bohdana Khmelnytskoho street, No 42, office 17, Kyiv, Ukraine) and should be marked as “Not to be opened before 26.06.2023 12.00 local time”.
 4. Electronic bidding is NOT ALLOWED, failure to take heed will automatically get a disqualification.
 5. Tenders opening session will be held in Bohdana Khmelnytskoho street, No 42, office 17, Kyiv, Ukraine on 26.06.2023 at 12.00 local time, in the presence of bidder’s representatives (only one representative from each bidder), who wish to witness the tender opening.
 6. Tender evaluation session will be held on 26.06.2023 behind closed doors.
 7. Tender Committee reserve the right to increase/decrease the quantity of supplies after award of tender to the tender winner.
 8. Bidder must not be engaged in any corruption, fraudulent, collusive or coercive practices including but not limited to applying/bidding by multiple names/companies or submitting a fake call deposit/earnest money. If any bidder is found to be involved in such practices their bid will be rejected and the companies in question will be permanently black listed.
 9. Lowest price will not be the sole criteria of selection. Terms of payment, technical and professional capacity and time of delivery will also be considered in the selection of bids.
 10. Tender Committee reserve the right to cancel/reject any or all bids/offers without assigning any reason.
 11. Inquiries, request and questions about this tender can be made by email to [email protected] no later than 19.06.2023 17.00.
 12. Questions raised & Answers will be communicated via email to all registered tenderers by 21.06.2023. Inquiries by phone calls will not be entertained whatsoever.


Останні публікації цього розділу:

Тендер: послуги з розробки веб-порталу для БО ММСП

Відбір на тренінгову програму для фасилітаторів/ок груп психологічного ресурсування

Тендер на закупівлю обладнання для харчоблоків навчальних закладів Хмельницької області

Тендерна пропозиція щодо постачання нестандартних непродовольчих товарів

Тендер на проведення семінарів із працевлаштування та кар’єрних консультацій

Конкурс бізнес-проєктів від програми CLEAR, Global Communities