Тендер із закупівлі послуги фінансового аудиту діяльності Міжнародної благодійної організації

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Тендер
Тендер із закупівлі послуги фінансового аудиту діяльності Міжнародної благодійної організації

ТЕНДЕР ІЗ ЗАКУПІВЛІ ПОСЛУГИ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЕКОЛОГІЯ-ПРАВО- ЛЮДИНА» (ЕПЛ) У СІЧНІ – ЖОВТНІ 2020 Р.

Технічне завдання
на проведення фінансового аудиту діяльності Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) у січні – жовтні 2020 р.

ЕПЛ (надалі – Організація) для підвищення якості контролю, здійснення системного моніторингу, аналізу та оцінки своєї діяльності оголошує тендер на отримання послуги з проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності загального призначення за період з 01 січня 2020 р. до 31 жовтня 2020 р., а також аудит звіту про надходження та використання коштів від Шведської аґенції з питань міжнародного розвитку та співпраці (Sida). Посольство Швеції (надалі – Посольство) уповноважене представляти в Україні Шведську аґенцію з питань міжнародного розвитку та співробітництва (Sida). Аудит повинен проводитися у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, затверджених Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB).

Аудит має бути проведений зовнішнім, незалежним і кваліфікованим аудитором (Certified Public Accountant/Authorised Public Accountant або еквівалентні сертифікати).

1. Цілі, завдання та обсяг аудиту

Цілі, завдання та обсяг аудиту:
a) перевірити фінансову звітність загального призначення, яка складається зі звіту про фінансовий стан (баланс), звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів за період з 01 січня 2020 року до 31 жовтня 2020 року, підготовлені відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, і висловити думку аудитора щодо того, чи фінансова звітність загального призначення достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Організації станом на 31 жовтня 2020 року, результати її діяльності та її балансові залишки у році, який закінчився на цю дату, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Беручи до уваги вищезазначене, підсумувати результати перевірки питань внутрішнього контролю ЕПЛ, а також оцінити контроль ризиків та визначити суттєві недоліки, у тому числі істотні слабкі сторони, у межах процедур аудиту, необхідних для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності.
Вказати, які заходи були вжиті за результатами попереднього аудиту, та чи такі заходи були адекватними для усунення виявлених недоліків.
Оцінити дотримання організацією національного податкового законодавства та підзаконних нормативних актів.
Навести склад правління та наглядової ради ЕПЛ (зазначити ім’я, прізвище).
Аудит повинен проводитися відповідно до міжнародних стандартів аудиту, затверджених Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB);
б) перевірити фінансовий звіт і висловити думку аудитора (ISA 800/805) щодо того, чи звіт про надходження та використання грошових коштів за період з 01 січня 2020 року до 31 жовтня 2020 року складений відповідно до затвердженого бюджету та вимог Посольства/Sida згідно з угодою № 10665 від 20 липня 2017 року з усіма змінами та доповненнями. У звіті має бути зазначена така інформація: сума згідно бюджету на 2020 рік (EUR), сума витрат у 2020 році (EUR), баланс коштів станом на 31.10.2020 (EUR). У звіті окремо необхідно зазначити баланс станом на 31.12.2019 (EUR та UAH), суму надходжень у 2020 році (EUR та UAH), суму витрат та баланс станом на 31.10.2020 (EUR та UAH).
Беручи до уваги вищезазначене, підсумувати результати перевірки питань внутрішнього контролю ЕПЛ, а також оцінити контроль ризиків та визначити суттєві недоліки, у тому числі істотні слабкі сторони, у межах процедур аудиту, необхідних для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності.
Перевірити, чи угоди з приватними підприємцями та / або їхні додатки включають детальний опис завдання (тематика, обсяг роботи, вартість за годину, день тощо) із зазначенням джерела фінансування та чи додається чітке визначення завдання (тематика, обсяг робіт/послуг, вартість робіт/послуг за годину, день) до кожного акту виконаних робіт / наданих послуг.
Перевірити, чи цивільно-правові угоди з фізичними особами та / або їхні додатки включають детальний опис завдання (тематика, обсяг робіт/послуг, вартість робіт/послуг за годину, день тощо) із зазначенням джерела фінансування.
На основі суттєвості та ризику аудитор повинен перевірити, чи є підтверджуючі документи, пов’язані з понесеними витратами. Незалежно від суттєвості висновків, аудитор повинен кількісно визначити суму витрат, які не мають достатньої супровідної документації.
Вказати, які заходи були вжиті за результатами попереднього аудиту, та чи такі заходи були адекватними для усунення виявлених недоліків.
Аудит повинен проводитися відповідно до міжнародних стандартів аудиту, затверджених Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB).
в) відповідно до міжнародного стандарту завдань із надання впевненості (ISAE 3000), оцінити виконання ЕПЛ умов Угоди № 10665 від 20 липня 2017 року з усіма змінами та доповненнями. З цією метою аудиторові будуть надані копії Угоди та змін до угоди. Аудитор повинен оцінити дотримання організацією таких статей угоди: стаття 5 Зобов’язання організації (частина Особливі умови), а також стаття 14 Закупівлі. Аудитор повинен провести оцінку дотримання статті 14 під час здійснення п’яти найбільших за обсягом закупівель протягом 2020 року;
г) перевірити звітність спеціального призначення відповідно до міжнародного стандарту завдань з огляду (ISRE 2400). Метою огляду є забезпечення помірного рівня впевненості в тому, що звітність спеціального призначення за період з 01 січня 2020 року до 31 жовтня 2020 року, підготовлена за касовим методом, не містить суттєвих викривлень.
Звітність спеціального призначення має містити таку інформацію:
• звіт про рух грошових коштів донорів за проектами, які ЕПЛ реалізовувала впродовж періоду 2020 року (баланс на початок періоду, надходження коштів, витрати, баланс на кінець періоду).
• Примітки до звіту про рух грошових коштів донорів за проєктами (див. Додаток 1). У випадках, коли організація утримує податки (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір), проводить нарахування (ЄСВ), таблицю з інформацією необхідно розширити відповідно до зразка, наданого у Додатку 2.
Примітки повинні включати інформацію стосовно нижчеперерахованих категорій витрат усієї організації у розрізі джерел фінансування з розбивкою щомісячно за період з 01 січня 2020 року до 31 жовтня 2020 року):
o трудовий договір (штатні співробітники): згідно з посадових обов’язків, зазначити прізвище, ім’я, посаду, зайнятість (100 % чи інше).
o нетрудові договори:
 фізичні особи за цивільно-правовими угодами: прізвище, ім’я, вид робіт / послуг, що надавались;
 фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності (приватні підприємці): прізвище, ім’я, вид робіт / послуг / товар, що надавались;
 договори інтелектуальної власності: прізвище, ім’я / назва організації, вид робіт / послуг / товар;
 юридичні особи: назва організації, вид робіт /послуг / товар.

2. Порядок проведення аудиту

Аудитор самостійно розробляє, планує та виконує усі необхідні аудиторські процедури, керуючись міжнародними стандартами аудиту та власним досвідом.
Організація зобов’язується надати аудитору доступ до усієї інформації та документів, які стосуються діяльності та фінансової звітності організації, та надати усі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.
Виконавчий директор та головний бухгалтер ЕПЛ несуть персональну відповідальність за надання аудиторам всієї необхідної інформації, бухгалтерських записів і змін до них, комп’ютерних даних тощо, а також за забезпечення всіх необхідних умов, для виконання незалежними аудиторами всього обсягу робіт, встановленого цим технічним завданням.

3. Звіт за результатами аудиту

За результатами аудиторської перевірки аудитор повинен надати звіт, що включає:
• Звіт аудитора щодо фінансової звітності загального призначення (01 січня – 31 жовтня 2020 рік).
• Звіт аудитора щодо звітності про надходження та використання грошових коштів (Sida) за період 01 січня до 31 жовтня 2020 року.
• Звіт аудитора про виконання організацією умов угоди № 10665 від 20 липня 2017 року з усіма змінами та доповненнями (звіт відповідно до міжнародного стандарту завдань із надання впевненості, ISAE 3000.)
• Звіт аудитора щодо звітності спеціального призначення відповідно до міжнародного стандарту завдань з огляду (ISRE 2400).
• Підсумковий лист управлінському персоналу.

Відповідні звіти повинні містити думку аудитора та результати перевірки. Звіти повинні містити запевнення того, що аудит було проведено відповідно до міжнародних стандартів аудиту IAASB і кваліфікованим аудитором.

Перелік результатів не обмежується визначеним переліком робіт, і аудитор може також висвітлити інші питання. Звіт має містити детальну інформацію стосовно методології аудиту та обсягу проведеної перевірки. Звіт незалежного аудитора повинен чітко визначати, згідно якого стандарту проводився аудит (наприклад, ISA 800/805). Фінансовий звіт, який був предметом аудиту, додається до аудиторської звітності.

Аудитор повинен надати рекомендації для виправлення усіх виявлених недоліків. Рекомендації повинні бути подані в порядку пріоритетності.

Звіт має містити підпис та посаду відповідального аудитора, назву аудиторської компанії.

Звітність готується українською та англійською мовами, і подається до організації у двох паперових (одна копія має бути передана до Посольства) і цифрових примірниках у форматі PDF.

4. Вимоги до аудиторів

4.1. Виконавцем незалежного аудиту може бути фізична чи юридична особа, що відповідає таким критеріям:
а) аудиторська компанія (аудитор), внесена в реєстр аудиторських компаній та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги;
б) аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа – підприємець чи співробітник компанії) повинен мати свідоцтво аудитора (серія А), видане Аудиторською палатою України;
в) аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа – підприємець чи співробітник компанії) повинен мати досвід співпраці з організаціями неприбуткового сектору.

4.2.Не може бути допущений до проведення аудиту аудитор, який:
- має родинні стосунки з членами керівного складу Організації; та/або
- є членом чи працівником Організації; та/або
- двічі поспіль проводив фінансовий аудит діяльності Організації.

5. Вимоги до участі у тендері

Для участі у тендері зацікавлені особи мають подати такі документи (надсилаються в паперовому вигляді в захищеному від несанкціонованого розкриття пакеті рекомендованим листом або кур’єрською поштою):
а) лист зацікавленості, в якому зазначені назва організації, адреса, контактна інформація (телефон, факс, e-mail, адреса WEB-сайту), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, а -також банківські реквізити та індивідуальний податковий номер платника податків (організації (компанії)/ФОП).
Лист має бути підписаний та пропечатаний печаткою організації. Лист повинен містити запевнення незалежності; розуміння обсягу робіт, що повинні бути виконані; цілі аудиту; перелік звітних матеріалів за результатами аудиторської перевірки; методологію та підходи аудиту; план роботи для виконання аудиторської перевірки;
б) копію Витягу про реєстрацію з Єдиного державного реєстру (завірена) та/або Копія довідки про включення до реєстру ЄДРПОУ (завірена);
в) копію паспорта та/чи копія свідоцтва платника ПДВ (завірені);
г) копію статуту організації;
д) копію документів відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», які підтверджують право надавати аудиторські послуги, у тому числі відповідно до міжнародних стандартів;
е) копію документів про реєстрацію як платника податків (завірена);
є) довідку про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством;
ж) комерційну пропозицію (кошторис) в гривнях, зазначивши вартість послуг погодинно, та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції;
з) приклади надання аналогічних послуг з ІГС;
к) рекомендації від клієнтів, включаючи ІГС.

6. Критерії оцінки тендерних пропозицій
Заявки, які не відповідають вимогам до участі у тендері, зазначеним у технічному завданні, не розглядатимуться.
Тендерні заявки будуть оцінюватись за такою системою критеріїв:
Критерій 1 «Вартість послуг» – максимум 30 балів.
Критерій 2 «Досвід у сфері аудиторських послуг» – максимум 35 балів: досвід роботи в галузі аудиту від 5 років – 20 балів; наявність досвіду фінансової перевірки діяльності неприбуткових організацій – 15 балів.
Критерій 3 «Кваліфікація аудиторів» – максимум 35 балів.

Розрахунок балів за кожним критерієм буде відбуватись на основі таких коефіцієнтів:

Назва коефіцієнту Суть коефіцієнту Значення коефіцієнту
Незадовільно Недостатній досвід /кваліфікація або найвища з запропонованих вартостей послуг 0
Достатньо Задовільно у деяких аспектах, проте не в цілому, або вартість є значно вищою за найменшу цінову пропозицію 0,4
Задовільно Задовільно, проте не вистачає суттєвих переваг або якість є нерівномірною. За критерієм «вартість послуг» – вартість є суттєво вищою за найменшу цінову пропозицію 0,6
Добре Адекватна якість і відповідність меті, або вартість є вищою за найменшу цінову пропозицію 0,8
Дуже добре Гарна якість загалом або вартість є найнижчою з запропонованих 1
Таким чином, якщо максимальна кількість балів за певним критерієм становить 20, то ”Добре” позначатиме 0.8 x 20 = 16 балів.

7. Терміни

1. Подання тендерних заявок за цим технічним завданням – до 17:30 07 вересня 2020 року.
2. Відкриття тендерних заявок та засідання Тендерної комісії – 10 вересня 2020 року.
3. Передача протоколу засідання Тендерної комісії на затвердження Правлінню ЕПЛ – 11 вересня 2020 року.
4. Передача рішення про обрання підрядника, підтвердженого Правлінням ЕПЛ для затвердження Посольством Швеції в Україні – 17 вересня 2020 року.
5. Оголошення остаточного рішення про обрання підрядника на сайті ЕПЛ http://www.epl.org.ua/ – 25 вересня 2020 року (дата може уточнюватися).
6. Попередня дата початку проведення аудиту – 02 листопада 2020 року (дата може уточнюватися).
7. Попередня дата надання звіту – не пізніше 30 листопада 2020 року (дата може уточнюватися).
Усі учасники тендеру отримають копію протоколу засідання тендерного комітету електронною поштою.

8. Контакти

З будь-якими питаннями щодо технічного завдання та участі у тендері можна звертатись у письмовій формі до [email protected] до 17:00 01 вересня 2020 року.
Запитання та відповіді на них будуть опубліковані на сайті ЕПЛ у розділі «ЕПЛ: анонси та події».
Тендерну пропозицію надавати українською мовою за адресою: МБО «Екологія – Право – Людина», а/с 316, м. Львів, 79000 (для рекомендованих листів) або вул. Івана Франка, 9, оф. 1А, м. Львів, 79005 для доставки кур’єрською поштою.

Додаток 1: Витрати організації у розрізі джерел фінансування

1. Payments to staff employees from 01.01.20 to 31.10.20
SIDA (10665) Donor name Donor name Subtotal (all donors), UAH
Full Name – position, full / part-time
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Subtotal, UAH
Total for the category, UAH
2. Payments to private entrepreneurs from 01.01.20 to 31.10.20
SIDA (10665) Donor name Donor name Subtotal (all donors), UAH
Full Name/Contractor’s Title – type of services
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Subtotal, UAH
Total for the category, UAH
3. Payments to physical persons under civil law agreements from 01.01.20 to 31.10.20
SIDA (10665) Donor name Donor name Subtotal (all donors), UAH
Full Name/Contractor’s Title – type of services
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Subtotal, UAH
Total for the category, UAH
4. Payments under intellectual property agreements from 01.01.2020 to 31.10.2020
SIDA (10665) Donor name Donor name Subtotal (all donors), UAH
Full Name/Contractor’s Title – type of services
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Subtotal, UAH
Total for the category, UAH
5. Payments to legal entities from 01.01.2020 to 31.10.2020
SIDA (10665) Donor name Donor name Subtotal (all donors), UAH
Full Name/Contractor’s Title – type of services
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Subtotal, UAH
Total for the category, UAH
6. Other types of payments from 01.01.2020 to 31.10.2020
SIDA (10665) Donor name Donor name Subtotal (all donors), UAH
Full Name/Contractor’s Title – type of services
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Subtotal, UAH
Total for the category, UAH
Grand total, UAH

Додаток 2: Витрати організації у розрізі джерел фінансування

SIDA (10665) Donor name Donor name Subtotal (all donors), UAH Income tax and ‘military’ fee Employer tax (Single social contribution) Subtotal (taxes), UAH Total (all donors), UAH
Full Name– position, full / part-time
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Subtotal, UAH


Останні публікації цього розділу:

Конкурс “Я люблю своє місто”

Оголошено тендер на надання послуг з друку та розміщення зовнішньої реклами

Оголошено тендер на надання послуг з промоції відеоматеріалів на національному та місцевому телебаченні

Конкурс на закупівлю ноутбуків

Консультаційні послуги стейкхолдерам Республіки Білорусь щодо доступу до лікування ВІЛ

Останній набір на конкурс з протидії пандемії “Людяність та взаємодопомога”