Проєктний менеджер/-ка з провадження курикулуму старшої профільної школи до savED

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
ProcurementSavED

pexels-porapak-apichodilok-346731
Проєктний менеджер/-ка з провадження курикулуму старшої профільної школи до savED

English text below

Міжнародний благодійний фонд savED (надалі – фонд) – це українська благодійна організація, створена в липні 2022 року для реагування на нагальні потреби освітньої галузі, яка серйозно постраждала від російської агресії. savED була однією з перших українських організацій, яка безпосередньо взаємодіяла з постраждалими від війни та нещодавно звільненими громадами (в першу чергу, Київської та Чернігівської областей) для проведення оцінки потреб в освітньому секторі та підготовки приблизних обчислень збитків, завданих українським закладам освіти (школам, дитячим садочкам, закладам професійної та вищої освіти).

Фонд оголошує конкурс пропозицій на заміщення посади Проєктного менеджера з з провадження курикулуму старшої профільної школи. Даний проєкт реалізується за фінансової підтримки організації “Choose Love” (надалі – донор).

Зацікавлених кандидатів просимо відправляти свої пропозиції на електронну адресу [email protected] з темою листа “Проєктний менеджер з провадження курикулуму старшої профільної школи”. Пропозиція має включати резюме кандидата. 

Пропозиції будуть прийматись до 30 квітня 2024 року, до 12:00 (Київський час). Тільки відібрані кандидати отримають повідомлення в рамках даного оголошення.

Передбачений гонорар: за результатами співбесіди.

Зайнятість: повна 

Основні обов’язки:

 • Координувати процес впровадження нового курикулуму старшої профільної школи
 • Розробка плану з впровадження нового курикулуму та забезпечення його вчасного виконання.
 • Планування та організація візитів в різні школи по Україні з метою надання підтримки та консультацій з впровадження курикулуму;
 • Проведення зустрічей та надання консультацій та підтримки командам шкіл;
 • Організація зустрічей з освітніми експертами щодо впровадження нового курикулуму;
 • Готувати медійні матеріали про проєкт;
 • Взаємодіяти з командою фонду, надавати фідбек та звіти, координувати разом процеси;
 • Розробляти та поширювати серед команди проєкту вказівки та інструкції фонду, пов’язані із дотриманням прав дитини та захистом від сексуальної експлуатації та наруги, слідкувати за дотриманням відповідних норм та положень з боку команди проєкту, представників постачальників / підрядників;

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

До участі у конкурсі запрошуються юридичні особи та фізичні особи – підприємці усіх форм власності, які відповідають наведеним кваліфікаційним вимогам:

 1. Освіта вища, рівень магістр або бакалавр.
 2. Вільне володіння українською мовою. Знання англійської мови рівень B2 і вище. 
 3. Досвід роботи в освітній сфері не менше трьох років. Досвід розробки та впровадження освітніх програм буде перевагою.
 4. Досвід та навички у сфері проєктного менеджменту.
 5. Розвинені комунікативні навички, відкритість та стресостійкість.
 6. Готовність їздити у відрядження в межах України.

Пропозиції повинні супроводжуватись повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус надавача послуг:

– фізична особа – підприємець (ФОП) – копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

– юридична особа – копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія Статуту.

Надсилаючи заявку, кандидат дає згоду на обробку персональних даних виключно в рамках процедур найму у фонді.

Примітка щодо запобігання сексуальній експлуатації та нарузі: 

Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. МБФ «СЕЙВД» впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці. Процедури регулюються відповідно до політики ЗСЕН та внутрішніх правил і положень організації.

International Charitable Fund savED is a Ukrainian charitable organization, incorporated in July 2022 to respond to urgent needs of the educational sector seriously affected by russian aggression. savED was one of the first Ukrainian organizations engaged in direct interaction with war-affected and recently liberated communities (in Kyiv and Chernihiv regions) to conduct a needs assessment in the educational sector and prepare estimated calculations of the infrastructural damage to Ukrainian preschools, schools and VET institutions.

To ensure continuity and resilience of Ukrainian education in times of war, ICF savED settles and launches Digital Learning Centers (DLCs) – the fast response to restore children’s access to quality education in areas where face-to-face education is limited or absent.

ICF savED (the Fund) is seeking qualified candidates for the Project manager for the implementation of the curriculum of high school position. The project is implemented under the financial support of the organization “Choose Love” (the donor).

Interested candidates should send their applications to [email protected] with letterhead Project manager for the implementation of the curriculum of a profile high school. An application shall include a CV and the cost of the services provided (monthly fee).

Applications will be accepted April 30, 2024, by 12 p.m. (Kyiv time). Only shortlisted candidates will be contacted in response to this job advertisement. 

Estimated fee: based on the results of interview. 

Employment: full

Position Duties and Responsibilities:

 • Coordinate the process of implementing the new curriculum of the profile high school; 
 • Develop a plan for the implementation of the new curriculum and ensure its timely execution.
 • Plan and organize visits to different schools across Ukraine to provide support and advice on the implementation of the curriculum;
 • Conducting meetings and providing advice and support to school teams;
 • Organize meetings with educational experts on the implementation of the new curriculum;
 • Prepare media materials about the project;
 • Interact with the foundation’s team, provide feedback and reports, and coordinate processes together;
 • Develop and disseminate the foundation’s guidelines and instructions related to child rights and protection from sexual exploitation and abuse to the project team, monitor compliance with relevant rules and regulations by the project team and representatives of suppliers/contractors;

Qualifications:

Legal entities and individual entrepreneurs of all forms of ownership who meet the following qualification requirements are invited to participate in the tender:

1.1. Higher education, master’s or bachelor’s degree.

1.2. Fluency in the Ukrainian language. Knowledge of English level A2-B2.

1.3. At least three years of experience in the educational sector. Experience in developing and implementing educational programs will be an advantage.

1.4. Experience and skills in project management.

1.5. Developed communication skills, openness and stress resistance.

2.6. Readiness to travel on business trips within Ukraine.

Proposals must be accompanied by a complete package of documents confirming the legal status of the service provider:

– individual entrepreneur – copies of the certificate of state registration (for those registered before 07.05.2011, if they were not issued an extract) or an extract from the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs.

– legal entities – copies of the certificate of state registration (for those registered before 07.05.2011, if they were not issued an extract) or an extract from the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs, a copy of the Charter.

By sending the application, the candidate solely consents to the personal data processing for recruitment processes.

Note about Prevention of sexual exploitation and abuse: 

Sexual exploitation and sexual abuse are prohibited in all its forms. ICF savED implements policies to prevent sexual harassment in the workplace, sexual exploitation and abuse. The procedures are regulated according to the PSEA policy and organizational rules and regulations.


Останні публікації цього розділу:

Конкурсні торги на закупівлю ліків

UNDP оголошує грант на створення безпечного простору для організацій громадянського суспільства у Запоріжжі

Тендер на відбір постачальників конференц-послуг

Відбір методиста(-ки) з предмету «Історія України»

Консультант/ка гарячої лінії

Тендер на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт