Послуги спеціаліста/ки з навчання в реалізації завдань з підтримки системи освіти до SavED

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
ProcurementSavED

тренінг вебінар
Послуги спеціаліста/ки з навчання в реалізації завдань з підтримки системи освіти до SavED

English text below

Запит для подання конкурсної пропозиції

БО «МБФ «Сейвд» оголошує конкурс пропозицій на надання послуг спеціаліста з навчання в реалізації завдань з підтримки системи освіти на регіональному рівні та відновлення очного навчання в безпечних районах.

Послуги надаватимуться у межах програми “Мріємо та діємо”, яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з БО “МБФ СЕЙВД”.

БО “МБФ СЕЙВД” – організація, яка покликана сприяти захисту освітніх прав, розвитку освіти, культури в Україні, зміцненню громадянського суспільства. 

Мета: вибір постачальника послуг 

В результаті проєкту відібраний постачальник має забезпечити: 

 • участь в оцінці потреб громад в освітній сфері, розробці та представленні дорожніх карт підтримки громади на основі отриманих результатів оцінки;
 • надання допомоги в адмініструванні тимчасовими/транзитними освітніми центрами (від 10 до 20 TLC): залучення до планування навчальних та позашкільних заходів, консультаційна та наставницька підтримка адміністраторів TLC;
 • онбординг команд TLC з акцентом на організаційних питаннях;
 • організація тренінгів (пошук та рекомендація тренерів, координація учасників тренінгів);
 • навчання спілкуванню та використанню каналів зв’язку (Telegram, Facebook тощо) для залучення учнів до заняття, інформування їх про події;
 • контроль та оцінка проведених заходів;
 • спілкування з освітніми партнерами (за запитом);
 • проведення зустрічей та опитувань для оцінки ефективності планування освітньої діяльності та вдосконалення роботи кожного центру;

Кваліфікаційні вимоги до характеристик учасників тендеру:

До участі у тендері запрошуються фізичні особи – підприємці, які відповідають наведеним кваліфікаційним вимогам:

Освіта вища, рівень магістр або бакалавр. 

Знання англійської мови рівень А2-B2.

Досвід роботи у сфері освіти, організації освітнього процесу або навчальної діяльності.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно надіслати пакет таких документів:

 •  реєстраційні документи ФОП з зазначенням наявних КВЕДів та системи оподаткування;
 •  резюме;
 •  рекомендацію від клієнта, роботодавця або посилання на публічні результати відповідної діяльності (приклад виконаної роботи).

Потенційні кандидати на участь у тендері мають взяти до уваги, що контракт на надання послуг заключається на 12 (дванадцять) місяців. Зайнятість часткова – 55% від норми робочого часу. Вартість послуг повинна бути вказана з розрахунку на один місяць.

Заявку з пакетом документів та ціновою пропозицією надсилайте [email protected] з темою листа “Тендер про надання послуг спеціаліста з навчання UNITY” до 5.04.2024. 

 

Request for submission of a competitive proposal 

ICF “Saved” announces a call for proposals for the provision of educational specialists to implement project tasks to support the education system at the regional level and restore face-to-face education in safe areas.

The services will be provided within the framework of UNITY (Mriemo ta diemo) program that is funded by the United States Agency for International Development (USAID) and implemented by IREX in partnership with ICF “SAVED”.

ICF “Saved” is an organization designed to promote the protection of educational rights, the development of education and culture in Ukraine, and the strengthening of civil society.

Purpose: choosing a service provider

As a result of the project, the selected supplier must provide:

 •  participation in the assessment of community needs in the educational sphere, development and presentation of community support roadmaps based on the received assessment results;
 •  assisting in the administration of temporary/transit educational centers (from 10 to 20 TLC): involvement in the planning of academic and extracurricular activities, consulting and mentoring support for TLC administrators;
 •  onboarding of TLC teams with an emphasis on organizational issues;
 •  organization of training (search and recommendation of trainers, coordination of training participants);
 •  learning to communicate and use communication channels (Telegram, Facebook, etc.) to involve students in classes, inform them about events;
 •  control and evaluation of the measures taken;
 •  communication with educational partners (upon request);
 •  conducting meetings and surveys to assess the effectiveness of planning educational activities and improving the work of each center;

Qualification requirements for the characteristics of tender participants:

Natural persons – entrepreneurs who meet the following qualification requirements are invited to participate in the tender:

Higher education, master’s or bachelor’s level.

Knowledge of English language level A2-B2.

Work experience in the field of education, organization of the educational process or educational activities.

To participate in the competition, you need to send a package of the following documents:

 • registration documents of the FOP with an indication of the available KVEDs and the taxation system;
 • resume;
 • a recommendation from a client, an employer, or a reference to public results of the relevant activity (an example of the work performed).

Potential candidates for participation in the tender should consider that the contract for the provision of services is concluded for 12 (twelve) months. Part-time employment – 55% of regular working hours. The cost of services should be indicated in one month.

Send an application with a package of documents and a price offer to [email protected] with the subject of the letter “Tender for the provision of UNITY methodologist services” by April 5, 2024.


Останні публікації цього розділу:

Конкурсні торги на закупівлю ліків

UNDP оголошує грант на створення безпечного простору для організацій громадянського суспільства у Запоріжжі

Тендер на відбір постачальників конференц-послуг

Відбір методиста(-ки) з предмету «Історія України»

Консультант/ка гарячої лінії

Тендер на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт