Канадський Фонд підтримки місцевих ініціатив оголошує конкурс проєктних пропозицій на 2021-2022 рік

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
CanadaFund

ukr-can-cufta-862x486
Канадський Фонд підтримки місцевих ініціатив оголошує конкурс проєктних пропозицій на 2021-2022 рік

Посольство Канади в Україні оголошує відкриття програми Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (КФМІ). Кінцевий термін подання заявок – 25 травня 2021 року (включно).

Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив (КФМІ) підтримує малі, але високоефективні проєкти, що відповідають пріоритетним напрямкам міжнародної допомоги уряду Канади. Програма спрямована на підтримку ініціатив, розроблених переважно місцевими партнерами.

Всі проекти повинні відповідати принаймні одному з наступних пріоритетів КФМІ:

 1. Гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок і дівчат;
 2. Інклюзивне врядування, повага до різноманітності, демократії, відстоювання прав людини та прав меншин і верховенство права;
 3. Підтримка стабільності і безпеки, спрямована на запобігання конфліктам та зміцнення миру (включаючи вирішення наслідків незаконної окупації Криму, прагнення до стійкого миру на Донбасі та підтримку євроатлантичних прагнень України);
 4. Стимулювання економічного зростання для всіх, включаючи економічні права жінок, гідні робочі місця та підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш вразливі верстви населення та забезпечення економічної стабільності.

КФМІ завжди прагне фінансувати інноваційні проекти, що забезпечують вимірювані та стійкі результати.

Організації, які можуть подавати заявки на фінансування КФМІ

Для отримання внеску КФМІ заявники повинні відповідати наступним базовим вимогам:

- Бути зареєстрованими як українське громадське об‘єднання чи організація, наприклад:

 • Місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація;
 • Місцева освітня установа, що планує працювати над проектом на місцевому рівні;
 • Міжнародна, міжурядова, багатонаціональна та регіональна організація та установа або агентство, яке працює над місцевими ініціативами розвитку;
 • Муніципальний, регіональний або національний орган влади або агенція, яка працює над місцевими проектами розвитку, та
 • Канадська неурядова та неприбуткова організація, що реалізує проекти з місцевого розвитку через місцевий офіс.

- Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані українськими державними органами;

- Мати діючий банківський рахунок в українській фінансовій установі і мати змогу надати інформацію про рахунок;

- Подати заповнену заявку на фінансування (разом з бюджетом) у формі, передбаченій Посольством Канади;

- Бути спроможними продемонструвати реальну корисність для цільової аудиторії/клієнтів.

Більшість фінансування КФМІ спрямовується на реалізацію ініціатив від місцевих організацій громадянського суспільства (у тому числі неурядових організацій) та інших установ, що працюють на місцевому рівні. Інші суб’єкти, такі як міжнародні, міжурядові, багатосторонні та регіональні організації, можуть отримати фінансування, за умови, що вони співпрацюють з місцевими партнерами та над місцевими проектами, які відповідають цілям КФМІ. Аналогічним чином, муніципальні, регіональні та державні установи можуть отримувати фінансування, за умови, що їхні проекти мають суто місцевий характер.

Всі ініціативи КФМІ повинні оприлюднювати результати проекту за допомогою місцевих ЗМІ та зобов’язуються розповсюджувати результати в інших громадах та регіонах. Одержувачі будуть зобов’язані зазначати внесок Канади в будь-якому публічному посиланні на проект, наприклад, але не обмежуючись, оголошеннями, інтерв’ю, виступами, прес-релізами, публікаціями, веб-сайтами та соціальними мережами  та рекламними матеріалами.

Фінансування

Для фінансування з КФМІ можуть бути використані такі витрати проекту:

 • адміністративні та поточні витрати, пов’язані з проектом (вони не повинні перевищувати 15% від загального внеску КФМІ);
 • капітальні та / або операційні витрати, пов’язані з орендою та / або придбанням та / або будівництвом інфраструктури;
 • витрати на встановлення, технічне обслуговування, доставку та / або транспортування, включаючи паливо, комп’ютерів та комунікаційних пристроїв;
 • витрати на громадянську освіту;
 • витрати на конференції та заходи;
 • витрати на гостинність, за винятком алкогольних напоїв;
 • витрати на навчання та розбудову спроможностей;
 • витрати на послуги, отримані одержувачами;
 • витрати на комунікації та поширення інформації;
 • витрати на екологічну оцінку;
 • витрати на адвокацію та лобіювання;
 • судові витрати;
 • бухгалтерські витрати;
 • медичні витрати;
 • видавничі витрати;
 • плата за радіо і телебачення;
 • вартість оренди приміщень та обладнання;
 • витрати на дослідження;
 • витрати на заробітну плату, пов’язану з проектом;
 • витрати на забезпечення безпеки;
 • послуги з перекладу;
 • внутрішні транспортні витрати, використовуючи найнижчі тарифи, але не перевищуючи повноцінний економ-клас;
 • оренда транспортних засобів;
 • експлуатація, встановлення та / або технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання;
 • розробка сайту та пов’язані з цим витрати;
 • інші витрати, які є невід’ємною частиною проекту.

Наступні напрямки діяльності не можуть бути профінансовані КФМІ:

 • основне фінансування або поточні витрати організації;
 • витрати, понесені до підписання Угоди про внесок, або після закінчення терміну її дії;
 • заходи, які передбачають залучення ядерних технологій та/або об’єктів;
 • сприяння військовим або напіввійськовим організаціям;
 • подарунки;
 • предмети розкоші;
 • пряма бюджетна підтримка уряду.

Подання пропозицій:

Середній внесок КФМІ для однорічних пректів становить приблизно $25 000 канадських доларів (суми внеску залежить від проекту, і зазвичай максимальна сума  – $50 000 за пропозицію). Зверніть увагу, що всі внески зазначені в канадських доларах і потім конвертуються в українську гривню.

Кінцевий термін подання документів – 23:59, 25 травня 2021 року. Заявки, подані після цього терміну, не розглядатимуться.

Для того щоб подати заявку на фінансування проекту необхідно надати наступні документи:

1. Заява на фінансування;

2. Бюджет проекту;

3. Два рекомендаційні листи в підтримку заявки (можуть бути надані попередніми донорами,партнерами, органами місцевої влади і тд);

4. Копія підтвердження про державну реєстрацію.

Пропозиції слід надсилати в електронному вигляді, використовуючи Google форму: https://cutt.ly/ObRuJD3  

Будуть розглянуті лише ті пропозиції, в яких буде використана визначена анкета та які включатимуть необхідний документ з бюджетом.

Пропозиції повинні бути заповнені англійською або французькою мовами.

Проектні пропозиції повинні чітко відповідати на всі питання у формі заявки. Запропонований бюджет проекту повинен чітко узагальнювати запропоновані заходи та пов’язані з ними витрати.

Заявки будуть оцінені Комісією з відбору відповідно до критеріїв.

Через велику кількість заявників, зворотній зв’язок буде лише з успішними кандидатами.

Щоб відповідь на питання щодо процесу подання заявки, будь ласка, зв’яжіться з координатором КФМІ електронною поштою: [email protected]

Проектні заявки зберігаються у Місіях згідно з політикою управління інформацією уряду Канади.

 

*******************************

The Embassy of Canada in Ukraine is pleased to launch its annual call for proposals for the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI). The deadline for applications is 25 May 2021, 23:59 (GMT +2).

The CFLI is a program designed to support small-scale, high-impact projects which align with Global Affairs Canada’s thematic priority areas for engagement. The program is directed at projects conceived and designed predominantly by local partners.

All projects must align with at least one of the following CFLI thematic priorities:

 • gender equality and the empowerment of women and girls.
 • inclusive governance, including diversity, democracy, human rights, the rights of the minorities, and the rule of law.
 • peace and security, with a focus on conflict prevention and building peace (including addressing the impacts of the illegal occupation of Crimea, working towards sustainable peace in the Donbas, and supporting Ukraine’s Euro-Atlantic aspirations).
 • growth that works for everyone, including women’s economic rights, decent jobs and entrepreneurship, investing in the poorest and most vulnerable, and safeguarding economic gains.

The CFLI is always looking to fund innovative projects, which deliver measurable and sustainable results.

 

Organizations eligible to apply for CFLI funding

In order to qualify for a Canada Fund contribution, applicants must meet the following basic eligibility requirements:

Be an established Ukrainian local community group or organization, namely:

 • Local NGO, community, and non-profit organizations;
 • Local academic institutions working on local projects;
 • International, intergovernmental, multilateral, and regional institutions, organizations, and agencies working on local development activities;
 • Municipal, regional or national government institutions or agencies working on local projects;
 • Canadian non-governmental and non-profit organizations that are working on local development activities through a local office.

 – Be prepared to submit all relevant registration documents issued by Ukrainian state authorities;

- Have an active bank account at a Ukrainian financial institution and be prepared to submit information about it together with the application form;

- Submit a completed funding application (together with the Budget) in the form stipulated by the Embassy of Canada;

- Be able to demonstrate a tangible benefit to the target group.

The majority of CFLI funding is to be directed toward local civil society organizations (including non-governmental organizations) and other institutions working at the local level. Other entities, such as international, intergovernmental, multilateral and regional organizations can be eligible for funding, provided they are working with local partners and on local projects that are consistent with the objectives of the CFLI. Similarly, municipal, regional or national government institutions may receive funding, provided that their projects are essentially local in nature.

All Canada Fund initiatives must publicize the project’s results through the local media and commit to disseminating the results to other communities and regions. Recipients will be under commitment to acknowledge Canadian contribution in any public reference to the project such as but not limited to announcements, interviews, speeches, press releases, publications, signage, websites and social networks, advertising, and promotional materials.

Eligible costs

The following project costs are eligible for CFLI funding:

 • administrative and overhead costs specifically related to the project (should not exceed 15% of total CFLI contribution);
 • capital and/or operating expenditures related to the lease and/or purchase and/or building of infrastructure;
 • installation, maintenance, shipping and/or transportation costs, including fuel, computers, and communication devices;
 • civic education costs;
 • conference and event expenditures;
 • hospitality costs, excluding alcoholic beverages;
 • training and capacity building expenditures;
 • costs of services received by recipients;
 • outreach, communication, and information dissemination costs;
 • environmental assessment costs;
 • advocacy and lobbying related costs;
 • legal costs;
 • accounting costs;
 • medical costs;
 • publishing costs;
 • radio and television broadcast fees;
 • facilities and equipment rental charges;
 • research-related costs;
 • salary costs relating to the project;
 • security costs;
 • translation and interpretation fees;
 • domestic travel expenses, using lowest fares possible but not exceeding full fare economy class
 • lease or rental of vehicles;
 • vehicle and equipment operation, installation and/or maintenance;
 • website development and related costs; and
 • miscellaneous expenses integral to the project.

The following costs are not eligible for CFLI funding:

 • core funding;
 • expenses incurred prior to the signing of the contribution agreement, or after it expires;
 • nuclear technologies and facilities;
 • assistance to military or paramilitary organizations;
 • gifts;
 • luxury goods;
 • direct fiscal support to a government.

How to apply

The average CFLI contribution for a one-year project is usually around CAD $25 000 (contribution amounts vary depending on the project, and usually the maximum allocation amount is CAD $50 000 per proposal).

The deadline for submission is 23:59 (Kyiv time) May 25, 2021. Applications submitted after this deadline will not be considered.

In order to apply for project funding, the following documents must be submitted:

1. Application for funding;

2. Project budget;

3. Two letters of recommendation in support of the application (may be provided by previous donors, partners, local authorities, etc.);

4. Copy of certificate of the state registration.

Proposals should be submitted electronically by using Google Form: https://cutt.ly/ObRuJD3

Only those proposals using the designated application form and including the required budget document will be considered.

Proposals must be completed in English or French.

Project proposals must explicitly answer all questions in the CFLI project application form. The proposed project budget should summarize the proposed activities and associated costs.

Applications will be assessed for approval on their merits by a selection committee.

Due to a large number of applicants, only successful candidates will be contacted.

For questions about the application process, please contact the CFLI Coordinator by email at [email protected] .

Project applications are kept on file at missions in accordance with Global Affairs Canada’s information management policies.

 

 

 


Останні публікації цього розділу:

Запит на пропозиції: Закупівля послуг друку та виготовлення брендованої продукції / RFQ: Purchase of printing services and production of branded materials

Тендер на постачання насіння твердої озимої пшениці для субреципієнтів Програми USAID АГРО

Конкурс концепцій на Фонд Інноваційних Комунікаційних Досліджень

Конкурс з реалізації проєкту «Центр бізнес консультування» у Вінницькій області

Тендер для закупівель добрив для субреципієнтів субгрантової Програми USAID АГРО

Конкурс на закупівлю послуг з організації проведення заходів