Документальна вистава: “Бути українцем за кордоном: мій досвід”

Початок: 04.10.2023 о 19:00
Закінчення: 04.10.2023 о 20:00
Адреса:
Місце: онлайн

Завершено

0857069001696234309
Документальна вистава: “Бути українцем за кордоном: мій досвід”

Дорогі українці, українці за кордоном та іноземці, яким цікава Україна, запрошуємо вас до участі у документальній виставі “Бути українцем за кордоном: мій досвід”.

Прем’єра відбудеться 4 жовтня о 19:00 за Києвом у Зумі. Вистава передбачає синхронний переклад на англійську мову.

Тривалість події орієнтовно 1 година.

Документальна вистава “Бути українцем за кордоном: мій досвід” створена на основі свідчень українців, які вимушено покинули Батьківщину і проживають зараз у Швейцарії. Якщо хтось коли-небудь виїжджав зі своєї рідної країни за власною волею, знає, що досить не просто пережити перші місяці адаптації і як цінно мати підтримку від людей, що поруч чи на відстані, у цей момент. 

А коли ти виїжджаєш по неволі, через війну у власній країні, стає ще більш нестерпно. 

Як це: лишити рідний дім у час війни? На кого покладатись у незнайомій країні? Де знайти підтримку? Що… Хто допомагає у цей непростий час?  

Давайте поговоримо про це. Адже міграція по волі чи неволі – природне явище, яке торкається багатьох людей на Землі тисячі років нашого існування.

Ось деякі уривки із історій героїв:

“От саме 28 лютого повернувся в Одесу, дуже добре пам’ятаю, коли я їхав, а в вагоні було дві людини. Два чоловіки: я і ще один, ми їхали в Одесу і, дійсно, було таке відчуття, що невідомо, куди їдеш, що зустріне тебе там?”, – розповідає Ігор, що відвіз родину за кордон і повертався назад в Україну.

“…І він мене пізніше запитав: “Мама, а чому ти не викликала якогось психіатра до мене? Я ж був повністю в ненормальному стані”. Але я не могла… Як сказати? Я не розуміла, що це ненормально. Я думала, що отак: є як є, ми якось це переживемо. Він теж пішов у Вальдорфську школу, але його історія не така щаслива…”, – Юлія ділиться історією свого сина після виїзду у Швейцарію з України.

Історії з життя біженців, які ми хочемо розповісти вам, у форматі документального театру є важливими для того, щоб ми краще розуміли один одного, адже час та недомовленість руйнує між нами зв’язок. Інше життя, інша країна. Чи повернуться українці додому? Якими ми будемо після війни, після перемоги? Які зв’язки з країною, що прийняла, лишаться і чи не стане ця країна другим домом?

Наші актори передадуть історії про те, як змінюється наш світогляд і як ми сприймаємо один одного – ті, хто залишилися тут, і ті хто за кордоном, і ті, хто нас приймають.

Після спектаклю запрошуємо усіх охочих до обговорення. Кожен може висловити свою думку та поділитися враженнями, своїм досвідом.

Реєстрація за посиланням.

З додатковими питаннями звертайтесь за телефоном:

+380961724018,

Інна Душка, організаторка заходів Інституту “Республіка”

Слава Україні! Разом — ми сильні!

English

Dear Ukrainians, Ukrainians abroad and foreigners who are interested in Ukraine,

we invite you to participate in the documentary performance “To be Ukrainian abroad, my experience”. The premiere will take place on October 4 at 19:00 Kyiv time via Zoom. The play provides simultaneous translation into English. The duration of the event is approximately 1 hour.

The documentary performance “To be Ukrainian abroad, my experience” was created based on the testimonies of Ukrainians who were forced to leave their homeland and now live in Switzerland.

If anyone has ever left their home country of their own free will, they know that it is not enough to just survive the first months of adaptation and how valuable it is to have support from people near or far at this moment.

And when you leave voluntarily, because of a war in your own country, it becomes even more unbearable.

What is it like to leave one’s home during the war? Who to rely on in a new country? Where can I find support? What… Who is helping in this difficult time?

Let’s talk about it. After all, voluntary or involuntary migration is a natural phenomenon that affects many people on Earth for thousands of years of our existence.

Here are some excerpts from the stories of the heroes:

On February 28, I returned to Odesa. I remember very well when I was driving, and there were two people in the car. Two men, me and one more, we were going to Odesa, and I really had the feeling that I did not know where I was going, that will meet you there?” - says Ihor, who took his family abroad and was returning to Ukraine.

“…And he asked me later: “Mom, why didn’t you call a psychiatrist to see me? I was in a completely abnormal state.” But I couldn’t…how to say, I didn’t understand that it was abnormal. I thought that so, it is as it is, we will get through it somehow. He also went to a Waldorf school, but his story is not so happy…” - Yuliya shares her son’s story after moving to Switzerland from Ukraine.

The stories from the lives of refugees that we want to tell you in the format of documentary theater are important for us to understand each other better, because time and lack of communication destroys the connection between us. Another life, another country. Will Ukrainians return home? What will we be after the war, after victory? What ties with the host country will remain and will this country become a second home?

Our actors will tell stories about how our worldview is changing and how we perceive each other – those who stayed here, and those abroad, and those who receive us.

After the performance, we invite everyone to a discussion. Everyone can express their opinion and share their impressions and experiences.

Registration via the link.

Довідка. Проєкт “Активна Громада: право вибору” підтримується Національним Демократичним Інститутом (NDI) за фінансування наданим Агентством США з Міжнародного Розвитку.

Примітка. Місія «Активної Громади»: досягнути добробуту через демократичний розвиток громад України. Мета на 2025 рік: активізувати та залучити щонайменше 1% громадян до участі у прийнятті рішень та просуванні реформ в Україні на системній основі для добробуту в громадах України. Ініціатива створена в межах діяльності Інституту «Республіка».