Ефективний реліз. Мати продовження, достойне яскравого задуму…

Прес-релiз - один iз способiв поширення iнформацiї через ЗМІ. Прес-релiз пишуть i розповсюджують тодi, коли виникає нагальна потреба оперативно й широко поiнформувати аудиторію через ЗМІ щодо певної ...

прес-реліз

Громадський Простір

Прес-релiз – один iз способiв поширення iнформацiї через ЗМІ. Прес-релiз пишуть i розповсюджують тодi, коли виникає нагальна потреба оперативно й широко поiнформувати аудиторію через ЗМІ щодо певної подiї, новини тощо.

Ще досі на заходах чи в Інтернеті можна натрапити на цікаві дискусії про те, як зацікавити пресу своєю новою ініціативою. Зовсім нещодавно в одній із соціальних мереж обговорювали такий інструмент як прес-реліз, яким він має бути, в чому універсальність та ефективність. Аби він як мінімум став основою републікацій, а як максимум приводом для створення авторської статті чи ТБ-сюжету зі встановленням контакту з медіа на перспективу.

Порад і прикладів зі створення прес-релізів є безліч. Громадський Простір, на продовження серії матеріалів з покращення взаємодії НУО та медіа, представляє основні орієнтири, що мають стати в нагоді Вам або Вашим колегам.

Прес-пакет i прес-релiз як засоби “профiлактики помилок журналiста”

Якщо прес-пакет для журналiста мiстить прес-релiз про вашу подiю, досить повну додаткову iнформацiю (статистику, аналiз тощо), список учасникiв вашої подiї з детальною iнформацiєю про їхнi посади, науковi та iншi титули, – то ймовiрнiсть фактологiчних та iнших помилок у публiкацiях зменшиться майже “до нуля”!

Iнколи тема вашого заходу виявляється занадто “складною” (чи й зовсiм невiдомою) для журналiста, якого редактор вiдрядив на вашу подiю. Спробуйте поставитися до цього факту спокiйно: кожний журналiст не може бути фахiвцем з питань розвитку iнфраструктури мiста, соцiального захисту, позашкiльної освiти iнвалiдiв i водночас, скажiмо, з питань у сферi екологiї. Однак журналiст-“бiгун” (а надто якщо вiн вже став справжнiм “профi” у своєму репортерському “бiгунському” ремеслi) здатний написати матерiал про будь-що – за умови, що ви дасте йому “базову” iнформацiю у виглядi повного прес-пакету.

Тож пiдготуйте такий матерiал – i ви виграєте подвiйно: з одного боку, отримаєте бажанi публiкацiї; з iншого – “забiганий” журналiст-репортер справедливо оцiнить те, що ви зробили для нього – полегшили йому його роботу… Саме на цьому грунтi будуються партнерськi та приязнi людськi взаємини мiж громадськими органiзацiями i ЗМI.

Пишемо прес-релiз. Практичнi поради в питаннях i вiдповiдях

 

Для чого потрiбний прес-релiз?

Прес-релiз – один iз способiв поширення iнформацiї через ЗМІ. Прес-релiз пишуть i розповсюджують тодi, коли виникає нагальна потреба оперативно й широко поiнформувати аудиторію через ЗМІ щодо певної подiї, новини тощо.

Якщо у вашiй Органiзацiї вiдбувається надзвичайно важлива подiя, то прес-релiз належить пiдготувати заздалегiдь. Цей документ вкладають до прес-пакетiв, якi роздають журналiстам перед початком подiї.
Зауважте: по закiнченнi подiї уточнену електронну версiю прес-релiзу негайно надсилають усiм адресатам, перелiченим вище.

Важливо пам’ятати про ще одну деталь. Припустимо, ви проводите прес-конференцiю. Перед початком заходу роздаєте журналiстам прес-релiз (у прес-пакетах). У цей час не забудьте наголосити, що повернувшись до редакцiї, у редакцiйнiй скриньцi електронної пошти журналiсти знайдуть уточнену електронну версiю прес-релiзу. Дуже важливо передати прес-пакети й переслати електронну версiю прес-релiзу до тих мiсцевих редакцiй, якi з якихось причин не змогли вiдрядити на вашу прес-конференцiю своїх журналiстiв.

Вiд чого належить вiдштовхуватися, готуючи прес-релiз?

Аксiома # 1: редактори газет, теле- та радiокомпанiй завжди мають гостру потребу у свiжiй iнформацiї.

Висновок: дайте їм цю iнформацiю – у виглядi прес-релiзу.

Аксiома # 2: iнколи новина чи подiя не потрапляє на сторiнки видань за браком часу на пiдготовку матерiалу або за браком детальнiшої iнформацiї.

Висновок: полегшiть репортерам i редакторам їхню роботу – напишiть матерiал за них i “подаруйте” його редакцiї у виглядi прес-релiзу.

Аксiома # 3: редактор кардинально не перероблятиме вашого матерiалу, якщо його написано професiйно.

Висновок: пишiть прес-релiз, орудуючи засобами професiйної журналiстської технiки. Тодi ваша iнформацiя пошириться через ЗМІ у виглядi, максимально наближеному до того, який є для вас бажаним. Іншими словами:

 

ТЕКСТ ПРЕС-РЕЛІЗУ – ЦЕ ГОТОВА ДО ДРУКУ СТАТТЯ В ТОМУ ВИГЛЯДІ,
У ЯКОМУ ВИ ХОЧЕТЕ ПОБАЧИТИ ЇЇ НА ШПАЛЬТАХ ЧИ САЙТАХ
(за винятком заголовку)

Якою є структура прес-релiзу?

Заголовок прес-релiзу має виглядати як розлоге речення, що розкриває суть прес-релiзу. І нехай вас не бентежить, що ця фраза буде досить довгою: редактор все одно змiнить заголовок, бо поставить свiй – такий, що вiдповiдає стилю його газети,  його власним смакам тощо.  Натомiсть ваше завдання – написати заголовок так, щоб редактор, взявши прес-релiз до рук, одразу зрозумiв iз заголовку, про що йдеться в цьому матерiалi.

Приклад невдалого заголовку прес-релiзу: “Нова жiноча iнiцiатива”.

Приклад вдалого заголовку: “Сесiя мiськради розглянула й ухвалила програму “Щасливе дитинство”, яку iнiцiювали жiночi органiзацiї нашого мiста”.

кудд

 

Перший абзац – т. зв. “лiдер-абзац” (його ще називають “врiз” або просто “лiд” – вiд англiйського “lead” – “провiдний”). Завдання лiдер-абзацу – передати головний змiст подiї коротко, 3-4 реченнями. Це найкоротший виклад усього, про що ви хочете розповiсти у своєму прес-релiзi (така собi “мiкростаття”). “Врiз” має 3-4 реченнями вiдповiсти на питання: Хто? Що? Коли? Де? Навiщо?

Далi в прес-релiзi подають усi деталi та обставини подiї: починаючи вiд головних, поступово переходять до другорядних. Викладати їх треба так, щоб редактор, коли виникне потреба скоротити матерiал, мiг “пiдрiзати” матерiал саме з кiнця. Намагайтеся писати текст легкою i простою мовою, короткими реченнями (не бiльше нiж по 12-13 слiв кожне). Порiвняйте два варiанти викладу однiєї й тiєї самої думки:

1) “Нова Програма Фонду має на метi кооперацiю зусиль мiсцевої виконавчої влади та аналiтичних центрiв НДО у вдосконаленнi роздрiбної торговельної iнфраструктури нашого мегаполiсу”;

2) “Наша Програма допоможе мiськрадi та громадським органiзацiям розв’язати проблему мешканцiв великого мiста: де i як купити речi першої потреби”.

Уникайте беззмiстовних фраз та прописних iстин на зразок: “Усiм вiдомо, що проблема безробiття в Українi сьогоднi є однiєю з найскладнiших соцiальних проблем держави”. Якщо це всiм вiдомо, то який сенс витрачати на це друкарську фарбу та мiсце на шпальтi?

Смiливо цитуйте “головних героїв” подiї, яку ви описуєте в прес-релiзi. Це один iз свiтових стандартiв сучасної журналiстики.

Дуже важливо пам’ятати про ще одну особливiсть прес-релiзу. Не пишiть “вiд себе”. Викладайте iнформацiю вiд iменi журналiста, з погляду редакцiї видання (програми чи агенцiї).

Перечитайте готовий прес-релiз очима пересiчного читача: чи все зрозумiло? чи правильно розставлено акценти? чи текст не перевантажено спецiальною термiнологiєю? чи легко його сприйме читач? чи зробить бажанi висновки?

Навiть якщо ви поширюватимете прес-релiз пiд час подiї, про яку повiдомляєте (наприклад, пiд час прес-конференцiї), то в текстi пишiть про неї в минулому часi – як про доконаний факт. Тобто так, як висвiтлюють подiю вже в газетi. Це означає: перед початком прес-конференцiї журналiсти отримують прес-релiз, у якому повiдомлено, що прес-конференцiя вже вiдбулася, i наведено витяги з виступiв доповiдачiв. Саме так, i тiльки так. Це свiтовий медiа-стандарт.

I нiчого страшного, якщо хтось iз доповiдачiв, зазначених у розданому журналiстам прес-релiзi, не прийшов на прес-конференцiю. Журналiст або редактор просто викреслить прiзвище та цитату з виступу цiєї особи. Рiч у тому, що представники ЗМI розглядають прес-релiз як гнучкий iнформацiйний iнструмент, який вони використовують на власний розсуд: його можна “пiдрiзати”, дописати, змiнити в ньому заголовок, додати до нього коментар чи власнi спостереження тощо.

 

Перевернута піраміда чи блочна розповідь?

Ми розглянули приклад побудови викладу за схемою “перевернута піраміда”. Багато теоретиків класичної та веб-журналістики до цих пір вважають форму “перевернута піраміда” основою основ в поданні новин. Проте, якщо враховувати сучасних “балуваних” споживачів інформації, сприймають і запам’ятовують такі повідомлення все гірше і гірше.

rel

Традиційно “перевернута піраміда” починається з великої вступної частини, на яку повинні клюнути читачі.  Після цього інформація про подію розташовується в порядку спадання її важливості та інтересу, в результаті чого кінцівка повідомлення може просто змазатися. Фактично читачі можуть припинити читання в будь-який момент, коли отримають необхідну їм кількість інформації.
Ця форма повідомлення може заважати багатьом журналістам вникнути в суть повідомлення, тому що фонова інформація дається майже в самому кінці, десь між “малоцікаво” і “утомливо”. А без неї людині, яка слабо розуміється на темі, буде непросто зрозуміти зміст повідомлення (саме тому багато хто просто здається ще до того, як очі вхоплюють додаткову інформацію).

Тому є альтернатива – блочна форма, яка починається з короткого анонсування того, про що буде історія і чому вона важлива. Потім йдуть самоцінні блоки цікавої інформації, що закінчуються яскравою реплікою, яка допомагає все запам’ятати.  Якщо автор працює над довгим матеріалом, блокова форма може містити кілька приманок, розкиданих по всьому релізу, і утримувати увагу. Приманка може представляти собою захоплюючий приклад з життя, незабутню цитату, несподівану статистику. Всі вони формують ту саму фонову інформацію (бекграунд), яку у випадку з “перевернутою” пірамідою дізналися б не по ходу розповіді, а лише в кінці. Цей виклад називають“feature article”.

Ось самий простий спосіб організувати блоки інформації. Складіть короткий список важливих моментів, які ви хочете донести. Потім визначте, що з цього відповідає блокам, що входить у ці блоки, а що взагалі не має відношення до матеріалу, що викладається.

Тож яку схему обрати? Наша порада – чергуйте їх, залежно від конктретного месиджу та потреби, аудиторії та каналу передачі.

Яким має бути обсяг прес-релiзу?
Оптимальний обсяг – 1-1,5 сторiнки, максимальний – 2 сторiнки. І не бiльше!

А ще..

Наявнiсть фотографiй чи iнших iлюстративних матерiалiв збiльшує шанс вашого прес-релiзу на опублiкування в пiвтора-два рази!

Якщо ваш матерiал з’явився в медіа, зателефонуйте до редакцiї i подякуйте: це ваш перший крок до появи наступного матеріалу.

І наостанок – 5 порад:

- Аналізуйте та інформуйте (не навпаки)

- Добре пишіть

- Зацікавлюйте

- Будьте авторитетними

- Будьте проникливими

 

Для підготовки матеріалу використовували розробки Андрія Куліша, PR-фахівця та журналіста, та низку матеріалів  Econnect Communication

Дещо з теми 

Мистецтво написання доброго прес-анонсу

Чому “вреднi” журналiсти оминають увагою вашу Органiзацiю?

 

 

 


Тематика публікації:,

Тематика публікації:      

Останні публікації цього розділу:

Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму

Кримський процес: проблеми дотримання стандартів справедливого правосуддя у політично вмотивованих справах

Резюме аналізу дослідження "Громадяни України, що живуть не за місцем реєстрації: їхня кількість та проблеми"

Навчання, яке веде до розвитку громад: Досвід двох освітніх проектів Інституту соціокультурного менеджменту

«Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за травень 2019 року

Роздержавлення преси не завершене: чверть державних видань продовжують існування