Керівник експертної групи впровадження проектів енергоефективності

Зафіксувати у Google календарі!


вакансії - державна служба - ProstirUA (57)
Керівник експертної групи впровадження проектів енергоефективності
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Директорат енергоефективності 
експертна група розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче магістра 
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері енергоефективності, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.


Посадові обов’язки

1) здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіл обов’язків між державними експертами та іншими спеціалістами, контроль виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- здійснення постійного аналізу стану справ у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналіз існуючих та вияв нових проблем у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін у сфері регіонального розвитку, що є об’єктами впливу державної політики (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подання їх на розгляд керівництву міністерства;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-Міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, підготовка пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- розробку та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- розробку та координацію програми з питань моніторингу регіонального розвитку;
- проведення щорічної оцінки результативності реалізації державної політики та подання звітів КМУ;
- розробку аналітичних матеріалів та звітів про основні тенденції розвитку регіонів України, в тому числі висновків і пропозицій для КМУ за результатами аналізу щорічних звітів голів обласних та Київської держадміністрацій;
- підготовку інформаційно-аналітичних та презентаційних матеріалів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики в частині моніторингу у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків бюджету;
- подання Генеральному директору Директорату розроблені за результатами діяльності рекомендації та пропозиції;
- розробку державних цільових програм та угод;
- здійснення фахових комунікацій;
- погодження нормативно-правових актів, що стосуються ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
2) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Розробляє зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
3) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення системи державної статистики розвитку відповідно до системи статистики Європейського Союзу;
4) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства у сфері, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
5) бере участь у процесі стратегічного планування, розробляє пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;
6) розробляє пропозиції щодо аналізу та моніторингу результатів реалізації державної політики в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 
7) здійснює постійний аналіз та моніторинг стану справ у сфері, пов’язаній із впровадженням проектів з підвищення рівня енергоефективності, енергозбереження, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива, включаючи політичні, правові, фінансово-економічні, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у зазначеній сфері на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
8) забезпечує здійснення фахових комунікацій;
9) визначає коло заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики на предмет співпраці щодо впровадження проектів у сфері енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива;
10) проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час визначення можливостей співпраці щодо впровадження проектів у сфері енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива;
11) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах енергозбереження, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
12) бере в установленому порядку участь у розробленні Державної програми економічного та соціального розвитку України, забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм з питань, що належать до компетенції Директорату;
13) забезпечує співпрацю з партнерами з питань організації та технічної підтримки щодо розробки та погодження державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сферах енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива;
14) здійснює співпрацю з Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України з питань виконання спільних проектів спрямованих на реалізацію державної політики у сферах енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива; 
15) розробляє заходи, спрямовані на виконання проектів спрямованих на збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива у загальному енергетичному балансі країни;
16) розробляє програми щодо впровадження механізмів стимулювання заміщення природного газу іншими видами палива у сфері теплопостачання;
17) готує пропозиції щодо впровадження енергоефективних технологій та застосування в інвестиційних та інноваційних проектах технічних і технологічних рішень, які передбачають використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
18) сприяє в межах повноважень реалізації інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій та обладнання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
19) здійснює в межах компетенції співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку сфери використання енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
20) бере участь у підготовці проектів за механізмами реалізації положень Кіотського проколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо зменшення викидів парникових газів у довкілля від об’єктів житлово-комунального господарства та механізмами «зелених інвестицій»;
21) здійснює співпрацю з Державною установою «Фонд енергоефективності» з питань впровадження заходів з енергоефективності в житловому фонді країни;
22) сприяє в межах повноважень реалізації оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій та обладнання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
23) приймає в межах компетенції участь в організації виставкової та видавничої діяльності, проведення конкурсів, семінарів, нарад, конференцій, конгресів з питань, віднесених до компетенції Директорату; 
24) здійснює в межах компетенції моніторинг та аналіз впровадження сучасних заходів з енергозбереження, використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива здійснених в рамках співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;
25) здійснює інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань.


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

02 07 2018 9 Doc


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково


Умови оплати праці

посадовий оклад – 8900 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 
33 000 – 45 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 
800 грн., 
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

42400 грн.


Категорія посади

Б


Статус вакансії

Опублікована


01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 24 

 
Балабанюк Анна Владиславівна 
+38-(044)-284-0632 
[email protected] 

30.07.2018 10:00 
 м. Київ, просп. Перемоги, 50 
 24.07.2018 

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Джерело: career.gov.ua


Останні публікації цього розділу:

Директор департаменту моніторингу

Community Development Assistant​, Краматорськ

Короткостроковий консультант з супроводу комунікаційної стратегії проекту (SMM-менеджер; Експерт з питань комунікації)

Асистент з інформаційно-комунікаційних технологій (IT)

Спеціаліст з юридичних питань (відділ інформування, консультування та правової допомоги)

Молодший експерт в Проекті ЄС "Право-Justice"